23 C
Пловдив
събота, април 13, 2024

МРРБ стартира обществени консултации по доклада за екологична оценка на новата ОП „Развитие на регионите“

Интегрираните териториални инвестиции, включващи комплекс от мерки за постигане на пълен ефект за една територия, ще са основата за изпълнението на новата оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. В следващите седем години така ще продължи подкрепата за модернизация различна по вид инфраструктура –здравна, социална, образователна, културна, туристическа, спортна инфраструктура, жилищната политика, обновяване на квартали и специфични територии от градовете, енергийна ефективност и кръгова икономика и инвестиции за устойчива градска мобилност.

Това става ясно от задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проекта на новата програма, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществени консултации. Заданието е изготвено, тъй като програмата е с национален обхват и значение и засяга цялото население на страната, както и всички ведомства и органи на изпълнителната власт.

В новия програмен период проектите по ПРР ще се изпълняват чрез интегриран териториален подход и ефективно използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия. Освен това програмата ще се изпълнява и чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции, като дейностите, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в териториалните стратегии на регионите за планиране от ниво 2 и в плановете за развитие на големите общини (подход „отдолу-нагоре“).

Ще се подкрепят и мерки за насърчаване на икономическата активност, като техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество и инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и индустриални зони и паркове. В областта на пътната инфраструктура приоритетно ще се подкрепят проектите за рехабилитация на пътищата I – III клас от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата.

Основната цел при изпълнението на програмата е да се създадат жизнени, икономически силни и устойчиви региони, както и намаляване на неблагоприятните демографски тенденции и регионални различия, чрез увеличаване на икономическия растеж и насърчаване на балансираното териториално развитие.

Програмата ще има 2 специфични приоритета – един за интегрирано градско развитие, включващ десетте най-големи общини в страната – Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград, и друг – за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в който попадат още 40 общини с население на общинския център над 15 000 души.

В рамките на процедурата по екологична оценка, в изпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, през различните фази на подготовка на проекта ще се проведат консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализирането на програмата, с цел получаване и съобразяване на техните становища и бележки, по схема, която е изготвена като отделен документ. Заданието се предоставя за консултации на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, всички регионални инспекции по околна среда и води, басейновите дирекции и обществеността.

Коментари и становища по заданието за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка могат да бъдат изпращани в срок до 22.10.2020 г. на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес oprd@mrrb.government.bg.

 

Related Articles

КАБ: Стартира програма за безплатни обучения в архитектурно-строителния сектор

Целта е да се подкрепи дигитализацията на бранша Предстои да стартират безплатните обучения в рамките на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ), сред чиито учредители е...

До края на април ще е готов новият мост в с. Горна Кремена

Напредва строителството на новия мост в село Горна Кремена на третокласния път III-103 Мездра - Роман в област Враца. До момента е премахнато старото...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ