Опазването на паметниците на културата- фундамент в новата Стратегия за развитие на културата

0

Финализиран е проектът на Стратегия за развитие на културата и е пуснат за широко обществено обсъждане. Важна част от него е грижата за опазване на недвижимото културно наследство. От Министерство на културата са убедени, че трябва да има промени в законодателството, децентрализация в сектора, равнопоставеност на частни, държавни и общински институции, културен туризъм и модерна материална база. В тази връзка започват серия от срещи, посветени на различните секторни политики като целта е засилване ангажиментите на общински и областни администрации, и създаване на обществени съвети.

НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО:

Към момента по реда на националното законодателство са защитени близо 40 хил. паметника, 7 от които са вписани в Листата на световното културно наследство. Политиката по опазване е обвързана и с редица стратегически документи на национално и международно ниво, като: Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., Стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020”. Задължително е да се осигури защита на недвижимото културно наследство в процеса на устройствено планиране и инвестиционно проектиране и да се създаде национална система за мониторинг на недвижимото културно наследство- тези насоки са част от проекта на Стратегия за развитие на културата .

КАКВО И КАК ДА СЕ СЛУЧИ:

Да се работи за засилване капацитета на областните и общинските администрации за опазването на културното наследство на съответната територия и създаване на специализирани структури на местно ниво;

Да се създадат обществени съвети за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общината, както и специализирани звена за опазване в НИНКН, Министерството на културата и в общините, на чиято територия се намират такива обекти;

Да се разкрие потенциалът на неправителствените организации и граждански сдружения в дейността по опазването на недвижимото културното наследство и привличане на доброволци;

Да се привличат експерти в съответната област на опазване на културното наследство във всички нива на устройствено планиране и инвестиционно проектиране в нормативно определените случаи;

Да се създава и развива постоянна система за мониторинг на актуалното състояние на недвижимите културни ценности с включване на експертен потенциал извън държавните органи;

Да се изготвят планове за опазване и управление на недвижимите културни ценности, вписани в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство, в Индикативната листа на Р. България и на археологическите резервати.

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЦЕННИ СГРАДИ:

Реализиране на потенциала на недвижимото културно наследство в развитието на културния туризъм и културните индустрии;

Насърчаване на социализирането и представянето на недвижимите културни ценности като икономически стимул за населението;

Подобряване на качеството и привлекателността на градските и извънградските пространства чрез интегриране на недвижими културни ценности (НКЦ); използване на спецификата на историческите ареали като движеща сила за положителна трансформация на жизнената среда;

Включване на недвижимите културни ценности в устройствените планове на всички нива с особено внимание към археологическото наследство;

Определяне на режими за опазване за всички декларирани и с предоставен статут недвижими културни ценности;

Интегриране на недвижимите културни ценности в музейните и културни пространства в градската историческа среда;

Предоставяне на концесии на недвижими културни ценности за целите на тяхното опазване и социализиране;

Сътрудничество между страните на Югоизточна Европа за изграждане на интегрирани културно-туристически продукти;

Интегриране на темата „недвижимо културно наследство” в учебните програми на всички нива на обучение в средното и висше образование;

Създаване на материали и програми за допълнителни занимания в началните и средните училища;

Въвеждане на форми за следдипломна квалификация и провеждане на тематични научни форуми;

Създаване на фонд към МК за организиране на научни форуми за недвижимото културно наследство на международно, национално и местно ниво;

Умения, обучение и трансфер на знания: традиционни занаяти и технологии и съвременни професии, свързани с културното наследство, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката по обучителни програми;

Създаване на система за подготовка чрез изграждане на умения и трансфер на знания в областта на традиционните занаяти и съвременните професии, както и за трайно ангажиране на нужните строителни и занаятчийски кадри за поддържане и реставрация на НКЦ в страната;

Развитие на педагогиката на наследството, насочена към деца, ученици и младежи;

Интензифициране на научните изследвания в областта на недвижимото културно наследство;

Мерки за повишаване на равнището на заплащане на работещите в областта на проучването, идентифицирането, опазването и представянето на културните ценности;

Развитие на културните институции в сферата на културното наследство и създаване на механизъм за обективна оценка на резултатите от тяхната дейност.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си