20 C
Пловдив
неделя, октомври 1, 2023

Инж. Тенчо Динев, председател на Национална камара „Пожарна безопасност в строителството“: Домашният уют в условията на пандемия може да се постигне

– Инж. Динев, представете с няколко думи с какво е свързвана дейността на Националната камара Пожарна Безопасност в Строителството (НКПБС)?

– НКПБС е сравнително нова браншова организация, която е учредена през лятото на 2018 год. от 11 водещи в страната юридически и физически лица, които работят в сферата на пожарната безопасност. Нашият девиз е: По-добре е да помислим за пожарната безопасност днес, за да не скърбим за последствията в бъдеще! Дейността на сдружението е ясно и точно формулирана в устава, където са записани целите и средствата за тяхното постигане.

Накратко основните цели на НКПБС са:

  1. Да работи, съдейства и спомага за развитието и утвърждаването на добрите практики в областта на пожарната безопасност в строителството, като се спазват принципите на пазарното стопанство и законодателството на Република България.

  2. Да обединява и осигурява единодействие в работата на своите членове при реализиране на тяхната дейност по осигуряване на пожарна безопасност в строителството, чрез повишаване качеството на предлаганите услуги и дейности в посочената област с цел ефективна защита на живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица.

  3. Да работи за всестранното информиране на обществото по въпросите на пожарната безопасност, с цел превенция на пожарите и авариите, както и да съдейства и спомага за изграждането и утвърждаването в обществото на значимостта на пожарната безопасност в строителството.

  4. Да подпомага повишаването на професионалната подготовка на специалистите, свързани с осигуряването на пожарната и аварийна безопасност в строителството.

Основните средства за тяхното постигане са:

  1. Разработването на стратегии, програми и практики в областта на развитието и управлението на пожарната безопасност в строителството, както и лобиране в полза на тяхната реализация.

  2. Изготвянето на становища и предложения за изменение и допълнение на нормативните актове в сферата на пожарната безопасност в строителството

  3. Осъществяване на партньорство с държавни общински институции, български и международни организации, работещи в областта на пожарната безопасност в строителството, в това число участие в работата на консултативните органи и съвети към държавните и общински органи, както и осъществяването на контакти и съвместна работа със сродни организации от страната и чужбина.

  4. Изследване на проблемите на пожарната безопасност в строителството, свързани с пасивните и активните мерки за противопожарна защита, противопожарната техника и проектирането на мерки за пожарна безопасност.

  5. Въвеждането на нови системи, форми и методи за обучение за повишаване квалификацията на своите членове, както и предоставянето на информация на обществото по въпросите на пожарната безопасност

НКПБС работи активно по различни законодателни инициативи, свързани с пожарната безопасност в строителството, както и за повишаване информираността на обществото по тези въпроси. Какви други дейности осъществявате в подкрепа развитието и утвърждаването на добрите практики в областта?

– За съжаление НКПБС, като браншова организация, няма право на законодателна инициатива съобразно конституцията на Република България, но такава можем да осъществим чрез други организации, в които ние членуваме. Например чрез съдействието на Българската стопанска камара, на която ние сме пълноправен член от м. юли 2019 год.

Относно какви други дейности осъществяваме в подкрепа развитието и утвърждаването на добрите практики в областта на пожарната безопасност, мога да кажа, че това планираме да извършим чрез организирането и провеждането на семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси, дискусии, лекции и други мероприятия по проблемите, свързани с пасивната защита, активната защита, техниката и проектирането в сферата на пожарната безопасност в строителството. За настоящата 2020 год. имаме планирани общо шест семинара и една международна конференция с изложба.

Една от мерките, които препоръчва ЕС срещу замърсяването на въздуха, е използването на екологични горива като газ и пелети? Как ще се приложи това у нас, след като комините съществуват само по документи, а са изградени като вентилации или аспирация?

Вижте, аз не съм еколог и нямам необходимата компетенция, но като гражданин и човек съм свидетел на това, какво причинява на природата т. н. “глобално затопляне”. Спомням си моето детство (все пак съм на 57 години), когато зимата започваше в края на м. ноември и си отиваше в началото на м. март, когато се появяваха първите цветя – кокичета и минзухари. Явно препоръките на ЕС срещу замърсяването са съвсем основателни и със сигурност почиват на задълбочен научен анализ. Поради тази причина трябва да си зададем основателно въпроса “Какво ще оставим на бъдещото поколение като природа и природни ресурси, така че да не срамуваме от тях?”. Нека си припомним и случая от 1952 год. когато в Лондон – Великобритания в следствие на замърсяването на въздуха със серен диоксид (продукт от горенето най-вече на въглища плюс този от дизелови двигатели) за 5 дни (от 5 до 12 декември) умират 4 000 души, а в следващите месеци още 8 000 души. Общо намират смъртта си 12 000 души, т.е. доста повече, отколкото в момента действащата в света пандемия COVID-19 и за доста по-кратък период от време.

По втората част на въпроса “Как ще се приложи това у нас, след като комините съществуват само по документи, а са изградени като вентилации или аспирация?” имам собствено виждане. И то не е никак ласкаво за немалка част от колеги, които са ангажирани с проектирането, монтирането и контрола на коминни системи. Съвсем наскоро ми се наложи да дам съвет на една жена, която при покупката на ново жилище се беше озовала в тъй наречения “омагьосан кръг”. Тя имаше съвсем елементарно изискване към бъдещото си жилище – “Искам да имам малка камина (предлагат се такива на пазара в доста голям асортимент) и няма да я ползвам за основно отопление, а само за уют и красота.” Истината е, че емоционалната привлекателност на живия огън у дома няма с какво да бъде заменена. Какъв отговор обаче беше получила от мениджъра по продажбите на новостроящ се жилищен комплекс – “Относно комините в апартаментите, да, ние имаме във всяко жилище, но тяхното предназначение е за вентилация (въздуховоди), в които се включват абсорбатори, аспиратори и др.”. Честно казано, бях стъписан от отговора. Нормативната уредба, свързана с изискванията за “комини” е съвсем ясно определена. В Наредба № 7 на МРРБ за “Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони” в Раздел III – Жилища, чл.112 ясно е записано, че в жилищата задължително се предвиждат комини в дневните и в кухните (забележете не един, а два комина в зависимост от предназначението на помещенията в жилището). Кратко, ясно и точно – комини, а не отдушници, вентилационни шахти и канали. Разликата между двата термина е огромна. Коминът служи за отвеждане на топлинни газове и продукти с висока температура, които са в следствие на горене, а отдушниците и вентилационните шахти са за отвеждане на миризми, влага и др., които са с ниска температура.

В продължение на цитираното от Наредба № 7 на МРРБ, идват и изскванията на Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Текстовете от чл.127 до чл.135 към Глава десета – Изисквания към сградните отоплителни инсталации, Раздел I – Локално отопление, ясно описват изискванията към комините и строителните продукти, от които те се изпълняват.

Обърнете внимание на самия текст на чл.127 ал.1: “Комините на сградите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост G100, съгласно БДС EN 13501-2 „Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации“, т.е. имаме нормативна база, имаме европейски и български стандарт, а нямаме желание да го изпълним, водени от користни цели или незнание (не искам да използвам думите “компетентност” и “професионализъм”, за да не засегна една голяма част от колегите проектанти, изпълнители, контролни и надзорни органи). Използвам случая, за да информирам бъдещите собственици на жилища, че производителите на коминни тела и на строителни продукти свързани с тях (за разлика от производителите на вентилационни канали и отдушници) са подложени на доста строг контрол на производствения процес, а след това и на тестване на продукта им в независими акредитирани лаборатории за огнеустойчивост, което гарантира, че при влагане им в строеж ще се покрият изискванията на необходимата пожарна безопасност.

Много хора искат да се любуват на уюта от камина вкъщи и в същото време да имат ниски разходи за отопление и да живеят щастливо. Как могат да се наслаждават на живия огън по един по-екологичен и пожаробезопасен начин? Какви са опциите?

– Смятам, че отговорът се съдържа в примера, който дадох при предишния въпрос. За това, как могат да се наслаждават на живия огън по един по-екологичен и пожаробезопасен начин и какви са опциите, то мой съвет е да се запознаят, спазват и придържат към нормативните документи и приетите стандарти. Както виждате в описаните по-горе членове и алинеи, там са посочени отговорите на много въпроси.

Факт е, че много от пожарите в страната с нанесени огромни щети са породени от техническа неизправност на комини, изградени от „коминни тела“ – тип “вентилационни”. Защо тази тема продължава да се пренебрегва от собствениците на жилища и защо е важно да не се подценява пожарната безопасност при комините?

– Наистина огромна част от пожарите, най-вече в жилищните сгради са вследствие на “дефекти” в коминните системи. Не бих ги отъждествил, обаче с “техническа неизправност”. “Техническа неизправност” по смисъла на тълкуването имаме тогава, когато предвидените, проектираните и изградени мерки за пожарна безопасност, в случая “комини” са изпълнени правилно и случайно обстоятелство е довело до тяхната функционална непригодност. С използването на “вентилационни шахти и канали” като “комини” имаме грубо несъобразяване и неприлагане в практиката на указаното в нормативната уредба и стандартите. Най-често, при споменаването на понятието “комини” и “коминни системи”, пред очите ми се появяват следствията от пожари, които те са причинили, а те, за съжаление, не са никак малко, като например един пожар преди време, опустошил цялата покривна конструкция на едно училище в гр. Карнобат, което току що бе реновирано по европейска програма. Хората, обитаващи многоетажни жилищни сгради, най-често не са запознати, че един пожар, възникнал например на първия етаж, лесно може да се принесе на по-горните през коминната система, ако тя не отговаря на изискванията на нормативните документи и стандарти, тъй като тя е едно от свързващите звена по вертикала на сградата. Мисля, че колегите, които професионално и отговорно подхождат към проблема, биха дали много повече примери от ежедневието. Трябва да знаем, че пожарът е стихия, която е отнела много човешки животи и причинила неизмерими имуществени щети през съществуването на човечеството. В по-новата история има примери с цели изпепелени градове, като например Чикаго в САЩ.

Защо темата за пожарната безопасност на “комините” продължава да се пренебрегва от собствениците на жилища отдавам на тяхната неинформираност и доверчивост. Те са се доверили на проектантите, строителите, компетентните органи по контрол и надзор да спазят изискванията на нормативните документи и косвено са заплатили тяхната “компетентност” и “професионализъм” чрез цената, която са платили за жилището си. Малко от тях си задават въпроса, как биха реагирали например застрахователите, ако трябва да покрият щета от “Пожар” (обикновено цялото имущество на собственика при един пожар погива) и причината се окаже един толкова малък детайл като “коминна система”, която не е изпълнена според изискванията.

– Честа практика ли е у нас въздуховодите и вентилационните тела в жилищните сгради да бъдат ползвани за комини и какви са рисковете от това?

За съжаление отговорът е на този въпрос е “Да”. По принцип, ако нямаше рискове от възникване на пожари, които да доведат до имуществени щети и евентуални човешки жертви, то изричните изисквания за комините нямаше да намерят място в нормативните документи и стандартите.

– Осъществява ли се достатъчен контрол в тази посока?

– Категорично “Не” и това отново се дължи на липсата на компетентност и професионализъм. Съвсем наскоро, през м. ноември миналата 2019 год., участвах от името на НКПБС като лектор на международния форум “Без Аварии”, който се проведе в “Гранд Хотел Пловдив”. На него се обсъждаха широк кръг от въпроси и проблеми, свързани с пожарната и аварийна безопасност. По този случай направих едно бързо статистическо проучване, което доказа безотговорното отношение към пожарната безопасност като цяло. Съдете сами. Според регистъра на ДНСК към МРРБ на юридическите лица, имащи право да осъществяват независим строителен контрол, регистъра на КИИП за инженерите, имащи компетентност да проектират активни и пасивни мерки за пожарна безопасност и регистъра на ГД ПБЗН на търговците, имащи право да осъществяват дейности, свързани с пожарната безопасност, са общо 6 880 юридически и физически лица. В същото време от Българският Институт по Стандартизация (БИС) за последните 3 години са закупени общо 97 бр. стандарта, свързани с активните мерки за пожарна безопасност.

– Има ли култура в строителния процес у нас и как ще коментирате недобросъвестното отношение на някои строители и инвеститори, които продават жилища със скрит дефект?

– Смятам, че част от отговора на въпроса е в него самия. Правилно посочихте “някои строители и инвеститори”. През миналия месец февруари участвах в заседание на разширения управителен съвет на Камарата на строителите в България (КСБ). Повярвайте ми, в тази немалка за мащабите на България браншова организация, членуват фирми с богата строителна история и техните ръководители и собственици в никакъв случай не биха направили компромис с качеството и сигурността на своите клиенти. Те също се борят с негативните тенденции възникнали в следствие на неправилно написана нормативна база и законодателство, което допуска на пазара появата на недобросъвестни строители и инвеститори, водени от користни цели с цел натрупването на бързи печалби за сметка на качеството и конкретно в случая с комините и пожарната безопасност на жилищните и обществени сгради. Искрено се надявам, че след като прочетат това интервю бъдещите собственици на жилища ще обръщат по сериозно внимание на един толкова дребен, но съществен детайл от тяхната собственост, каквито са коминните тела, тъй като това е свързано косвено с тяхната безопасност за доста дълъг период от време.

[ngg src=“galleries“ ids=“63″ display=“basic_slideshow“]

Related Articles

Новите програми за сградно обновяване започват с 9 млн. лв. за БАН

Българската академия на науките ще получи първите над 9 млн. лв. за повишаване на енергийната ефективност на три научни комплекса в София по новите...

Столична галерия показва „Дом Мечта“

Артисти откриват пресечната точка между изкуство и дизайн "Домът мечта“ представя съжителството на изкуство и дизайн под един покрив. Експозицията в галерия „КО-ОП“ е от...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ