Експертни звена ще подпомагат общините при реализацията на проектите за градско развитие 

0
259

Експертни звена и комитети ще подпомагат десетте най-големи общини в страната при подбора на проекти, които ще се финансират по приоритета за интегрирано градско развитие на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. В новите териториални органи ще бъдат включени експерти на местните администрации, регионални поделения на държавни структури, представители на неправителствения сектор, бизнеса и граждански организации и др., които ще имат ключова роля при преселекцията, подбора и изпълнението на проектни предложения за инвестициите в преобразяването на най-големите общински центрове – Столична община, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Видин и Плевен. Целта на структурите е да се гарантира прилагането на принципа на партньорство при изпълнение на приоритета за градско развитие, чийто основен фокус е икономическо развитие на териториите, повишаване на брутния вътрешен продукт и заетостта, увеличаване на доходите и стандарта на живот на населението и намаляване на неравенствата.

Звеното за подбор, което ще се формира със заповед на кмета на съответната община, ще има функции да организира и провежда публични и информационни събития, на които се разясняват изискванията за кандидатстване пред потенциалните бенефициенти, и провеждането на публични обсъждания на постъпилите проектни предложения, с изключение на предвидените за включване в концепции за интегрирани териториални инвестиции. Звеното ще извършва също така подбор за проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и подбор по качеството съгласно Плана за интегрирано развитие на общината. Сред функциите му ще бъде и издаването на писма за подкрепа. Съставът му ще включва служители на съответната общинска администрация, сред които минимум един експерт за осигуряване на информация и публичност и минимум двама служители, които да обезпечават организацията на работата на комитета за подбор и изпълняват функциите, свързани с участието в предварителния подбор на проектите. За подпомагане на работата на звеното, включително участие в процеса на преселекция, ще има възможност да бъдат наемани външни експерти, които не са служители на общината.

Комитетът за подбор ще разглежда проектните предложения и ще извършва преселекция чрез точкуване на проектните предложения по утвърдени критерии, одобрени от комитета за наблюдение на ПРР и включени в насоките за кандидатстване. Комитетът ще включва председател, заместник-председател, които ще са без право на глас, и членове. Сред тях ще са представители на различни групи местни заинтересовани страни, двама представители общината, трима представители на неправителствения сектор – юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, трима представители на бизнеса, един представител на териториалните статистически бюра на НСИ. Ще влизат също по един представител на национално представителни организации на работодателите, организации на работниците и служителите, представител на академичните среди (БАН, висши училища), на регионалните колегии на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на строителите в Република България. По преценка на съответната общинска администрация могат да бъдат поканени да излъчат представители и други местни заинтересовани страни.

В заседанията на комитета с право на глас ще се включват представители на юридически лица с нестопанска цел – организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и Агенции за регионално развитие, извършващи общественополезна дейност на територията на областта, в която се намира съответната община, както и представители на икономическия сектор – по един представител на малки, микро и средни предприятия.

Инструкцията за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1 и Указания за осигуряването на публичност към общините на ПРР 2021-2027 г. са публикувани на официалната страница на ОПРР 2014-2020 г. – www.bgregio.eu, на www.eufunds.bg, както и на сайта на МРРБ. Включени са и разработеният пакет документи, Указания, Инструкции, Правила и образци на документи за работа през новия програмен период.