Община Пловдив дава 390 000 лева за ремонти на Гребната база

0

Община Пловдив обяви обществена поръчка за ремонти на Гребната база. Общата прогнозна стойност на поръчката е 390 000 лева с включен ДДС. Парите са от бюджета на Община Пловдив. Обществената поръчка включва – текущ ремонт на санитарни помещения в сгради към Гребния канал. Предвижда се подмяна на всички елементи (умивалници, бутони на тоалетни и писоари) в санитарните помещения на съблекалните и тоалетните северно от хангарите с безконтактни, както и текущ ремонт на санитарни възли при служебния вход на Финалния комплекс – приземно ниво до югоизточен вход в западна част на сградата.

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Ще бъде възложена на кандидата, който предложи икономически най-изгодна оферта при спазване на критерия „оптимално съотношение качество/цена“. Участниците в процедурата трябва да са реализирали за последните три приключили финансови години (2019, 2020 и 2021 година), минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 650 000 лева без ДДС. Е друго условие на заданието.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си