Навигатор Home » На фокус » Фондът на фондовете поема управлението на парите по програма JESSICA

Фондът на фондовете поема управлението на парите по програма JESSICA 

12-13--FOND-1

33 млн. евро ще се разпределят за градско развитие, енергийна ефективност и културно наследство

Управлението на евросредствата за нисколихвени дългосрочни кредити от програмата JESSICA, финансирана от ОП „Регионално развитие 2007-2013”, се поема от Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България. Споразумението за така нареченото „рециклиране“ на средствата по инструмента за финансов инженеринг на инициативата бе подписано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В предходния програмен период чрез JESSICA в градско развитие бяха инвестирани 33 млн. евро. Парите бяха разпределени като кредити, а сега ФнФ има правото като мениджър на JESSICA да реинвестира погасителните вноски по предоставените през предходния програмен период кредити. Целта на Фонда на фондовете е да надгради постигнатото от предходния програмен период по отношение на регионалното развитие. Това ще го постигне, като стартира Фонд за градско развитие (ФГР), финансиран по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Парите, предвидени по новия фонд, са в размер на 353,3 млн. лв., а идеята е заедно с рециклираните” средства по JESSICA да продължат дейностите от предходния период по отношение на градското възстановяване и развитие. Част от ресурса на новия ФГР ще бъде за инвестиции в проекти, които са свързани с туризма и културното наследство. Двата фонда за регионално развитие по инициативата JESSICA, създадени в рамките на предходния програмен период 2007-2013, продължават своето съществуване, като реинвестират постъпленията от погасителни вноски от вече предоставени кредити в рамките на 7-тe допустими града, уточняват от ФнФ. 

12-13--FOND-2

Строителството на парк „Възраждане“ в София преди 2 години бе осъществено също с подкрепата на ФУГРС и инициативата JESSICA

По време на предходния програмен период Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) създаде холдинговия фонд, който управляваше JESSICA в България. ЕИБ избраха два фонда, на които да предоставят 33 млн. евро, а именно Регионалния фонд за градско развитие и Фонда за устойчиво градско развитие на София. От тези средства една част беше заделена за управленски такси, а останалите пари бяха разпределени като кредити. През 2015 г. с постановление на Министерския съвет е създаден ФнФ, а по-рано този месец е подписано и споразумението за управление на ресурса по JESSICA. Сега Фондът на фондовете има право да „рециклира” средствата, като инвестира погасителните вноски по вече предоставените кредити обратно в други проекти, допустими по оперативната програма. Целта на реинвестирането е да се запази осъществяваната дейност на инструмента, логическата последователност на функционирането на фондовете, механиката им на работа и прилагането на добрите практики, постигнати в предходния програмен период. Идеята е по този начин събраните средства да се вложат във втория цикъл на инвестиране в проекти, които насърчават устойчивото градско развитие. За целта предстои да бъде стартиран и Фонд за градско развитие (ФГР), който ще се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020. Той ще повтаря донякъде съществуващите сега по JESSICA фондове, но ще бъде разделен на три – София, Южна и Северна България. Допустими ще бъдат проекти в три направления: градско развитие (градски транспорт, градска среда, зони с потенциал за икономическо развитие, спортна инфраструктура, културна инфраструктура); енергийна ефективност; туризъм и културно наследство. Целта на трите ФГР е да подобрят достъпа до финансиране на проекти, като същевременно се привлече допълнителен частен ресурс към средствата от ФМФИБ.

Това е продължение на политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подкрепа и стимулиране на публично-частно партньорство за подобряване на качеството на живот и развитието на регионите в България. Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове лицето, управляващо Фонда на фондовете, изпълнява функциите и на холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по оперативната програма след изтичането на срока на действие на финансовото споразумение, сключено между Република България и Европейската инвестиционна банка по JESSICA.

ПЛАТФОРМА АГОРА

Създадоха банка за малки проекти в Монтана

Поли ВАСИЛЕВА

12-13_Montana_Fond.В Монтана стартира процедурата за набиране на малки проекти с обществена значимост, съобщи кметът Златко Живков. Стойността на всяко предложение може да стигне до 3000 лв. Става въпрос за проекти на неправителствени организации, читалища, младежки домове и детски комплекси. Те трябва да са с обществена значимост и да са инициирани от приоритетите за развитието на общината. Тези проекти ще се финансират от специален фонд, създаден през юли от общината и платформата АГОРА с подкрепата на фондация „Америка за България”. Общинският съвет е приел правилник за неговата работа и е гласувал началния му капитал от 10 000 лв. Фондът ще се управлява от Агенцията за регионално развитие и бизнес център в Монтана.

Срокът за подаването на проектите е 13 ноември т. г. Комисия на фонда ще разгледа предложенията и ще одобри най-сполучливите, допълни Златко Живков.

МФ „Козлодуй“ осигурява половината от средствата за газификация на Свищов

Лилия ЛОЗАНОВА

12-13--Gazificirane-За-газифицирането-в-СвищовОбщина Свищов ще бъде газифицирана до 2019 година. Това ще се случи на базата на Договор за грант № 057 между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Въз основа на него се отпуска безвъзмездна финансова помощ от Международен фонд „Козлодуй” за изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог. Общата прогнозна стойност на трите проекта се оценява на 21 790 000 евро, от които безвъзмездната финансова помощ от Международен фонд „Козлодуй” е в размер на 11 000 000 евро. Съфинансирането от „Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 10 790 000 евро. Предвидената индикативна стойност на проекта до Свищов е в размер на 4,72 млн. евро, от които 50% се осигуряват от Международен фонд „Козлодуй”, съобщиха от крайдунавската община.

Реализирането му ще даде възможност за газификация на община Свищов, както и ще осигури шанс за захранването на потребители с природен газ. Изграждането на преносния газопровод ще доведе до съществени икономически, обществени и социални ползи и ще повиши енергийната ефективност в региона. Съществен ефект от газификацията на общините е повишаване на сигурността и качеството на енергоснабдяването, като по този начин ще се избегне необходимостта от поддръжката на запаси от твърдо гориво. Осигуряването на природен газ до местната индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в региона, като ползите от реализирането на проектите са свързани основно с намаляване на разходите за енергия, повишаване на енергийната ефективност и с качеството на живот. Замяната на твърдите горива с природен газ ще доведе до намаляване на емисиите на вредни вещества, като серни оксиди, азотни оксиди, летливи органични съединения, въглероден оксид, прах и др., и ще допринесе за опазване на околната среда.

12-13-GAZ-4В изпълнение на задълженията си „Булгартрансгаз” ЕАД сключи договор за проектиране на „Преносен газопровод до Свищов”. Предстои избраният консултант за проектиране „РАП Системс България” ООД да определи най-подходящия вариант на трасе на преносен газопровод до Свищов, съобразен с техническите и екологичните аспекти на района.

Предложени са два варианта на проектните трасета на преносния газопровод до Свищов. В първия случай дължината му ще е 41 686 м, а във втория – 39 726 м.

Двата варианта на газопровода са разположени на територията на област Велико Търново и преминават през общините Павликени и Свищов.

12-13-GAZ-3Вече са изготвени предпроектни проучвания, изработено е задание за проектиране на ПУП – ПП, което е съгласувано с РИОСВ Велико Търново, Национален институт за недвижимо културно наследство и областна управа Велико Търново. До първата половина на 2018 г. предстои изработване и съгласуване на ПУП – ПП фаза предварителен с двата варианта на трасето; вещни права; ПУП – ПП фаза окончателен проект на одобрения вариант; Технически проект; Разрешение за строеж и Работен проект.

Развитието на газопреносната мрежа в страната с новото газопроводно отклонение, чието изграждане е планирано да завърши до 2019 г., ще даде възможност за газификация на общините Свищов и Павликени. Реализирането на проекта ще позволи доставката на природен газ и до други общини чрез изграждане на газоразпределителни мрежи.

ПО-КРАСИВА БЪЛГАРИЯ

Обновиха ДГ „Щастливо детство” във Враца

Поли ВАСИЛЕВА

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и кметът на 12-13-DG-1Враца Калин Каменов откриха необикновен обект – преобразения двор на детската градина „Щастливо детство”. В запустелия и тревясал до неотдавна двор са изградени 6 детски площадки с комбинирани съоръжения – пясъчници, уреди за игра, тревни площи, алеи, спортна площадка. Направена е и нова ограда със стабилна метална конструкция. Градината се посещава от 80 деца, има и филиал в село Три кладенци, който се посещава от 29 деца.

Министърът на труда и социалната политика даде много висока оценка на извършените строителни дейности и поздрави изпълнителите от фирма „Гарант 90”. Дейността е финансирана с 251 086 лв., голяма част от които са от програмата на Социалното министерство „Красива България”. В работата са участвали 13 строители, 6 от които са наети от трудовата борса. Всички са преминали и през курс за квалификация.

Това е един от 48-те обекта на програмата, съобщи министърът. Тази година нейният бюджет е 7,2 млн. лв. Започна и набирането на нови проекти. Те трябва да са свързани с подобряване на социалната инфраструктура, изтъкна той.

12-13-DG_dvor_02Радвам се, че 80 врачански деца вече ще имат модерна и безопасна среда за игри и забавления, каза кметът Калин Каменов. В града по програмата са изградени две асансьорни площадки за достъп на хора с увреждания – в общинската администрация и в една детска занималня, изтъкна той. Програмата е полезна и община Враца ще продължи да я търси като партньор за реализиране на много свои социални проекти. Тя има значение и за хората – в нея безработни намират работа и квалификация.

Добавете коментар