Жилища в хармония с природата строят в сърцето на най-зеления район на Пловдив

0

Архитектурното бижу е дело на арх. Братков от Aedes Studio, инвеститор е „ГБС – Пловдив“        

Започна изграждането на атрактивен жилищен проект в сърцето на един от най-зелените райони на Пловдив – „Западен”. Инвеститор на луксозния обект в ж.р. „Хр. Смирненски“ III, е „ГБС – Пловдив” АД.

Той включва жилищна сграда с няколко корпуса и обекти с обществени функции в партерната зона. Проектант на сградите е арх. Пламен Братков от „Аедес“ студио ООД.

Press13Район „Хр. Смирненски“ в Пловдив е територия с огромен потенциал за развиване на съвременно градско обитаване с най-високо качество. Съчетанието от бърз и удобен транспорт до самия център на града и непосредствената връзка с природата е ценно преимущество на мястото. Величествената гледка към Родопите, емблематичният за Пловдив Гребен канал и заобикалящата го гора създават специфичния характер на мястото.

Новата жилищна сграда на ул. „Рая” има за цел да предложи висок комфорт на обитаване, като същевременно съхрани най-ценното от празния терен – неговия дух. Именно по тази причина концепцията на сградата води началото си от картината на речния бряг, обрасъл с дървета. Линията на реката, повторена от стъблата на дърветата и техните корони, е пресъздадена с архитектурни средства в облика на новата жилищна сграда.

Пропорцията на сградата е подчертано хоризонтална, допълнена от строгия ортогонален растер на носещата конструкция от колони и греди. Над тях от нивото на втория и третия етаж започва неравномерният ритъм на „короните на дърветата“ – плътни елементи в три Press12нюанса, които надстърчат пред равнината на фасадата и се редуват с разнообразния ритъм на отворите. Освен с архитектурния си образ, чрез играта на светлини и сенки, тази порьозност на фасадата допринася и за обособяването на зона на микроклимат непосредствено около сградата. Начупената фасадна повърхност създава сенки и възпрепятства преослънчаването на жилищата. За това допринасят различните балкони и декоративните обеми със скрити в тях климатици.

Пейзажната структура на сградата започва от самия партер, където сред настилките от трева и паваж се разливат свободно стоящи бетонови плочи, които маркират ходовите линии и напомнят движението на реката. Партерният етаж е доминиран от стъклени витрини, обрамчени от тъмния ритъм на носещите колони. Усещането за пейзажна неравномерност се засилва от пръснатите по терена плътни обеми, облечени с паваж, в които намират място различни инсталации или функции. Като техни негативни образи въздействат проходите през две нива в двата края и в средата на сградата. Същият ефект на сливане на терена със сградата се усеща и надолу при пробивите за рампа от едната страна и за открит амфитеатър от другата.

По отношение на функцията партерът допълва жилищата с три магазина, детски център с външна тераса и най-вече с детска градина с площадки за игра, външен павилион, амфитеатър и навес.

Press11Жилищата са едностайни, двустайни и тристайни, разпределени в три входа. Всяко от тях има свой собствен план, който не се повтаря от никое друго в сградата. Тези гъвкавост и многообразие на архитектурното решение задават максимална степен на свобода на индивидуалния избор и начин на обитаване за съвременните жители на града.Press7


12-13--BRATKOVАрх. Пламен Братков:

Това, което отличава сградата, е отношението й към непосредствено заобикалящата я среда

– Арх. Братков, какво отличава новостроящия се комплекс в кв. „Хр. Смирненски” в Пловдив от останалите жилищни зони от този тип?

– Разглеждам проекта като сграда, а не като комплекс, тъй като смятам, че понятието жилищен комплекс в контекста на градското обитаване е по-скоро негативно натоварено. Това, което отличава сградата, е именно отношението й към непосредствено заобикалящата я среда. Проектът представлява архитектурна интерпретация на множеството дървета покрай Гребния канал със строгия ритъм на елементите в долната част на сградата и доста по-свободното наслагване на плътните и отворени части в горната, засилено от играта на светлини и сенки в еркерите и терасите. Този проект, също както и предишните ни проекти, представлява геометрична структура, в която е закодиран характерът на мястото. Със своята отвореност и свързаност с терена тя излъчва дружелюбност, което според мен е ключово за една жилищна сграда.

– Кои са предимствата и с какво е атрактивен за купувачите?

– Както казах, теренът е в непосредствена близост до Гребния канал, което е предпоставка за обитаване близо до природата. Смея да твърдя, че сградата е много добре оптимизирана по отношение на функцията, като заедно с това има изявена индивидуалност както на фасада, така и в огромния брой вариации на разпределенията на жилищата. Благодарение на това многообразие в тази сграда най-различни хора биха могли да намерят подходящото жилище за себе си.

Съвременните тенденции в многофамилните жилищни сгради са към интегриране на повече от една функция в тях. В случая огромно предимство за проекта е наличието на детска градина и детски център в партера. Освен оползотворяването на приземното ниво на сградата това гарантира и поддръжката на терена и зелените площи около нея – нещо, което за съжаление се оказва проблем във времето.

– Ако Вие трябва да избирате семейно жилище, с какво не бихте направили компромис? Кои са нещата, за които бихте следили внимателно?

– За мен важно е мястото да отговаря на начина ми на живот, а разпределението на жилището да бъде едновременно функционално и индивидуално. Точно толкова важно за мен е архитектурата на сградата, нейният образ да отговаря на времето си. Ако живея в сграда от началото на миналия век, то тя наистина трябва да изглежда така. Съответно, ако сградата е току-що построена, то и нейният вид трябва да е адекватен на съвременните архитектурни тенденции. Казано по друг начин, сградата, в която избирам да живея, трябва да ми харесва.

– Вашите „за“ и „против“ старото жилищно строителство и предимствата на новото?

– Предполагам, че въпросът Ви се отнася до панелните комплекси, наследство от социализма и от модернизма в по-общ план. Обикновено се говори за тяхната функционалност като за особено постижение на тогавашната архитектура. Но нека не се заблуждаваме, тези сгради нямат особено много други архитектурни достойнства – явно никой не се наема да хвали фасадите им например. От друга страна, ако се вгледаме по-внимателно във функционалността им, ще видим, че тя е сведена до абсолютния минимум за обитаване – място за спане, място за храна и място за гледане на телевизия, в известен смисъл задоволяване на физиологичните нужди в едно тоталитарно общество. Абсолютното унифициране на пространствата води до унифициране и на хората в тях. В още по-голяма степен това се отнася до липсващата градска среда в тези комплекси и неосъществената връзка между сградите и прилежащите им терени. Смятам, че органичната цялостна връзка на сградите с пространствата около тях е от ключово значение за качеството на градското обитаване.

ПАРАМЕТРИТЕ

Отличната локация и добрата инфраструктура са бонус

Press16Ситуиране, функционално и комуникационно решение на обекта

Парцелът, предвиден за застрояване, е ъглов, граничещ на изток с ул. „Рая“, по южната и западната граница е предвидена улица за бъдещо изграждане, а на север имотът граничи с УПИ XVIII-81 и УПИ XV-76,82. Според категоризацията на строежите в ЗУТ сградата попада в трета категория и представлява две правоъгълни тела с максимална височина 15 и 18 м, разположени под ъгъл от шестдесет и осем градуса едно спрямо друго. Конструктивно двете тела са разделени с деформационна фуга, като по-високото е ориентирано към ул. „Рая“. С цел по-висок комфорт на обитаване сградата се обслужва от три стълбищни клетки – вход А, вход В и вход С. Всяко от стълбищата обслужва от два до шест апартамента на етаж и разполага с горно осветление и атриумно пространство. Стълбища А и С са отделени от жилищата с димоуплътнени стъклени врати. Във всеки от входовете е предвиден по един 6-местен асансьор. Вентилацията на стълбищата е естествена, а горните остъклявания на стълбищните клетки са снабдени с автоматични клапи за димоотвеждане в случай на пожар.

Пред всички асансьори са предвидени площадки с широчина 2 м, изпълняващи изискванията за достъпна среда.

Press9На партерно ниво (кота ±0.00, съответстваща на +164.30) са разположени трите входа към жилищата, паркоместа, обслужващи сградата, както и входовете към търговската част и рампата към подземния гараж с достъп от ул. „Рая“. По външна стълба успоредна на гаражната рампа се осигурява допълнителна възможност за пешеходен достъп до гаража. Околоблоковото пространство на кота нула е зонирано чрез декоративни паркови елементи, разположени така, че да се обособят по-малки и уютни пространства, приобщени към жилищната структура.

По време на строителството са предвидени следните преработки:

– Плочата на сутерена се повдига от кота на -3.70 кгп на кота -3.23 кгп;

– Рампата към подземното ниво от еднолентова става двулентова със светла широчина 6.0 м на основание договор за учредяване право на преминаване № 47, том 5, рег. № 2251 от 02.02.2017 г. и виза за проектиране от 14.12.2016 г., допълнена на основание чл. 140, 134, ал. 6 от ЗУТ на 02.03.2017 г. от главния архитект на община Пловдив;

– В сутерена на сградата (кота -3.23) ще се извърши преустройство, като полезната площ на подземния гараж се увеличава от 1194 кв. м на 1557,42 кв. м и броят на паркоместата нараства от 42 на 53 автомобила;

– На партера на кота ± 0.00 м се разполагат 20 броя паркоместа вместо предвидените по одобрения Идеен проект 26 паркоместа;

– Магазин М04 с прилежащ външен двор се преустройва в детска градина за четири групи за деца от 3 до 6 години с прилежащ външен двор;

– Магазин М03 се преустройва в кафе-сладкарница с детски клуб;

Предвидените в Идейния проект 15 ателиета се преустройват в апартаменти посредством еркери във фасадата, като се осигурява изложение на изток, запад или югозапад за най-малко едно жилищно помещение в едностайните, двустайните и тристайните жилища.

Press8В сутерена на сградата (кота -3.23) са разположени подземен паркинг за общо 53 автомобила, 37 самостоятелни складови помещения и три стълбищни клетки с асансьори, отделени от гаража посредством противопожарни самозатварящи се врати (Ei90). Всички останали нива са жилищни. В сградата са обособени шестдесет и три едностайни, двустайни и тристайни апартамента, като за всеки е предвиден и килер.

 

Композиционно оформление и материалиtab12-13_n

Сградата е изцяло жилищна с обществени функции в партера. Това предопределя строгата ортогонална структура от хоризонтални и вертикални елементи – плочи и колони, с остъкляване, и втора система от вертикални плътни елементи. Тя се наслагва върху първата, без да я скрива напълно, и се състои от три модулни размера, чиято произволна комбинация създава привиден хаос върху ясната решетка от плочи и колони. Извън фасадната равнина надстърчат малки вертикални обеми – архитектурни елементи, които скриват външните климатични тела към прилежащите им тераси. Всички плътни части са предвидени за измазване с мазилка в три различни нюанса. В партера по-голямата част от фасадата е остъклена, за плътните части са предвидени мазилка, както и облицовка от гранитни павета. Декоративните паркови елементи също са облицовани с павета.

При изготвянето на проекта са спазени всички действащи в страната стандарти и разпоредби.

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си