Откриха рекултивираното общинско сметище на Бобов дол

0
116

Откриха рекултивираното общинско сметище на гр. Бобов дол. Проектът е на обща стойност 878 304 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В церемонията по приемането на техническата рекултивация участваха кметът на град Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други официални лица.

„Радвам се да видя как в кратки срокове възложителите и изпълнителите успяха да се справят с реализирането на проекта по техническата рекултивация на общинското сметище. Последни започнаха и първи приключиха“, заяви министър Димитров.

Проектът е за рекултивация на старото общинско сметище на Бобов дол в землището на града, което не отговаряше на съвременните екологични изисквания. Разположено е на територията на стара кариера и се е експлоатирало от 1974 г. Проектът за техническа рекултивация предвиждаше съществуващите отпадъци да се съберат на територията на имота, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. Техническата рекултивация е  реализирана, с което се осигурява опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. Предстои на сметището да се извърши и биологична рекултивация.

Министерството на околната среда и водите подпомага общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците.  Общинските депа, които не отговарят на съвременните изисквания, са предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. Такова е и закритото депо на Община Бобов дол, която е директен бенефициент по ОПОС 2014-2020 по процедура  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. По тази процедура, с общ индикативен бюджет от 120 млн. лв., от поканените 56 общини са подадени 55 проектни предложения.

Допълнително, в резултат на предприетите активни действия от страна на МОСВ, от държавния бюджет за 2019 г. са осигурени 70 млн. лв. за финансиране на проекти на общините за  рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания.  Финансирането се извършва чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).