Кричим и Перущица с компостираща инсталация за зелени отпадъци

0
Кметовете на Кричим и Перущица Атанас Калчев и Мария Витанова-Вълканова откриха новата компостираща инсталация за зелени или биоразградими отпадъци

Успешно приключи проектът за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими отпадъци, генерирани от общините Кричим и Перущица. Дейностите се осъществиха с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Изградената компостираща инсталация е с годишен капацитет за третиране на зелени и биоразградими отпадъци в размер на 2300 тона.

Реализирането на проекта има за цел да се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци, чрез въвеждане на система за разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на качествен краен продукт – компост, който е богат на хумус и може да се предлага самостоятелно на пазара.

По проекта е закупено и доставено мобилно оборудване, включващо: мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране, челен товарач, пресевна машина за компост, компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста и специализиран автомобил за събиране на зелени отпадъци. Събирането ще се извършва по график на територията на двете общини.

Управлението и експлоатацията на изградената Компостираща инсталация, извършването на дейностите по събиране, транспортиране и компостиране на разделно събраните биоразградими и зелени отпадъци от териториите на двете общини и производство на компост се възложи на учреденото дружество „Компост 2022“ ООД, със съдружници Община Кричим и община Перущица.

Наличието на Компостираща инсталация ще допринесе за намаляване на количествата на депонираните отпадъци, което от своя страна ще доведе до намаляване на разходите на общините за отчисления на всеки тон отпадък по Закона за отпадъците. А отчисленията са значителен дял в план сметката за битови отпадъци, която се приема от Общинските съвети в края на всяка година.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си