Пет законопроекта, приети на първо четене от Народното събрание, внасят промени в Закона за устройство на територията. Най-сериозни дебати предизвика законопроектът, с който се премахват неточностите около правомощията на общинските администрации и държавата по отношение на контрола върху преместваемите обекти. Предвижда се разрешението за поставяне на такъв обект да се издава от главния архитект на общината по ред, определен с наредба на Общинския съвет. Премахването на преместваемите обекти ще се извършва от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Уреждат се и противоречията между ЗУТ и Закона за камарата на строителите, функциите на ДНСК, на общините, професионалния регистър на строителите и др. Със законопроекта се предвижда още облекчаване на административната тежест при издаване на удостоверение за извършване на дейностите по строителен надзор, служебно представяне на административния орган изходни данни и информация, необходими при разработването на устройствени планове и инвестиционни проекти от експлоатационните дружества в областта на ВиК, електро-, топлоснабдяване и газификация. Оптимизират се и процедурите по обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община.

Проектозаконите за промяна на ЗУТ първоначално бяха шест, но един от тях бе оттеглен по време на заседание на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си