Навигатор Home » Екология » С 2 млн. евро възстановяват зони от „Натура 2000”

С 2 млн. евро възстановяват зони от „Натура 2000” 

11-NATURA

Проектът предвижда залесяването на 104 хектара увредени горски територии

Николай АНТОНОВ

Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) – Благоевград започна изпълнението на проект за опазване на биоразнообразието в зони от мрежата „Натура 2000”. Той е на стойност над 2 млн. евро.

Основните цели, ключовите дейности и очакваните резултати от проекта „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата „Натура 2000” в България” бяха представени на пресконференция от екипа, отговарящ за неговото управление. Ръководителят инж. Василий Маринковски поясни, че проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Лайф+ 2016” на Европейската комисия. Неговото изпълнение е започнало на 18 септември т. г. и ще продължи до 2021 г. Координиращ бенефициент е ЮЗДП в партньорство с Горската семеконтролна станция – София като асоцииран бенефициент. Европейската програма „Лайф+” осигурява безвъзмездно 75 на сто от общата стойност на проекта. Основната цел е подобряване на природозащитното състояние и увеличаване на покритието на седем приоритетни горски местообитания в шест целеви зони на мрежата „Натура 2000” в България, разположени на територията на Югозападното държавно предприятие. Поради голямата значимост на горските местообитания над 60 процента от държавните гори у нас попадат в защитени зони и в режима на стопанисване в екологичната мрежа „Натура 2000”, отбеляза инж. Маринковски. Това според него прави проекта изключително важен. Дейностите ще се извършват на територията на девет общини в държавните горски стопанства в Първомай, Петрич, Струмяни, Кресна, Дупница, Рилски манастир и в ловните стопанства „Осогово” и „Витошко – Студена”. Ще бъдат възстановени и част от площите, засегнати от големия горски пожар това лято над Кресненското дефиле.

Сред основните дейности, както обяви мениджърът на проекта инж. Теодор Тодоров, ще бъде производството на контейнерни фиданки от 50 горско-дървесни вида, сред които космат дъб, дървовидна хвойна, черна елша, клек. Ще бъде извършено залесяване на 104 хектара увредени горски територии и възстановени приоритетни горски местообитания в защитените зони Огражден – Малешево, Рупите – Струмешница, Кресна – Илинденци, Скрино, Осоговска и Конявска планина и Витоша. За производството на контейнерни фиданки в горски разсадник „Локорско” в района на Държавно горско стопанство – София ще бъде доставена и монтирана първата в страната поточна линия, която ще може да произвежда един милион фиданки годишно.

11-NATURA-2Предимствата на тази технология са намаляване на ръчния труд и разходите за производство, за подготовка на почвата и голяма част от усилията по самото залесяване, коментираха специалисти. Гарантира се почти пълна кълняемост на посадените семена и над 95 на сто прихващане при засаждане. Новата линия е уникална заради голямото разнообразие на дървесни видове, които ще произвежда. Производството според експертите е печелившо и ще гарантира устойчивост на проекта. В него са включени и други лесокултурни дейности – освобождаване на площи, обрасли с нежелани храстови видове като драки и къпини, събиране на семена за производството на контейнерни фиданки, отглеждане на залесените площи и ограждане с цел предпазване от паша на селскостопански животни и дивеч.

 

Добавете коментар