Созопол е една от общините, които отпадат от списъка за финансово оздравяване

Над половината от тях все още имат просрочени задължения на стойност 156,8 млн. лв. към края на 2017 г.

Според анализа се наблюдава относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но има и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини – повече на брой през 2017 спрямо 2016 година.

12-13--NEWСредният дял на приходите в общите постъпления за страната се запазва почти непроменен с ниво от 38,39 на сто спрямо 40,07% в края на 2016 г. Към края на миналата година общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, като в последния месец на 2017 г. са били 41. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се повишава до 88,39% спрямо 85,20 на сто през 2016 г., като 49 общини постигат резултат над средното за страната (62 са били в края на 2016 г.).

По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет средното равнище за страната към края на 2017 г. е 3,85% (при 4,24 на сто в края на 2016-а). Броят на общините, отчитащи резултат над средния към края на 2017 г., е 111 и е по-малък спрямо този към края на 2016 г., когато общините са били 143. Бюджетното салдо на общините на национално ниво през 2017 г. е положително, поради което и неговият дял в общите постъпления е положителна величина, отчитат от Министерството на финансите.

Средното за страната равнище на размера на дълга като процент от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия намалява до 48,08% (при 49,16 на сто за 2016 г.) и е относително стабилно, като погашенията на общините по дълга са съобразени с равнището на приходите и разходите по бюджетите им.

12-13-Ob6tini-4
Строителните дейности по обновяване на инфраструктурата в старата част на Велико Търново са в ход

Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия на национално равнище за страната намалява до 5,58% в края на 2017 г. (при 7,25 на сто през 2016 г.).

Министерството на финансите определя, че 13 общини са с финансови проблеми през настоящата 2018 г. Това са общините Симитли, Струмяни, Белоградчик, Грамада, Димово, Кочериново, Рила, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе, Стамболово.

21 администрации с положителни резултати

Администрациите, които през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 21, за които се допуска, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Това са Созопол, Сунгурларе, Бяла, Брегово, Видин, Борован, Криводол, Мизия, Оряхово, Кърджали, Тетевен, Георги Дамяново, Белово, Велинград, Лесичево, Белене, Ветово, Сливен, Баните, Девин, Минерални бани.

Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2018 г., но не фигурират в списъка за 2017 г., са Грамада и Рила. Последната попада в списъка на общините, отговарящи на 3 или повече критерия, за втори път, след като това се е случило и през 2016 г. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., са 9 – Симитли, Струмяни, Димово, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово.

12-13_Ob6tini.2

Нови безлихвени заеми

Община Симитли е получила 3,5 млн. лв. от държавния бюджет през декември миналата година. Кметството е удвоило размера на дълга си, който през миналата година е достигнал над 4,7 млн. лв., или 76% от бюджета на общината.

Безлихвен заем от правителството получават и общините Мизия (440 хил. лв.) и Видин (3 млн. лв.). Освен че регистрират високи нива на задлъжнялост, поетите от кметствата ангажименти за разходи растат. Останалите общини с подобни заеми са Велинград, Тетевен, Белене, Перник, Сливен, Септември и Сунгурларе. Общата сума на дадените от държавния бюджет безлихвени заеми е почти 27 млн. лв.

  Разнородни дългове

Според анализа на Финансовото министерство просрочените задължения по бюджета са в размер на 36,2 млн. лв., или 24,8% от просрочените задължения по бюджет на всички общини, като при всички 13 общини делът на просрочията спрямо годишния размер на разходите все още надвишава законовото ограничение от 5 на сто. Задълженията за разходи са в размер на 41 млн. лв., или 11,1% от задълженията за разходи на всички общини, като при всички 13 администрации делът на задълженията за разходи спрямо средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години превишава допустимите по Закона за публичните финанси стойности от 15 на сто. Поетите ангажименти са в размер на 82,5 млн. лв., или 4,8% от поетите ангажименти за разходи на всички общини, като при 5 от общините делът им спрямо средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години надвишава допустимите 50 на сто. Общо просрочените задължения на всички общини към 31 декември 2017 г. са в размер на 156,8 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 146,1 млн. лв., отчитат още от Министерството на финансите. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 143 общини (53% от общия брой общини).

Една пета от администрациите имат просрочени задължения, които превишават 5% от отчетените през последната година разходи, като с най-големи отклонения са Доспат (77,7%), Белоградчик (77,3%) и Димово (75%). И трите общини бяха в черния списък и през 2016 г. Шест кметства пък имат отрицателно бюджетно салдо трета поредна година, сред които Созопол, Вълчидол и Искър.

12-13_Ob6tini
Десетте общини, които трябва да намалят дефицита по бюджета и необезпечените и просрочените задължения

Забавени плащания

Над 46%, или 122 общини от всички, завършват четвъртото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета. Намаление на просрочените задължения отчитат 34% (89 общини), като общият размер на намалението на просрочията спрямо края на 2016 г. е за 51,2 млн. лв.

За същия период 24% от общините (78 общини) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 12,9 млн. лв. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 4,5 млн. лв., или 3,1% от размера на просрочените задължения в бюджета.

Общинският дълг и общинските гаранции към 31 декември 2017 г. възлизат на 1,2 млрд. лв., в т. ч. 594,6 млн. лв. вътрешен (47,2%) и 665,9 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 49,9% от общия размер на дълга).

По-малко инвестиции

В края на годината местната власт отчита по-слаба инвестиционна активност. Делът на капиталовите разходи пада от малко над 15% – до 12,4% спрямо общия размер на разплащанията. Подобно на държавния бюджет вероятно по-ниското ниво на инвестиционна активност е причината финансите на някои общини да се подобряват, тъй като средствата, предназначени за инвестиции, традиционно се използват в други пера от бюджета.

През 2017-а бизнесът е чакал почти месец, за да получи вземанията си

През миналата година бизнесът у нас е чакал средно 28 дни, за да получи вземанията си. На пазара на междуфирмени задължения се отчита двоен спад на обема на възложените вземания спрямо 2016 г., сочат обобщени данни на колекторските фирми. Най-съществени остават проблемите в сферата на търговията на едро и дребно и на строителството. В сектора на туризма платежоспособността се подобрява в сравнение с предходната година. При производството се наблюдава засилен контрол на плащанията, в резултат на което нивата на задлъжнялост се задържат. В немалко случаи фирмените задължения вече са обезпечени с даден тип имот. Това е тенденция, която ще продължи и през 2018 г., смятат експерти от колекторски фирми. Основните причини за финансовите затруднения на фирмите остават липса на превантивни мерки, като застраховки на вземанията, лошо управление на ликвидността и нисък размер на европейско финансиране, сочи проучване на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ).12-13-18-KREDITI-DLUJNIZI

Все пак средният размер на необслужваните задължения както между фирмите, така и от страна на физически лица у нас намалява с 15% спрямо 2016 г. За сравнение – през 2016 г. средният размер на дълга на граждани към банки и други финансови институции е бил 912 лв., докато през 2017 г. е паднал на 775 лв. Средният дълг е под средната работна заплата, която се отчита в страната по данни на НСИ – 1095 лв.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си