Сметната палата:

Не е спазен Законът за публичните финанси в Програмата за обновяване на жилищните сгради

Има нарушение на бюджетната дисциплина и не са спазени изисквания от Закона за публичните финанси при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това засяга превишението на уточнения план на максималния размер на ангажиментите за разходи, поети през 2016 г. с държавния бюджет, и максималния размер на новите задължения за разходи, натрупани през миналата година. Това сочи публикуваният одитен доклад на Сметната палата за изпълнението на държавния бюджет за 2016 г. Проверката констатира, че най-голямо увеличение на капиталови разходи през годината спрямо приетите със закона е извършено по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Уточненият план е по-висок с над 1,096 млрд. лв. спрямо закона, което до голяма степен се дължи на одобрени допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за миналата година за изпълнение на правителствената програма за саниране.

Експертите на Сметната палата са категорични, че съгласно разпоредба на Закона за публичните финанси не се допуска започването на програми или проекти, разходите за които не са предвидени в Закона за държавния бюджет. Съгласно постановлението за приемането на програмата разходите за безвъзмездна финансова помощ за следващите години трябва да се предвиждат по централния бюджет за съответната година. Одиторите посочват, че причината да не се изпълни законът е, че не е предвиден интересът към програмата за саниране, който се засилва в течение на годината. Проверката установява, че няма превишение на извършените капиталови разходи по области на политики и бюджетни програми над планираните с изключение на политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство и политиката в областта на земеделието и селските райони (общо с 625 хил. лв.) поради неправилно отчетени разходи и ненавременното им коригиране.

Текст за графиката

Изпълнение на основни показатели по отчета на държавния бюджет на България за периода 2014-2016 г.

Източник: Сметна палата

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си