Трудовият договор става задължителен за участие на фирми в търгове

0

Работодатели, наели работници без трудов договор, губят правото да участват в обществени поръчки за три години. Това съобщават от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Без право да участват в търгове в срок от три години остават работодатели, които са допуснали полагане на труд от работници и служители без сключен с тях и регистриран в НАП писмен трудов договор, дори ако са заплатили наложената санкция, уточняват от агенцията. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на наказателното постановление, дори ако са платили наложената санкция. Според Закона за обществените поръчки (ЗОП) този вид нарушения на Кодекса на труда, освен че са основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, не подлежат на изчистване. Причината е, че не е възможно да се отстранят със задна дата вредните последици за наетите вследствие на загубата на трудовите и осигурителните права за периода, през който те са полагали труд без трудов договор. В този смисъл ГИТ не може да издаде удостоверение за липса на нарушение срещу доказателства за платена санкция, за каквото настояват работодатели. Не подлежат на отстраняване и нарушенията, свързани с наемане на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда, както и на незаконно пребиваващи на територия на България чужденци, уточняват още от агенцията. Възможността за доказване на надеждност чрез отстраняване на нарушението е предвидена само за нарушения, свързани със заплащането на труда, тъй като след изплащане на забавените възнаграждения се счита, че вредните последици от него са отстранени. Нарушенията на Кодекса на труда, основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, са регламентирани в чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. Всеки работодател може да заяви и да получи необходимите му документи за удостоверяване на обстоятелства по ЗОП и други нормативни актове по електронен път с електронен подпис веднага чрез внедрена от ИА ГИТ система. Тя генерира уникален код за достъп, който се отпечатва върху удостоверението и гарантира неговата автентичност вместо мокър печат и подпис. Чрез кода всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е вярна. Възложителите нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път, т.е. през системата, която е разработена съгласно правилата за предоставяне на административни услуги по електронен път.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си