ЕК с висока оценка за изпълнението на оперативната програма

Катя КОСТОВА

През следващата година се очаква да бъде обявен за кандидатстване целият ресурс по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, който е на стойност малко над 3 млрд. лв. Това обяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова на десетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма, където отчете успешното й изпълнение.

Вече са договорени 65% от ресурса, или около 2 млрд. лв. Разплатени са 20% от средствата по сключените договори. Николова отчете още, че са стартирали редица проекти по интегрираните планове за градско развитие в 39-те големи града на страната. Сключени са и много договори с 28-те по-малки общини – бенефициенти по проекти, свързани с енергийна ефективност на многофамилните и публичните сгради, модернизация на професионалното образование, свързаността в регионите. Една от най-успешните мерки е по линия на рехабилитацията на републиканската пътна мрежа, където са договорени 100% от разполагаемия ресурс. На 87% е договорен и ресурсът по мярката за модернизация на учебните заведения в страната, на 98% – финансирането на мерки за енергийна ефективност в по-малките населени места. През следващите месеци се очаква и е необходимо обемът на сертифицираните разходи да нарасне в пъти.

Деница Николова съобщи, че през следващата година ще бъде осигурена възможност за инвестиране на 174 млн. лв. за изпълнение на проекти, свързани с мерки за деинституционализация на възрастни хора и хора с увреждания и за подкрепа на туристическия сектор. По-малките общини ще могат да търсят допълващо финансиране по мерките за енергийна ефективност. В сектор „Здравеопазване“ предстои да започне и изпълнението на мярката за модернизация на спешната помощ в цялата страна.

„2018 г. е ключова за изпълнението на програмата, по която трябва да покажем изпълнение на конкретни цели“, напомни още ръководителят на Управляващия орган на ОПРР.

4-5--OPRR-1Началникът на отдел Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ в ЕК Аурелио Сесилио, отбеляза, че ОПРР 2014-2020 г. се развива много добре по отношение на усвояване на средствата, и подчерта важността на програмата в изпълнение на кохезионната политика на ЕС, която има за цел да подобри условията за живот на гражданите и да намали социалните неравенства между България и страните от ЕС, както и вътрешните различия между регионите. Според него България ще има добра възможност по време на шестмесечното председателство на Съвета на ЕС да покаже своя успех и напредък, свързан с постигане на тези цели, както и какво въздействие има кохезионната политика върху икономиката и социалния напредък в страната. По думите му, изпълнението на програмите е от изключително значение за бъдещето на кохезионната политика в ЕС след 2020 г. и само с успешно изпълнение на инвестициите ще можем да аргументираме бъдещото си участие в нея. „България постигна голям напредък най-вече по отношение на политиката за деинституционализация на децата в риск, но още трябва да се работи, за да се забрави въобще този проблем – каза Сесилио. – Три четвърти от българското население живее в градовете. Затова значителна част от програмата е насочена именно към тях. Разработваме услуги, подобряваме условията на живот и икономическо развитие на тези центрове“, добави еврочиновникът.

Стартира кампания „Моят град е моята крепост“

4-5-111111111111111111МРРБ планира да проведе образователно-информационна кампания на тема „Моят град е моята крепост“, в която деца от отделните общини и области на всички български региони ще се състезават, показвайки своите знания за историята, бъдещето и настоящето на техните градове. „Целта е не просто да привлечем интереса на младите и техните родители, но и да покажем как с провежданата регионална политика, свързана в максимална степен с полагането на грижи към подрастващото поколение, помагаме младите български граждани да остават по родните си места”, обясни ресорният министър Николай Нанков. Той подчерта, че кампанията комуникира с една от основните цели на правителството за балансирано развитие на регионите и ще започне да се изпълнява още в началото на 2018 г. с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

Министър Николай Нанков:

Свищов е сред отличниците по ефективно управление на евросредства

Свищов разполага със 17 млн. лв. по линия на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Те са за инвестиции в градската среда, подобряване на образователната инфраструктура и обекти на публичната инфраструктура, чрез които ще се промени обликът на града. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при посещението си в града. Общината е сред бенефициентите, които най-бързо, качествено и ефективно управляват средствата от европейската солидарност, каза още министърът.

Той откри ремонтираната сграда на отдел „Финансов“. Реконструкцията й е част от публичната инвестиционна програма в града и е реализирана с инвестиция от близо 415 хил. лв. по проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“.

С тези средства са извършени вътрешни ремонтни работи, доставени и монтирани са PVC прозорци и алуминиеви врати, положена е топлоизолация на външни тухлени стени, ремонтиран е покривът, монтирани са водосточни тръби и казанчета. Доставени са водогреен котел и радиатори, както и устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища. Подменена е осветителната уредба и пожароизвестителната инсталация.

4-5_Nankov1
Министър Николай Нанков откри 4 обновени проекта в Свищов по ОПРР

Освен „Финансов отдел“ обект на реновиране по проекта на обща стойност 2,4 млн. лв. са административната сграда на община Свищов и сградата на звено „Култура и Общинско радио”.

При посещението си в Свищов Николай Нанков откри също и обновените с финансиране от оперативната програма парк „Радост“ и ЦДГ „Васил Левски“.

С почти 330 хил. лв. паркът е обособен в зони за отдих на открито, игри, спорт, развлечения и социални контакти. С приблизително 372 хил. лв. са направени вътрешните ремонти по сградата и покривната конструкция в ЦДГ „Васил Левски“. Те включват смяна на дограмата, монтиране на плоски селективни слънчеви колектори, оформяне на паркови пространства и др. Детската градина е част от проекта „Обновяване на обекти на образованието в община Свищов”, който е на обща стойност 2,4 млн. лв. и включва също ремонт на ЦДГ „Радост“ в града и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Овча могила.

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов:

Усвоихме над 65% от договорените пари по Приоритетна ос 1

4-5--BLA-1Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов участва в десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж 2014-2020”. Беше представено и обсъдено изменение на критериите за подбор на операции по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР”. По тази точка Камбитов изрази становище по предложените изменения, като подчерта, че голяма част от тях вече са реализирани в община Благоевград. Той допълни, че тези изменения биха били нецелесъобразни предвид договорените 61% от бюджета на Приоритетна ос 1. На заседанието стана ясно, че всички отправени препоръки от кмета Камбитов и община Благоевград в становище до Националното сдружение на общините ще бъдат разгледани и взети под внимание. Бе отбелязано, че към този момент община Благоевград изпълнява успешно ОП „Региони в растеж 2014-2020” с размер на договорените средства по Приоритетна ос 1 над 65%. Очаква се до края на годината процентовият ръст да достигне 80%.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С над 44 млн. лв. рехабилитират третокласни пътища в Южна България

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнители за рехабилитацията на 65,5 км третокласни пътища в Южна България. Проектите ще се финансират по ОП „Региони в растеж 2014-2020”. Основно ще бъдат ремонтирани 27 км от път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка, 26 км от път III-507 Кърджали – Мост – Манастир и над 12 км от път IІІ-109 за Мелник. Офертите на кандидатите ще се приемат до 17.30 ч. на 4 януари 2018 г.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е над 44 млн. лв. без ДДС. Тя е в 3 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Лот 24 Път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка, от км 8+225,53 до км 11+557,32 и от км 26+600 до км 50+484,86, с обща дължина 27,217 км, област Смолян.

Индикативната стойност на заданието е 23 272 164 лв. без ДДС;

Обособена позиция 2: Лот 25 Път IІІ-109 І-1 – Мелник, от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12,287 км, област Благоевград.

Индикативната стойност на заданието е 7 368 660 лв. без ДДС;

Обособена позиция 3: Лот 26 Път III-507 Кърджали – Мост – Манастир, от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали.

Индикативната стойност на заданието е 13 723 157 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 15 месеца.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си