96% от площта на страната ще бъде покрита с кадастрална карта през 2019 г.

0
Зам.-министър Валентин Йовев откри седмата Международна конференция по картография и ГИС

ГИС технологиите ще решат проблеми в икономиката, екологията и ранното управление при бедствия, увери зам.-министър Валентин Йовев

Дейностите по преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрални карти трябва да приключат през 2019 г. С това 96% от площта на страната ще бъде покрита с кадастрална карта, като ще остане за довършване урбанизираната територия на някои малки населени места.

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев при откриването на седмата Международна конференция по картография и ГИС. По думите му, обхващането с кадастрална карта на значителна част от територията на страната е важна предпоставка за създаването на сигурен и устойчив във времето имотен регистър. Изработването на специализирани карти в най-различни инвестиционни сфери като надграждаща информация на кадастралната карта е дейност, която предстои да се извърши в следващите 4-5 години, и тя е необходима за планирането на различните видове зони и инвестиционни намерения. Използването на картографията и ГИС технологиите ще допринесат за решаването на редица проблеми в сферите на екологията, икономиката, регионалното развитие, ранното предупреждение и управление при бедствия, коментира още той. Йовев обърна внимание на необходимостта от изработването на нова едромащабна цифрова топографска карта за мащаб 1:5000. Предстои Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър да поеме отговорностите по осъществяване на държавната политика в областта на инфраструктурата за пространствена информация по Закона за достъп до пространствени данни съгласно Директива INSPIRE. По нея агенцията става Национален координационен орган и Национален орган за контакт с Европейската комисия.

Чрез прилагането на директивата се очаква постигане на оперативна съвместимост и хармонизация на масивите от пространствени данни, като ще бъде осигурен безпрепятствен и неограничен обмен на пространствени данни и услуги между органите на публичната власт, обобщи регионалният заместник-министър.

УЛЕСНЕНИЕ

Търсим онлайн ПУП-ове на Столична община по данни от кадастъра

Електронният портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (СО) предлага нова онлайн услуга. Вече е възможно търсене по данни от кадастралната карта в картата на „Подробните устройствени планове, възложени от СО и влезлите в сила административни актове“.

Картата прави директна връзка с „Регистър на подробните устройствени планове“, „Регистър на разрешенията за строеж“, „Регистър на разрешения за строеж за благоустройствени обекти“ и „Регистър на разрешенията за поставяне“. Може да се получи информация за обхвата на разработката на съответния подробен устройствен план и статус към момента. Предоставена е възможност за визуализация на обхвата на съответния издаден административен акт – разрешения за строеж и разрешения за поставяне. В раздел информация се визуализират сканирани изображения – графични части на подробни устройствени планове и влезли в сила административни актове.

Предстои добавянето на връзка с „Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация“. Те също ще започнат да се подготвят еднотипно от Нaправление „Архитектура и градоустройство” и всички районни администрации на Столична община чрез системата за издаване на административни актове.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си