Навигатор Home » Новини » С 46 договора усвояваме 786 млн. лв. от ОП „Околна среда 2014-2020“

С 46 договора усвояваме 786 млн. лв. от ОП „Околна среда 2014-2020“ 

Добра практика са периодично провеждащите се обучителни семинари за кандидатстване, инициирани от УО на ОПОС

Обжалването на процедурите за избор на изпълнител е един от проблемите по изпълнение на проектите

Към момента по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) са обявени 29 процедури на стойност над 1,64 млрд. лв., което е почти половината от ресурса на програмата. В ход е изпълнението на 46 договора за безвъзмездно финансиране на обща стойност 786 млн. лв., които представляват 22,7% от бюджета на ОПОС.

От началото на програмния период на бенефициентите на програмата са изплатени над 157 млн. лв. Изплатените суми съответстват на планираните авансово средства и се превеждат в срок, като стриктно се следи да не се допуска забавяне при възстановяването на извършените от бенефициентите разходи.

2018 г. е периодът, в който трябва да бъдат изпълнени междинните цели на индикаторите. Условие за реализацията на ОПОС през този програмен период е фокусът, първо, върху постигането на конкретни резултати и след това върху усвояването.

Проблем е кандидатстването за финансиране с проекти, които не отговарят на изискванията на насоките за кандидатстване и неприключили процедури по реда на Закона за устройство на територията, поради което процесът за оценка се удължава. За преодоляване му Управляващият орган (УО) организира с всеки бенефициент регулярни консултации и следи за подготовката на проектните предложения, дава допълнителни разяснения и съдейства за осигуряване на комуникация с други администрации и институции.

ЗАТРУДНЕНИЯТА

При изпълнението на административни договори за безвъзмездна помощ основен проблем е обжалването на процедурите за избор на изпълнител или прекратяването им, което забавя изпълнението на проектите. Сроковете за обжалване се вземат предвид при прогнозите, които УО на ОПОС прави по усвояването на средствата от европейските фондове. Необходимо е преди сключване на договора за безвъзмездна помощ бенефициентите да започнат процедурите за избор на изпълнител, с което ще се подпомогне и постигането на целите на програмата. Управляващият орган е в тясна връзка с бенефициентите още преди отправянето на покана. Всяко забавяне при договарянето на безвъзмездна помощ и/или при сключването на договори с изпълнители има негативен ефект върху финансовото и физическото изпълнение и постигането на целите.

Добра практика в работата с общините са обучителните семинари за определяне и налагане на финансови корекции, инициирани от УО на ОПОС. Целта на предприетите от Управляващия орган мерки е да се минимизира рискът от допускане на грешки при провеждане на обществените поръчки, което ще осигури безпроблемното изпълнение на проектите и успешното усвояване на средствата.

Отличиха проекти, изпълнени по Финансовия механизъм на ЕИП

4-5_MOSV.Успешното приключване на работата по програмите „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“ бе отбелязано с официална конференция под патронажа на министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Общият бюджет на двете програми е в размер на 18,8 млн. евро. Средствата бяха осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Изпълнени са 38 проекта в рамките на програмите.

По програмите бяха направени проучвания за допълване на Плановете за управление на речните басейни. Извършени бяха морски инспекции за оценка на състоянието на морската среда.

Разработен бе и интегриран нов модул за инвазивните видове и екосистемните услуги в националната информационна система за наблюдение на биоразнообразието. Национална методология за биофизична оценка на екосистемите у нас и за представяните от тях услуги бе разработена с успех. По нея бяха картирани и оценени деветте типа екосистеми в България в съответствие със Стратегията за биоразнообразие на ЕС 2020.

Министерството на околната среда и водите награди в 9 категории най-ефективните и открояващи се проекти, преизпълнили заложените цели в различни области. Сред отличените бяха община Бургас за проекта „Интегрирано управление на риска от наводнения“, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и РЕЦ за ЦИЕ – България за проекта „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“.

С 15 млн. лв. изграждат пречиствателна станция в града

4-5-CHIRPAN15 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащи колектори в Чирпан, като безвъзмездната финансова помощ от близо 11 млн. лв. е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Договорът за строителството на съоръжението вече е подписан. Новата станция ще осигури събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчните води от територията на Чирпан преди заустването им в р. Текирска, приток на Марица. Това ще повлияе пряко върху опазването и подобряването на състоянието на водите във водните обекти. Отдавна се подготвяме за този проект и вярвам, че до две години ще приключим с изпълнението на всички дейности по него, каза кметът Кичка Петкова. Проектният капацитет на пречиствателната станция е 19 641 еквивалент жители. Довеждащите колектори от канализационната мрежа ще осигурят включване на приблизително 70% от населението на града към ПСОВ – Чирпан.

С изпълнението на проекта ще се постигне съответствие с изискванията за пречистването на градските отпадъчни води и за изпълнението на ангажиментите на община Чирпан към националната политика в областта на околната среда.

Периодът за приключване на дейностите по проекта е 30 месеца.

Две общини бенефициенти по ОПОС в Благоевградско

Николай АНТОНОВ

Две са общините на територията на Благоевградска област, които изпълняват проекти по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) в момента, съобщиха от Областния информационен център (ОИЦ) – Благоевград.

Едната от тях е Банско, която осъществява втората фаза на своя мегапроект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ”. Проектът е на стойност над 33 млн. лв., от които над 26 млн. са безвъзмездна финансова помощ по програмата. Дейностите по проекта се изпълняват и в момента. Те включват изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на Банско, както и изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води, която да обслужва града. Предвидено е завършване на строително-монтажните работи в източната и западната част на Банско, засягащи ВиК мрежата, както и завършване на работите по пречиствателната станция, включително външните й връзки. Отделно от това като специфичен компонент на работите е и цялостно завършване на корекцията на река Глазне с цел предпазване от заливане на площадката на пречиствателната станция. Първата фаза на този мащабен проект, която беше изпълнена през предходния програмен период, беше на стойност 50 млн. лв., припомниха от ОИЦ – Благоевград.

4-5_Sandanski

Финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” спечели и община Благоевград. Около 98 хил. лв., които са 100 процента безвъзмездна финансова помощ, ще бъдат инвестирани в актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на общината. Изпълнението на проекта стартира в средата на тази година и трябва да приключи до края на 2018 г.

Общо 46 договора на стойност 786 млн. лв. се изпълняват в момента по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” в страната, уточниха от ОИЦ – Благоевград. Безвъзмездното финансиране представлява 22,7 на сто от бюджета на ОПОС. От началото на програмния период на бенефициентите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” са изплатени над 157 млн. лв., или 4,54 процента от ресурса на ОПОС. Изплатените суми съответстват на планираните и се извършват в срок, като стриктно се следи да не се допуска забавяне при възстановяването на извършените от бенефициентите разходи, допълниха от Областния информационен център.

САНДАНСКИ

Подписаха първия договор за финансова помощ по Ос „Отпадъци“

Договор за проектиране и изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци подписаха министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Сандански Кирил Котев и кметовете на общините Кресна и Струмяни, съобщиха от общинската управа в Сандански. По проекта ще бъдат изградени компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2623 т годишно и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с годишен капацитет 10 430 т.

„Това е изключително важен проект за община Сандански, с който ще изпълним европейските ангажименти”, коментира Кирил Котев с благодарност към МОСВ за доброто сътрудничество.

4-5_Sandanski-kare

Министър Нено Димов и кметовете на Сандански Кирил Котев, на Кресна – Николай Георгиев и на Струмяни- Емил Илиев подписаха първия договор за безвъзмездна финансова помощ по Ос „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“

„С изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в законодателството и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020”, е заявил министър Димов по време на церемонията, на която е присъствал и главният директор и ръководител на Управляващия орган на ОПОС Цонка Дрянкова. Целта е до 2020 г. да се ограничи до 35% количеството на депонираните биоразградими отпадъци в сравнение с 1995 г. До края на 2020 г. делът на рециклираните битови отпадъци трябва да се увеличи до не по-малко от 50%, е допълнил министър Димов. Съоръженията ще бъдат разположени в административните граници на община Сандански и обхващат трите общини – Сандански, Кресна и Струмяни. Компостиращата инсталация ще обслужва над 43 000 жители, а инсталацията за предварително третиране ще преработва отпадъците на над 47 000 жители.

Общият размер на инвестицията е над 9.3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на над 7 млн. лв. е осигурена от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. Периодът за физическо приключване на дейностите по проекта е 27 месеца, информират още от общинската управа в Сандански.

 

 

Добавете коментар