Навигатор Home » На фокус » Строителният бранш подема европейските стандарти за устойчив урбанизъм

Строителният бранш подема европейските стандарти за устойчив урбанизъм 

3 KIIP 2

Устойчивото строителство, зелените обществени поръчки, липсата на адекватно законодателство и проблемите в предпроектните проучвания са теми, които все повече вълнуват представителите на строителния бранш. И в България сертификатите за устойчиво строителство вече стават не тема на бъдещето, а обективна необходимост . Поставят се редица въпроси, неглижирани през последните две десетилетия, свързани с качеството на построените обекти, отговорностите на участниците в инвестиционния процес и нормативната база. Всички те бяха основа на дискусии по време на състоялата се международна конференция „Устойчиво строителство- отговорност на инженерната общност за съхранение на природата“. Участниците потърсиха пресечната точка на три от основните стълбове на усточивото строителство- екологичното равновесие, икономическата сигурност и социална справедливост.

Сред очертаните проблеми се оказа липсата на адекватно образование по отношение на устойчивото строителство за кадрите в бранша,въпреки подкрепата на зелените обществени поръчки от страна на институциите у нас. Работата в тази посока се ограничава в организирането на семинари и срещи и разработването на магистърски програми.Липсват ясни законови решения и директиви.

Устойчивото строителство е в пряка връзка с опазването на околната среда и правилното използване на енергията. А устойчивата архитектура предполага съзнателнo сериозно oтношение към източниците на енергията, екологичното й използване и съхранение в архитектурната среда. Устойчивото развитие на градската среда е средство за справяне с проблемите – постигане на екологична ефективност, икономическа конкурентоспособност и гарантиране на добро качеството на живот. Стремежът е да се сведе до минимум отрицателното въздействие чрез ефективна и целесъобразна употреба на материали, енергия и пространство за развитие.

Чрез оценка на жизнения цикъл на всяка сграда могат да се анализират екологични, икономически и социални последствия, които могат да настъпят вследствие дългогодишна експлоатация, а така също да се предскажат евентуални повреди, да се предвидят действия по поддръжката, ремонтните дейности, санирането и дори модернизацията на постройката. Всичко това прави нуждата от устойчив подход в строителния сектор още по- необходим.Затова и вече почти година браншовите организации у нас обсъждат различни законови положения за постигане на европейските норми и стандарти в проектирането и строителството с основна цел повишаване на качеството на средата. По тази причина бе инициирано и създаването на Национален технически комитет БИС/ТК 101 „Устойчиво строителство“.

Участниците в международната конференция „Устойчиво строителство- отговорност на инженерната общност за съхранение на природата“ подкрепиха разбиранията на Европейската комисия, че БВП се крепи на строителния сектор и, че един от начините за съживяване на икономиката е именно създаването на стимули за фирмите. При положение, че секторът формира над 10% от БВП и консумира над 40% от енергията и 50% от добиваните от природата материали, очакванията са въвеждането на принципът на устойчивото строителство да доведе до съживяване на цялата европейска икономика. Новите евроизисквания за устойчиво строителство поставят изисквания както към системите за ново строителство и за реновиране, така и към материалите и продуктите и тяхното въздействие върху околната среда като все по-важен проблем, подчертаха по време на форума специалисти от Федералния институт по строителство.

Сред другите пречки за устойчивото строителство у нас бяха посочени липсата на кадастър и имотен регистър на територията на страната. Липса на конкретни срокове за голяма част от административно-разрешителните и съгласувателни дейности в строително-инвестиционния процес. Проблем се явява и фактът, че администрацията не приема предложението на КИИП, поне една трета от членовете на комисиите по ЗОП да имат подобна на предмета на поръчката квалификация – при строителство – архитектурна или инженерна например.
Бе повдигнат въпроса и за издигане на ролята на инженерите проектанти като участници в целия процес на строителството.
Арх. Иван Данов- министър на инвестиционното проектиране:

Належащо е да се създаде система от закони в целия сектор

4-5-Danov

– Г-н Данов кои са предизвикателствата пред Вас и екипа на министерството на инвестиционното проектиране?

– Въпреки бума в строителството преди години , строителният бранш през последните две десетилетия е бил неглижиран. В резултат на това е станал неконкурентоспособен.От 20 години и повече ние не сме направили стъпката в правилната посока по отношение на строителния сектор като цяло. Належащо е да се създаде система от закони в целия строителен бранш – от проектиране, през строителство, реализация, контрол, които да направят целия процес от инвестиционна гледна точка предвидим.Иска ми се в следващия период на новото строително законодателство да направим така, че да издигнем ролята на водещия проектант във всеки инвестиционен прокт.

– Подценявана ли е сега работата му ?

– Днес в практиката неговата роля е някакси силно неглижирана. Проектантът се възприема като неизбежното зло, с което инвеститорите се съобразяват. Трябва да се отдаде заслуженото на труда на специалистите в инвестиционното проектиране. Но въпросът е проектантът наистина да е водещ- да води целия процес от начало до край, да отговаря изцяло за това, което е предложено – като качество, като целесъобразност, като естетика. Естествено и да получава адекватно възнаграждение за тази си отговорност.

Сериозен проблем в проектирането е качеството му, неразбирането на процеса на управление на проектите, силно усложнената процедура за проектиране,както и фактът, че понякога проектът струва повече от изграждането на самия обект.

– Какво е нужно, за да стане инвестиционната среда у нас атрактивна ?

– Една от причините инвеститорите да избягват България, където данъчните условия са най-благоприятни, е непредвидимостта на сроковете на разрешителните режими по Закона за устройство на териториите (ЗУТ). Решението е пълната подмяна на ЗУТ. Той пък от своя страна е свързан с още близо 80 закона. Затова министерството работи активно в това направление.

– Продължавате ли да вярвате, че животът на панелките може да се удължи до 200 години чрез саниране?

– Според ново обследване ,обявено в Германия панелните сгради могат да имат гаранция от 200 г.,като преди това се смяташе, че добро саниране-по всички стандарти дава гаранция за удължаване на живота им с 50 до 80 г. Но искаме ли да решим въпроса с панелните жилища трябва да забравим санирането на парче. Никъде в Европа не може да се види такова чудо като в нашите комплекси.Трябва да се започне от възстановяването на конструктивните връзки, а не да се правят самодейните интерпретации на саниране, които са само усвояване на едни пари без резултат.

– Държавата трябва ли да се нагърби със саниране и респективно подобряване на енергийната ефективност на жилищния фонд ?

– Деликатен е въпросът с намесата на държавата в процеса на саниране и въобще енергийната ефективност на жилищата.Защото на практика това са средства на данъкоплатеца , а се инвестират в частна собственост. Въпросът трябва да е облечен законово. Има и друго- важни са данъчните облекчения за хората, които подобряват апартаментите си. Сега на практика като правят подобрения им се ускъпява данъка на имота. У нас има този парадокс и с автомобилите. Ако колата ти е нова – данъкът е по-висок, за сметка на старите возила. За тях собствениците плащат малък данък. А по отношение на околната среда всеки може да прецени кои са по-вредни. Въобще има много посоки за работа. Друг аспект са например и социалните жилища.Там проблемът трябва да се решава комплексно – хората да имат не само покрив над главата, а да могат икономически да си го позволят и да го поддържат.

Арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на КАБ:

Жизненият цикъл на сградите е определящ фактор за качествената среда

4-5-GALABOV

– Арх. Гълъбов, устойчивото строителство е едно от предизвикателствата за бранша през последните години. В този смисъл до колко е важно разработването на стандарти за проектиране на енергийно ефективни сгради?

– Разчитаме на сътрудничеството ни с КИИП в две направления. Първо – подобряване качеството на живот и изграждане на една по-добра среда, каквато има в развитите европейски държави и защитаване на интересите на обществото. И второ – защитаване на нашите интереси, на инженерите и архитектите, защото заедно страдаме в кризата, която продължава прекалено дълго. Дори в Европейската комисия има разбиране, че трябва да се направи нещо за да се съживи строителството, защото 10 процента от брутния вътрешен продукт на Европа в нормални години се крепи на строителния бранш, а сега той е паднал наполовина. Един от начините да се съживи европейската икономика е в стимулите за строителния бранш.

– А как могат да бъдат стимулирани фирмите в строителния бранш?

Знаете, в момента се изготвя стратегия „Строителство 2020″ на ЕК и до края на годината би трябвало да тя да излезне с някакви препоръки. Но така или иначе вече е ясно, че фирмите могат да се стимулират чрез създаване на повече работа в енергийната ефективност. Ще отворя една скоба – само за последния месец във връзка с кризата в Украйна вече има ново развитие и все повече се усеща ролята на енергийната независимост на Европа. Т.е. трябва да се инвестира в енергийна ефективност в европейския сграден фонд. Другото направление, за което трябва да се помисли, е създаването на стимули за уеднаквяване на европейската нормативна уредба. В България вече се преработва Закона за устройство на територията основно, така, че той да бъде по западен модел и работещ за подобряване на изискванията за по-качествена среда за живеене. Другото е фирмите да могат да работят извън границите на Европа, а в това направление можем да си съдействаме не само с инженерната, но и със строителната камара.

За мен, устойчивото строителство е качественото строителство, при което определящ фактор не е най-ниската цена и първоначлната инвестиция, а жизнения цикъл. Защото сградите се строят за десетилетия напред, да не кажа столетия, и това, как те се проектират е условието да устоят след това на изпитанието на времето.

В момента с наше участие се изработва нов стандарт за устойчиво строителство ТК -101, който ще бъде готов до края на годината. Нашето искане е този стандарт да стане задължителен за публичните проекти, та поне там да се изграждат нещата както трябва. За да излезнем от този колапс е много важно рамката, в която строители и проектанти работим, да бъде така направена, че да стимулира инвестициите. Първо, да има възможност строителното разрешение да се взима по-лесно, без тези тромави административни процедури, и второ, да е по-евтино. В момента таксите, които са за издаване на строително разрешение струват толкова, колкото и самото проектиране, в което участват между 10 и 40 професионалисти. Трябва да се отприщи и направлението за възможности за външни инвестиции. С други думи нашата нормативна уредба трябва да е по-добра и по-стимулираща от европейската.
Инж. Стефан Кинарев, председател на УС на КИИП:

Няма смисъл от зелени обществени поръчки, ако няма кой да ги оценява

4-5-Kinarev

Когато преди 5-6 години в ЗУТ, в член 169 към основните изисквания за строежите започнаха да се добавят различни по вид изисквания, ние всички скочихме и задавахме въпроса какви са тези работи. После, като мина малко време, разгледахме европейските директиви, осмислихме ги и осъзнахме понятията устойчиво развитие и устойчиво строителство, каза инж. Стефан Кинарев, председател на УС на КИИП . По думите му всички тези задължителни клаузи постепенно започнаха да се налагат, за да може строителството да изкара в добро състояние проектния срок за експлоатация. „Тепърва трябваше да започваме да се учим, че проектирането и строителството не се изчерпват с въвеждането на акт 16, с въвеждане на съоръжението в експлоатация, а трябва да мислим и за целия експлоатационен период – колко ще струва поддръжката и експлоатацията и дори какво ще струва разрушаването на съоръжението и разчистването му, когато дойде време“, каза още инж. Кинарев. „Трябва да признаем, че всички тези неща за нас бяха нови като нормативна база. Някак си се усещахме, че трябва да ги правим, но не ги правехме, защото беше по-лесно. И така, лека-полека, когато започна директивата ние предложихме на Българския институт по стандартизация да се направи един нов технически комитет, който да се занимава с превеждане, транспониране и въвеждане в българската практика на всички стандарти, свързани с устойчивото развитие. И решихме да подходим не като към мода, а просто да видим какво ни чака. И затова решихме и да организираме специална конференция на тази тема, с цел на само да говорим велики приказки, а реално да видим готови ли сме, можем ли и как да работим и да въвеждаме тези стандарти.“ Според председателя на УС на КИИП новото изречение в устойчивото развитие, все повече се налага и то е с поносима социална цена. “ Ясно е, че ние можем да направим и нещо много зелено, но ако то е толкова скъпо, че да не можем да си го позволим, то няма да работи. Искаме да не допускаме споровете около това, полезна ли е зелената енергия. Да, полезна е. А ако се налапаме с повече зелена енергия, от колкото можем да си позволим, какво правим с тока? Това са тези малки въпросчета, които се трупат и ни карат да започнем да говорим за тях. Всички ние участниците в проекта – инвеститори, проектанти, надзорни органи, строители и експлоататори на съоръженията, трябва да си дадем сметка, че без това не може. Но по-скоро ние като общество не сме готови“, категоричен бе инж. Кинарев. Според него всички чакат държавата или някой друг да ни го даде. А не си даваме сметка, че всичко зависи от нас. Като показателни инж. Кинарев посочи програмите за енергийна ефективност на жилища. „Въпреки усилията, завършените проекти се броят на пръстите на едната ръка. Малко повече са тези, които са в движение. Значи има нещо, което пречи. Проблеми има и по отношение на предпроектните проучвания, липсват ОУП и електронен регистър. Колкото и да е консервативна нашата професия – на инженерите в инвестиционното проектиране, след като се говори вече за нанотехнологии, трябва да гледаме напред, а ние все още имаме проблеми с това какво качество е бетонът. Не сме модерни не само в България, но и в цяла Европа и няма смисъл от зелени обществени поръчки, ако няма кой да ги оценява“, каза инж. Кинарев и допълни: „Искаме 1/3 от комисиите за формулиране на заданията да има необходимата квалификация. Искаме и да е дефинирана ясно отговорността на всички участници в инвестиционния процес.“

СТРАТЕГИЯ „СТРОИТЕЛСТВО 2020“

*Възползване от отлични възможности за нискоенергийните сгради

СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ

*Намаляване на „енергийната бедност“

*Създаване на работни места

*Повишаване благосъстояние на обществото

ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ

*Стимули за съживяване на европейската икономика

*Повишаване на конкурентноспособност

*Подкрепа на малкия и среден бизнес

ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ

*Висок потенциал за спестяване на CO2

*Опазване на земни ресурси

 

Предложените пет приоритета:

1) Стимулиране ремонт и поддръжка на сгради и насърчаване на финансови инструменти,

стимули на национално ниво, като например намалени ставки на ДДС;

2) Повишаване на иновациите и подобряване на квалификацията на работниците, насърчаване на мобилността и обмена на информация

3) Подобряване ефективността на ресурсите и екологичните показатели, Насърчаване на взаимното признаване на устойчиви строителни системи

4) Стандартизиране на строителни норми и създаване правила за добри практики, улесняващи работата в други държави-членки

5) Насърчаване на европейските строителни предприятия и стимулиране налагането на устойчивите стандарти в трети страни.

 

 

 

 

About the author: www.stroitelstvoimoti.com

Arshinkov.1

12 Коментар към Строителният бранш подема европейските стандарти за устойчив урбанизъм

 1. asSizzl9b9
   
 2. Micycliz

  Again, treating an underlying condition is reasonably to reverse erectile dysfunction. In other cases, viagra sample or other command treatments muscle be needed

   
 3. canadian pharmacy online

  We provide our customers tons different resolve programs to ensure you even higher savings! We are an accredited and registered mexican pharmacy online which ensures you a collateralize and ok opportunity to preserve bread on your recipe needs.

   
 4. buy kamagra
   
 5. cialis without a prescription

  There are assorted exceptional methods and techniques to come by the cialis without prescription swallowing strength and no the same method is recommended for another one. You will stress to usability sample and error. See what works instead of you and enquiry with other methods.

   
 6. cialis without a doctor's prescription 60mg

  Convenience life cavity should be there to evade the interaction of Alcohol and pills. In search the most garden-variety buy cialis online without a prescription, the crevice should be, to remain on completely right side, 06 hours.

   
 7. northwest pharmacy canada

  The medication you searched representing has more than complete listing. Multiple listings, which are compiled by way of generic monicker make known a stimulant is accessible in more best canadian pharmacy or in dissimilar forms, such as tablets, watery or injection.

   
 8. wbgakq

  The best attest indicates that high blood insistence does not justification headaches or nosebleeds, except in the come what may of hypertensive crisis, a medical predicament when blood tension is 180/110 mm Hg or higher. If your blood burden is unusually high viagra online without prescription you be struck by bane or nosebleed and are sensitivity unwell, stand by five minutes and retest. If your reading remains at 180/110 mm Hg or higher, christen 9-1-1.

   
 9. senter

  What is Cialis? tadalafil relaxes muscles establish in the walls of blood vessels and increases blood flow to definite areas of the body. CIALIS increases blood surge to your brand cialis 20mg and may rectify the proficiency to and get erections and maintain them until intercourse is successfully completed

   
 10. zwp69j

  How is Tadalafil dissimilar from the currently approved products pro erectile dysfunction (ED)? Cialis is different from other currently approved products in regard to ED in that it stays in the density canadian discount pharmacy. Come what may, there were no studies that directly compared the clinical efficacy and safety of Cialis to other products

   
 11. ojgd60

  How does this medication work? What tenacity it do as a mending to me? Sildenafil belongs to a span of medications called phosphodiesterase assortment 5 inhibitors. It is adapted to in aid of the treatment of erectile dysfunction (male impotency). It helps to execute and keep an viagra sale passably for the purpose the treatment of activity.

   
 12. Aarontof

  wh0cd915297 prozac no rx

   

Добавете коментар