Обновиха 13 жилищни сгради в Мездра

0

Община Мездра приключи енергийното обновление на 13 многофамилни жилищни сгради. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Основната цел е да се внедрят ефективни мерки за енергоспестяване в жилищните сгради за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на 74 домакинства в града. Общата му стойност е 1 620 202.92 лв., от които 1 377 172.48 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а – 243 030.44 лв. като национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца – до 21 март 2019 г.

Изпълнението на проекта включва комплексна интервенция на 13 многофамилни жилища в града. За всяка сграда са изпълнени по 3 енергийно спестяващи мерки, което намалява топлинните загуби и снижава разходите за отопление и охлаждане средно с около 63-65%. По този начин сградите преминават в енергиен клас „С“ с устойчиво потребление на енергийни носители, което повишава стандарта и качеството на живот на 74-те домакинства, заяви инж. Генади Събков, кмет на Община Мездра. Годишно се намаляват и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух с 343,8 тона/CO2, което пък подобрява качеството на околната среда в града, добави той при отчитане на получените резултати от изпълнението на проекта. Строително-монтажните дейности по енергийно обновление на сградите са извършени от: ПСТ Груп ЕАД, ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД, Обединение „Екоинженеринг – Мездра“ и ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО АД, а строителният надзор – от ГИД-АРК ДЗЗД и СС-Консулт ЕООД.

В голямата си част сградите, обект на интервенция, са 2-етажни, 3-етажни и 4-етажни, строени преди повече от 30 години със стоманобетонни плочи и единични тухли. Някои от тях са частично обновявани със сменена дограма на фасадите или положена изолация по външната повърхност. Отоплението им е с индивидуални газови котли, електричество и печки на дърва, припомни инж. Розалина Георгиева, Началник на отдел „Общинска собственост, обществени поръчки и поекти“ в общината и Ръководител на проекта. Сега, освен с въведените мерки за енергийна ефективност, сградите са и с подобрен достъп на лица с увреждания в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, каза тя.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си