20 C
Пловдив
вторник, май 28, 2024

Започва прием на документи по програмата “Да съхраним заедно Старинен Пловдив“

Ще се финансират инициативи за консервацията и реставрацията на фасади и елементи на частни сгради в Стария град

От 3 май до 4 юли 2022 г. в ОИ „Старинен Пловдив“ ще се приемат документи и ще се извършват консултации в изпълнение на приетата с решение на ОбС – Пловдив, програма „Да съхраним заедно Старинен Пловдив“. По нея ще се финансират инициативи за консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, частна собственост, намиращи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“.

Общият размер на финансов ресурс за 2022 г, гласуван от Общински съвет е 60 000лв., а Управляващ орган е ОИ “Старинен Пловдив“.

По програмата на конкурсен принцип се одобряват и финансират дейности, касаещи недвижими имоти, намиращи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на обекти и тяхното съгласуване от Министерство на културата, вкл. се финансират и разходи/ административни такси/ за съгласуване на проекта в съответствие със Закона за културното наследство.

Максималната сума, за която може да кандидатства едно лице, собственик на недвижим имот, е 10 000лв.

УСЛОВИЯТА

Могат да кандидатстват български и чуждестранни юридически лица и физически лица, навършили пълнолетие, които са собственици на недвижим имот, попадащ в териториалните граници на АИР „Старинен Пловдив“. Право да кандидатстват имат и собственици, чиито имоти са в режим на съсобственост, включително с държавата и общината, както и сгради или имоти, намиращи се в режим на етажна собственост, в случай, че е постигнато пълно съгласие на всички собственици. Лица, собственици на няколко обекта, могат да получат финансиране на проектирането за всеки обект, отговарящ на изискванията на Програмата. За един обект може да се получи финансиране само еднократно.

Не могат да кандидатстват:

– ЮЛ на бюджетна или държавна издръжка;

– ЮЛ, регистрирани по закона за вероизповеданията,

– както и лица, които имат наложена възбрана върху съответния имот

– не могат да кандидатстват и лица, които не са изпълнили коректно условията по сключен договор при предходно финансиране по Програмата

– ЮЛ и ФЛ, които са получили финансиране с бюджетни средства или средства по европейски програми за дейностите, за които се кандидатства по настоящата Програма.

– ЮЛ, обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Допустими разходи по Програмата са всички разходи, свързани с прединвестиционни проучвания и изготвяне на инвестиционния проект за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи, разходи за отпечатване на скици.

Програмата не финансира бъдещи разходи, извън така описаните, свързани със строително-ремонтни дейности, консервационно-реставрационни дейности, закупуване на материали, последващо проектиране, свързано с обекта и други подобни.

Подадените документи се приемат в срок от 60 календарни дни – до 04.07.2022г. в Управлението на ОИ“Старинен Пловдив“ – гр.Пловдив ул.“Константин Стоилов“№50 всеки работен ден от 9,00ч.-17,30ч. Документи могат да се подават и по електронен път на адрес: stargrad@oldplovdiv.bg , подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране ФЛ или ЮЛ. Наборът от необходимите за кандидатстване по Програмата документи са под формата на приложение към програмата, която е публикувана на сайта на ОИ “Старинен Пловдив“.

Оценка и класиране на подадените документи се извършва от експертна комисия, съставена от служители на Института. Комисията е 7-членна и в състава ѝ се включват: реставратори и архитекти, регистрирани по чл.165 от ЗКН, юристи, финансисти и др. специалисти по преценка на управляващия орган на Програмата. Могат да бъдат привличани и външни специалисти в областта на опазването на културното наследство.

Комисията разглежда постъпилите предложения в два етапа: по допустимост и оценка на предложението, като допуснатите предложения се оценяват по методика, представляваща част от Програмата.

КРИТЕРИИТЕ

В критериите за оценка на постъпилите предложения са заложени степен и застрашеност на обекта, съобразно изискванията на чл.49 ЗКН. Приоритетно се финансират (съобразно заложените правила на Програмата), разходи за обекти, за които съществува реална опасност от сериозно нарушаване на тяхната цялост, както и съобразно съответната категория на обекта по чл.50 ЗКН. Важно е предвижданите по проекта консервационно- реставрационни дейности да бъдат в съответствие с общия облик на АИР „Старинен Пловдив“ , както и опазване на образната автентичност на резервата. Приоритетно се финансират проекти за обекти, при които за консервационно-реставрационните дейности е необходимо използването на автентични за резервата технологии.

Комисията се произнася с решение с срок от 20 работни дни след крайния срок на подаване на документите. Решенията се утвърждават от директора на ОИ “Старинен Пловдив“ и се оповестяват публично на сайта на Института www.oldplovdiv.bg. С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране. Получателят на финансиране отговаря за цялостната подготовка и последващото изготвяне и съгласуване на проекта, съобразно клаузите на сключения договор – образец, представляващ Приложение №5 по Програмата.

Дейностите по изготвяне на инвестиционния проект за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи и внасянето на проекта за съгласуване в МК, следва да бъдат изпълнени в срок не по-късно от 1 година от сключването на договора с финансиращата страна – ОИ “Старинен Пловдив“.

Related Articles

Ще строят спортен център към Медицинския колеж в Пловдив

Обявиха обществена поръчка за изграждането му Спортен център в двора на Медицинския колеж в Пловдив предстои да бъде изграден. Проектът предвижда в него да има...

Ремонтират площада в Момчилград с два милиона и половина

С 2 милиона и 500 хиляди лева от държавния бюджет ремонтират градския площад в Момчилград. Настилката ще се замени с нова, която ще включва...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ