Строителните отпадъци – проблем за предприемачите или допълнителна възможност?

0
В Германия и Холандия влагат в повторна употреба 90% от строителните отпадъци и рециклирането им е доходен бизнес

Време е разделното им събиране да прерасне в рециклиране, смятат експерти

Катя КОСТОВА

Строителните отпадъци за част от предприемачите са проблем, а за други добра възможност. До 2020 г. делът им на оползотворяване трябва да достигне 70%. Допреди 2 години сме били на ниво около 50 на сто. Според бизнеса обаче ще трябват още много предпоставки, за да достигнем нивото на рециклиране, постигнато още преди почти десетилетие в Холандия и Дания например, където повторно се употребява към 90% строителният отпадък.

Според инж. Иван Бойков, изп. директор на Камарата на строителите в България, наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали трябва да заработи, защото е задължителна. За да стане това обаче, има много условия. Трябва да има складове, обучени хора, мощности за преработка на отпадъците, смята той.

12-13-naredba-otpa-3
Бетонът от рециклирани материали може да се познае по малките парченца от тухли или керемиди, попаднали в него

Мненията в бранша са малко противоречиви по простата причина, че у нас още не е развита инфраструктурата за преработка и рециклиране на строителните отпадъци, казва инж. Стефан Кинарев от КИИП. Ще стане, но постепенно. Засега системата още не се е завъртяла. В момента европейците много ни натискат. Не бива да забравяме, че за техните страни това е нормална практика, ежедневие. В Швейцария и Франция има площадки, но самите трошачни инсталации са мобилни. Всяка община или няколко общини правят такива площадки, където се депонират отпадъците, и като се събере достатъчно количество, пристига мобилната инсталация и рециклират. Обработените количества веднага влизат в употреба. За по-големите общини инсталациите са стационарни и работят постоянно. В тези две западноевропейски страни всички по-малко натоварени пътища и под улични настилки се правят с рециклирани строителни отпадъци. Сега у нас дори да бъде заложено в проекта на строежа, което е задължително, не се знае дали ще може да бъдат намерени планираните количества бързо, а не след един месец при строителен сезон от 4-5 месеца. И се налага да се отиде до най-близката кариера и да се вземе нов, обясни инж. Кинарев.

По думите му, проблем в България е, че никой не се наема да направи промивни инсталации. Те са необходими, защото при трошенето на бетона има голяма запрашеност и трябва експертите по строителни материали да кажат къде може да се използва.

Инж. Кинарев съобщи още, че камарата ще проведе поне още 3-4 обучения по Наредбата за управлението на строителните отпадъци, а ако има желаещи, те ще продължават още. Общо взето, курсовете за плановете за управление на строителните отпадъци са много хубави. Обясняват се задълженията на общинските служители, на проектантите, надзорните фирми, контролните органи, поясни той.

Камен Горанов от Асоциацията на разрушителите, третиращи строителни отпадъци, каза, че в депата има частично, макар и малко, оползотворяване на отпадъците. По думите му, на някои места в страната се опитват да направят нещо, но процесът не е напреднал и още е в доста начален етап.

12-13-naredba-otpa-1
Нелегално изхвърлени строителни отпадъци дори в природни паркове е обичайна гледка на хиляди места в страната

Целта е разделното събиране да прерасне в разделно рециклиране, което се изисква от ЕС. Важното е дейността да стане икономически изгодна. Правихме няколко сбирки, но малко хора се явиха, защото нямат много интерес. Членовете на нашата сравнително нова асоциация не са натиснати да правят това рециклиране, което се цели до 2020 г., когато трябва да достигнем 70% рециклиране на строителните отпадъци, като за някои видове, като металите, делът достига и 90%. Самите фирми, занимаващи се с разрушителна дейност, не са започнали да се занимават и с рециклиране. Горанов смята за обективна трудност оценяването на рециклираните материали като тегло, защото не е ясно как точно ще става това, къде ще се мерят и как ще се изчислява влагането им. Този процес е доста сложен и труден. Затова нямаме официална статистика, а и фирмите избягват да дават такива данни, обяснява браншовикът. По думите му обаче, в наредбата няма неизпълними неща за България, стига да има добра организация и интерес.

Доц. Иван Каралеев, председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), смята, че плановете за управление на отпадъци са от голямо значение, защото с тях се спомага за максимално оползотворяване на строителните материали и включването им в цикъл. Целта е тези отпадъци да се рециклират и да се използват повторно. Тази дейност осигурява устойчивостта на строителството. Едни и същи материали влизат отново в употреба, не се произвеждат нови и така не се отделят допълнително въглеродни емисии, смята той.

Светослав Глосов, член на УС на АПИ, обясни, че при ремонтите и реконструкцията на пътищата се рециклира и част от асфалта и от каменната основа. Добитият отпадъчен материал от най-горната част от настилката се ползва за кърпене на улици и асфалтиране на общински пътища с по-малък трафик. Материалът се дава от агенцията безвъзмездно на общините. Операцията става с разрешението на Финансовото министерство, защото се води движима държавна собственост. В зависимост от технологичния проект при търговете за ремонти на шосета се поставя условие да се използват рециклирани материали. При новото строителство за ползване на рециклирани материали може да се приеме изкопаната земна маса или скални материали, които се ползват за насипи или основа под трасето, стига материалът да е подходящ. За фрезования материал (изтъргания асфалт) има технологии, позволяващи да се смели по-фино и с добавка на битум да стане подходящ за влагане на долни пластове асфалт, добави Глосов.

Доц. Румяна Захариева – УАСГ:

Нужни са стимули за вторично използване на материалите

Необходими са стимули за използването на рециклирани материали, смята доц. Румяна Захариева от УАСГ, която е участвала в написването на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Според нея не бива да се забравя, че тепърва у нас трябва да се създава вторичен пазар на рециклираните строителни материали и така ще създаде нова инфраструктура за рециклиране.

Най-масовите неопасни строителни отпадъци се рециклират лесно, като най-подходящи за тази цел са скалните материали под различна форма, бетони, тухли и друга зидария, асфалто-бетони, метали. У нас малко по-трудно се рециклират дървесината и пластмасите, както и плоското строително стъкло. Друг от проблемите в България, който не стимулира дейностите по рециклиране и производството на качествени рециклирани продукти, е практическата забрана (за бетони с якост на натиск над С16/20) чрез националното приложение към БДС EN 206 да се влагат рециклирани добавъчни материали за направата на бетон. Няма основание за това, още повече че самият БДС EN 206 допуска до 50% заместване на естествения трошен камък или чакъл с рециклиран в бетони с якост на натиск дори над Ц 30/37, обяснява доц. Захариева.

Според нея сред основните проблеми за прилагане на наредбата е, че тя е недостатъчно подробна по отношение на идентифициране на опасните строителни отпадъци. Освен това земните маси са с двойствен статут – те са строителен отпадък, когато са излишни и се изнасят извън строежа, но към тях не се прилагат принципите на материалното оползотворяване.

Доц. Захариева припомня, че в регистъра на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) инсталации за рециклиране на строителните отпадъци няма в областите Видин, Монтана, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Търговище, Силистра, Габрово, Перник, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали, Ямбол. Когато са създадени добри условия (липса на нерегламентирани депа), има повече от една инсталация в дадена област. Например в област Бургас те са 6, 2 са във Варна, в Пловдив, Пазарджик и в София са по 3.

Всеки обект над 700 кв. м с ПУСО

Катя КОСТОВА

Всеки строеж на сграда над 700 квадрата трябва да има разработен план за управление на строителните отпадъци (ПУСО). Това предвижда Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, влязла в сила в началото на декември миналата година.

Според написаното в нормативния документ фирмите прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на строителните отпадъци. На първо място – трябва да предотвратяват по възможност образуването им. На второ място – да ги подготвят за повторна употреба, да ги рециклират, да ги оползотворяват в обратни насипи или да изгорят тези от тях, от които може да се получи енергия, или да ги преработи в гориво, когато е възможно. Последната фаза е обезвреждането на опасните строителни отпадъци.

Наредбата изисква също строителните отпадъци да се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.12-13--Naredba.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъците, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Предаването и приемането на строителните отпадъци става само въз основа на писмен договор между възложителя на строително-монтажните работи (СМР) или възложителя на премахването на строежи с лица, които имат право да извършват дейности по третиране на строителни отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Дейностите по събиране, съхраняване и материално оползотворяване на отпадъците могат да се извършват на строителната площадка или на мястото на премахването на строеж или на площадка, специално предназначена за третирането им. Първите два случая са допустими само по желание на възложителя и когато това е предвидено с инвестиционния проект и с ПУСО.

В наредбата са описани случаите, когато е допустимо строителните отпадъци да се оползотворяват в обратни насипи, като един от тях е, че те трябва да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването и/или подготовката за повторна употреба.

Три са допустимите случаи, цитирани в нормативния документ, относно възможностите за употреба на строителните отпадъци. Първият е като отпадък, преминал през процес на оползотворяване. Вторият е като продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба с оглед на тяхното влагане в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба и рециклирани строителни материали, представляващи строителни продукти, които съдържат или изцяло са произведени от строителни отпадъци. Във всички тези случаи за строителните отпадъци или материалите, произведени от тях, се изискват съответните документи за годността и безопасността им.12-13--PUSO

В наредбата конкретно са описани и показателите, на които трябва да отговарят строителните отпадъци, за да могат да бъдат считани за инертни и те да не представляват значителна заплаха за околната среда.

Преди да се пристъпи към разрушаване или отстраняване на обект, съдържащ елементи от азбест и/или азбестосъдържащи отпадъци, трябва да се получи разрешение от директора на регионалната здравна инспекция.

Според наредбата контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от кмета на общината. Когато местната власт е възложител, контролът се извършва от директора на РИОСВ, на чиято територия е строежът. В тези случаи се прави проверка на постигната степен на материално оползотворяване на строителните отпадъци спрямо заложените в плана и на изпълнението на целите за влагане на рециклирани строителни материали и на строителни отпадъци, когато това е приложимо, а също така и на документацията на строежа.

Кметът на общината също така има задължението да изпраща информация до директора на РИОСВ, на чиято територия ще се извършват СМР или премахване на строежи, за издадените през предходния месец разрешения за строеж или заповеди за премахване на строеж. Във връзка с влязлата в сила наредба и започващия строителен сезон КИИП организира серия от обучителни курсове за членовете си.

Наредбата е с 12 изключения

В Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, влязла в сила през декември миналата година, са предвидени 12 изключения.19

План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се прилагат изискванията й при:

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;

2. премахване на сгради с паянтова конструкция;

3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;

7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;

8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;

9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;

10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;

11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;

12. всички текущи ремонти.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си