Павел Миланов e роден през 1972 г. в София. Завършва Университета за национално и световно стопанство в София и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Магистър е по икономика и организация на труда, както и по регионално развитие и политика. Професионалният му път минава през Областния център по цените, Федерацията на потребителите в България, Националния детски комплекс - Ястребино и Бюрото по труда в гр. Антоново. Бил е директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” в Търговище, зам.-кмет на общините Антоново и Аспарухово. Сътрудник на член на Европейския парламент - София. Отскоро е председател на Асоциацията за регулиране на отношенията в етажната собственост.

Битката ни за земята под сградите с право на строеж продължава

Разговаря

Виолета ВЛАСТАНОВА

– Г-н Миланов, Асоциацията за регулиране на отношенията в етажната собственост съществува съвсем отскоро. Какъв бе основният мотив за нейното създаване?

– Всъщност причината за създаване на АРОЕС е неволята. Като председатели на етажна собственост срещаме различни проблеми, които се опитваме да решим във времето. Това ни караше да търсим съвети едни от други и от институциите. Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) има пропуски, които създават сериозни затруднения. Трябваше да изчистим неяснотите и да постигнем баланс в управлението на етажната собственост. Така и решихме да създадем асоциацията.

– Колко са професионалните домоуправители, които членуват към момента в асоциацията?

– За момента няма професионални домоуправители при нас. Уставът позволява тяхно участие, но основно сме етажни собствености, решили да се управляваме сами. Това е и целта ни – да си помагаме и да постигнем разбирателство, без да се плаща допълнително.

– Пред какви проблеми са изправени в момента домоуправителите?

– Разнообразието от проблеми е голямо. ЗУЕС трябва да се коригира спешно. Дори средствата във фонд „ремонти” се набират в сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя) или на сдружението. Какво се случва при запор на председателя? Отделно неяснотите по отношение на таксите за обекти със самостоятелен вход и водените дела. Дори нарушенията на правилника за вътрешен ред преминават през дълга процедура, за да стигнат до глоба. Отделно, че законът води до противопоставяне на хората в етажната собственост и задълбочаване на противоречията, вместо да ги решава справедливо и неутрално. Противоречия, възникващи в етажната собственост, трябва да се регулират и решават от външни и безпристрастни структури. Да се разчита само на съдебни процедури, е скъпо и неефективно. Самото вземане на решения от общите събрания трябва да подлежи на контрол, защото процедурата по атакуване на незаконосъобразни решения е сложна и ако не бъде започната в 30-дневен срок, предполага още повече усложнения.

– Срещате ли някакви трудности, свързани с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и качествено ли се изпълнява санирането на обектите?

– Това, което ни притеснява, е доколко програмата води до реално саниране на сградите. Самата енергийна ефективност е само част от санирането. Редно е да има Национална програма за саниране на панелни и ЕПК блокове, която да удължи живота им с определен период от време, така че във времето да се спаси този жилищен фонд, в който живеят над 1,5 милиона българи. Съответно и самото саниране да се извършва след паспортизиране на сградния фонд и да започне от блоковете в най-тежко конструктивно състояние.

– Каква е Вашата оценка за състоянието на жилищния сграден фонд у нас?

– Оценка може да се даде след паспортизация. За съжаление, отлагаме във времето и може само да гадаем. Дано да не е твърде късно, когато узнаем реалното състояние.

– Кои са основните задачи, по които ще работи организацията?

– За нас е най-важно да предизвикаме публично обсъждане и промени в ЗУЕС, които да доведат до по-бързо разрешаване на проблемите в етажната собственост. Трябва да е ясно, че всеки, съгласил се да живее в такъв вид собственост, е зависим от останалите и има не само своите права, но и задължения, неизпълнението на които води до накърняване на правата и интересите на другите собственици. Друго направление е консолидирането на етажната собственост с цел защита на общи интереси. Много е важно да се създадат правила при организация на дейността. Например къде се съхранява документацията от общите събрания; какво се случва, ако председателят на етажна собственост спре дейността си и унищожи документацията; какво се случва със събраните средства. Управлението на етажната собственост е вид местно самоуправление, което, за разлика от местната власт, не подлежи на контрол нито по отношение на взетите решения (само по съдебен път), нито по събирането и разходването на финансовите средства, което, от своя страна, води до грешки, злоупотреби и недоверие. Създаваните контролни съвети не се обучават как да извършват финансови ревизии. Разчита се на наличен капацитет. Така или иначе се събира публичен ресурс и той трябва да подлежи на ефективен контрол.

– Досега участвали ли сте в някакви обсъждания и някой искал ли е мнението Ви при вземането на важни решения, свързани с нормативни документи, касаещи етажните собствености?

– Не сме канени при обсъждания. Правим своите предложения там, където научим, че се подготвя нормативна база, както в МРРБ при подготовка на закон за ВиК. Друг е въпросът дали ни отразяват. Етажните собствености са удобни за товарене със задължения. Разчита се на колективно робско чувство. Дори инициативата ни за безвъзмездно прехвърляне на земята общинска частна собственост под сградите, построени с право на строеж, е посрещната с мълчание и явно няма да се получи по цивилизования начин. Ние няма да се откажем, така че очаквайте раздвижване отдолу нагоре.

– Какво според Вас трябва да се промени, за да се регулират отношенията в етажната собственост?

– Всичко, което споменах до момента, както и много други неща. Самата структура на приходите и разходите от такси трябва да се оптимизира. Съответно и разходването на средствата трябва да бъде ефективно и ефикасно, за да живеем в модерна среда.

Имате ли вече подкрепа и партньори в лицето на институции, браншови организации и фирми?

– Към момента сме концентрирани към локализиране на основните проблеми и тяхното решаване. Ясно е, че за това е нужно да ползваме капацитета на други организации и да протягаме ръка. С институциите се надяваме да работим добре, но за момента не сме впечатлени. Етажната собственост е доведено дете в районните администрации, което им създава проблеми. Чиновниците живеят по-спокойно без нас и нашите въпроси. Ако трябва да бъдем точни, то цяла държавна институция трябва да се занимава със стотиците хиляди етажни собствености. Пръсването по общини и райони води до хаос в информацията и на различни места се получават и противоречиви съвети. Относно изпълнението на ремонти в етажната собственост трябва да се отсеят сериозните фирми и да има система за подбор на оферти на конкурентен принцип. За целта набираме изпълнители с препоръки за качествено изпълнени и поддържани ремонти и доставки в етажната собственост. За ремонти с висока стойност ще предложим възможност за конкурентен избор в раздел търгове и поръчки на сайта на АРОЕС. Добре поддържаните сгради запазват и повишават стойността на имотите.

– Какво предстои в най-близко бъдеще пред Асоциацията за регулиране на отношенията в етажната собственост?

– Инициативата ни за безвъзмездно прехвърляне на земята общинска частна собственост под сградите, построени с право на строеж, е приоритет за нас. Ще стигнем докрай, за да има реални собственици и справедливо решение на проблема, който се неглижира десетилетия. Друго важно направление е обсъждането и предлагане на проблеми в ЗУЕС. Третото направление, на което ще се спра, е реалното саниране на сградния фонд с цел удължаване на живота му и гарантиране на дългосрочен дом за милиони българи.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си