Конкретните текстове ще бъдат предложени за обсъждане до пролетта

Министерството на регионалното развитие и благоустройството напредва с работата по изработването на изцяло нов закон за ВиК отрасъла. Сега такъв норматив не съществува, а разпоредбите за сектора са уредени главно в Закона за водите и в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и техните подзаконови нормативни актове.

4-5-ViK-_zakon-4До 25 февруари се проведоха обществени консултации за изготвянето на проект на този норматив, чието работно заглавие е „Закон за водоснабдяването и канализацията“. В хода на консултациите са приети редица предложения за управлението на ВиК системите и съоръженията след приключване или изтичане на действащите към момента договори за тяхното стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на ВиК услугите. Подготвя се визия как ще действа системата след промени в границите на обособените територии или броя на ВиК операторите, начина на управление на активите и др. Събрани са множество коментари и предложения от заинтересованите страни.

Оттук насетне предстои да бъдат написани конкретните текстове, които ще бъдат подложени на ново обществено обсъждане вероятно през пролетта.

НАМЕРЕНИЯТА

Основният мотив и цел на новата нормативна уредба е с новия закон да се уреди стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услугите в страната, като се дефинират права и задължения на потребителите. Ще се регламентира още редът за планиране на развитието, изграждането и управлението на ВиК системите, консолидацията им, разработването на регионални генерални планове, както и възникването и учредяването на сервитути. Предвидено е и създаването на специализиран регулатор, чиято цел ще бъде да намали административната тежест за сектора.

Една от важните идеи, които ще залегнат в новия закон за водоснабдяването и канализацията, е изграждането на подземен кадастър за цялата ВиК мрежа в страната.

4-5-ViK-_zakon1

ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Като приложение в рамките на обществено обсъждане се предлага и механизъм за гарантиране на защитата на уязвимите потребители в контекста на Стратегията за финансиране на ВиК отрасъла. „Защитата на тези лица ще се реализира чрез закона и затова в него се дефинират термините „ползвател на ВиК услуга”, „уязвим потребител или ползвател” и „гарантирано минимално количество водопотребление”, обясняват от Регионалното министерство.

Една от мерките в механизма, която бе подложена на обществено обсъждане, е за определените като уязвими потребители или ползватели да се гарантира разходването на минимално водно количество до 50 л вода на човек на ден, или 1,5 куб. м на месец, с цена от 1 лв./куб. м. Разликата до определената от съответния ВиК оператор цена ще се субсидира от държавния бюджет. Освен това доставката, монтажът и пломбирането на водомер за такива групи хора ще се извършва от оператора, като разходите му отново ще се възстановяват от държавния бюджет.

Информация за лицата, попадащи в обхвата на групата уязвими потребители, ще бъде подавана на фонда от Агенцията за социално подпомагане, предвиждат параграфи в бъдещия закон за ВиК.

Зам.-министър Малина Крумова:

С такса „солидарност“ ще създадем фонд за по-малките селища без достъп до еврофинансиране

4-5-ViK-MALINA-1Сред най-важните приоритети за мен е ВиК реформата. Реално вече не говорим за реформа, а за създаването на условия за устойчиво развитие на ВиК отрасъла. Той е сложен, недофинансиран и дълги години неглижиран. Водният сектор е с огромни финансови нужди по отношение на поддръжка и развитие на инфраструктурата. Абсолютно задължително е и да имаме съществено и видимо подобряване на услугата, която се предоставя от ВиК операторите. Това е посоката, в която работим, заради което изготвяме стратегия за финансиране на ВиК отрасъла. Също така работим и по закона за ВиК отрасъла, който да осъвремени и обедини в едно нормативната уредба, уреждаща обществените отношения в него. Целта е да се създадат условия за ефективно управление на активите и същевременно адекватен контрол на операторите и собствениците, които са отговорни за развитието на ВиК и за опазването на околната среда и постигането на съответствие с екологичното законодателство. Разбира се, подобряването на физическите активи и на финансовите показатели на ВиК дружествата е ключово, за да са устойчиви и да предоставят една висококачествена услуга.

Поставили сме си амбициозната цел през април той да бъде представен на Министерския съвет и след като правителството го одобри, ще може да се внесе и в Народното събрание. Не мога да прогнозирам колко време ще отнеме да бъде обнародван, но ние ще бъдем активни участници в този процес.

Сред важните новости, които ще залегнат в него, са подпомагането на социално слабите и такса „солидарност“, която ще позволи формирането на фонд, насочен към по-малките населени места и тези в райони, които не са консолидирани и съответно нямат достъп до европейско финансиране. Идеята е да може тези ключови елементи на устойчивото развитие на отрасъла да се случат още от следващата година.

Представиха идейните проекти на водните системи, които ще се изграждат с пари по ОПОС

Вече са подготвени идейните проекти за инвестиционните обекти, които са предвидени за финансиране в рамките на проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Те са определени на базата на стратегически анализ на варианти и на техническо решаване на идентифицираните в хода на проучването проблеми. Това информираха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по време на заседание на Консултативния съвет в областта на проектирането, строителството, инвестиционния процес, жилищната политика, енергийната ефективност, регионалното развитие и стратегическото планиране.

В края на 2018-а предстои да има по-детайлни анализи и предложени технически решения и за по-малките агломерации. Оперативната програма за сегашния период се фокусира само и единствено върху големите ВиК съоръжения, които трябва да бъдат изградени. В рамките на консултантските договори за изработването на проучванията за тях се предвижда да се дадат технически решения, така че да има проектна готовност, която позволява следващи стъпки в посока финансиране и в по-малките агломерации.

4-5-OPOS
Работен момент от заседание на Консултативния съвет към МРРБ

По време на заседанието бяха представени и реализираните до момента от министерството мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Сред тях са въвеждане на срокове там, където не са били нормативно предвидени, намалени са сроковете за процедиране на подробни устройствени планове, които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, облекчена е процедурата за презаверяване на разрешения за строеж, които са изгубили правно действие, отпаднало изискване за представяне на удостоверителни документи, които вече ще бъдат набавяни по служебен път и др. Намален е броят на изискваните документи при отчитане на разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“, като се изискват само такива, които имат необходимата доказателствена стойност за процеса по верификация на разходите. Одобрена е и методология за определяне на размера на единната ставка за финансиране на разходите за организация и управление по проекти, финансирани по програмата.

В УСЛУГА НА ИНВЕСТИТОРА

Правят подземен кадастър на мрежите и съоръженията

Подземният кадастър, особено за ВиК отрасъла, има двойна функция, категорични са от МРРБ. Той е абсолютно необходим на инвеститорите, които искат да правят нещо в урегулирана територия, за да знаят къде има мрежи. Много често се случва, като се започнат строителни дейности, да се окаже, че точно там на терена има водопровод или друг вид мрежа, което създава затруднения на инвеститора. Това е едната, чисто оперативна цел, за да се създаде подземен кадастър за ВиК. Другата цел според МРРБ е свързана с адекватното управление на активите, което да е базирано на доброто им познаване – на каква дълбочина са те, в какво състояние са.

Подземният кадастър е един от приоритетите на кабинета, защото той ще регламентира реда за планиране на развитието, изграждането и управлението на ВиК системите, консолидацията, разработването на регионални генерални планове, възникването и учредяването на сервитути и упражняването на произтичащите от тях права.

4-5---VKadastur-1
Цялата подземна инфраструктура предстои да бъде картографирана

Междувременно правителството прие Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им. С нея се цели уеднаквяване на правилата за предоставяните от тях услуги и повишаване на качеството им.

Наредбата неколкократно е съгласувана с областните управители, с общините, с операторите, така че наистина да е съобразена с мненията на всички ангажирани в сектора. Тя въвежда изисквания за определена професионална квалификация за ключовия персонал на операторите, като се започне от ръководния състав и се стигне до техническите екипи. Всички те трябва да бъдат с определено техническо образование. Ако по места това не е възможно или в структурите има хора, които дълго време са работили на тези длъжности, без да покриват необходимото образователно ниво, са предвидени изключения. Посочени са механизми как лицата, които показват професионална подготовка, натрупана на базата на практика и опит, да продължат да работят.

Въвежда се също и изискване към ВиК операторите за регулярно обучение на персонала, за да има постоянно развитие и да се внедряват новостите в сектора.

 

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си