Навигатор Home » Инфраструктура » ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА Новите шосета ще минават през пустеещи терени

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА Новите шосета ще минават през пустеещи терени 

Новите шосета по възможност ще избягват преминаването през защитени зони

Телефоните покрай платното ще станат задължителни

Катя КОСТОВА

За да отговарят на съвременните екологични изисквания, трасетата на новите автомобилни пътища в България трябва преимуществено да се прокарват през наличните необработваеми и слабо продуктивни земи, като те могат да минат само по границите на земеделски терени с трайни насаждения, се предлага в публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за проектиране на пътища. Правилата ще важат и при проектирането на реконструкцията на съществуващи шосета.

В проектодокумента е записано още, че трябва да се избягва преминаване през вододайни зони и природни резервати. А също да се осигури обхождане на населени места, курортни комплекси и лечебно-възстановителни центрове. Обиколните пътища на селищата да преминават по възможност от подветрената страна на преобладаващите ветрове на достатъчно голямо разстояние от границите на урбанизираните им зони. Изрично се предлага и в проектите да се предвиди осигуряване на паркинги, предназначени за спиране на автомобили, превозващи опасни товари.

Регламентираната в проекта на наредбата безопасна зона е записано да започва от края на активната лента за движение, чието предназначение е да се предотвратят или намалят последствията от пътнотранспортни произшествия при напускане на платното за движение. Тя варира от 1,5 м за третокласни и местни пътища и скорост по-ниска от 60 км/час до 10 м при автомагистрали и скоростни пътища.

Функционалните, проектните и транспортните характеристики на републиканските пътища са приведени към изискванията на Закона за движение по пътищата, и по-специално с максималната допустима скорост от 140 км/час. Актуализираните габарити, осигуряващи зоната, необходима за протичане на движението, са съобразени с нея и са създадени условия за осигуряване на възможност за проектиране и изграждане на автомагистрали при тежки теренни условия. В тези случаи в наредбата се предлага аутобаните да се предвидят с проектна скорост 100 км/ч. Предвижда се още разликата в проектните скорости в два съседни хомогенни участъка да не превишава 10 км/ч.

В проекта на наредбата се предлага да бъдат въведени и нови видове кръстовища и са подобрени параметрите на полето за видимост на водачите както от главното, така и от второстепенното направление. Новите видове кръгови кръстовища се предвижда да могат да бъдат изграждани на места, където се пресичат повече от четири клона и/или направленията сключват остри ъгли на пресичане, както и в места, където обикновеното кръстовище ще бъде със сложна геометрия. Според наредбата такива съоръжения са подходящи и при ситуация, в която разликата в прогнозната интензивност на движението по основното и второстепенното направление на движението е не повече от 30%, практически е трудно да се установи кое е главното направление и въвеждане на път с предимство не би отговаряло адекватно на транспортната натовареност.

При пътища с две платна за движение се допуска разделянето им на разстояние по-голямо от широчината на разделителната ивица, както и разполагането им едно над друго при тежки теренни условия и доказана целесъобразност, е записано още в проекта на наредбата.

Предвижда се още осигуряването на радио- или телефонна връзка по автомагистралите и скоростните пътища, а за останалите шосета това да става само при доказана техническа и икономическа целесъобразност.

16--Naredba---sn---2

Осигуряването на радио- и телефонна връзка по автомагистралите и скоростните пътища ще станат задължителна част от проекта

В проекта на наредбата се предвиждат технически средства за организация и регулиране на движението и предпазни и направляващи устройства и осветителни устройства в участъци със сложни условия на движение. Подобрени са изискванията за отводняване на наземното тяло, с които се регламентира и осигуряването на условия за бързо отвеждане на повърхностните води встрани от пътното платно. Това е особено важно за осигуряване на пътната безопасност при екстремни климатични условия.

Новата наредба предвижда още пътищата да осигуряват възможно най-добри транспортни връзки с административните центрове в района или с пътищата от по-висок клас, а свързаността между отделните райони и населените места да се осъществява по възможно най-краткия път.

Преди време регионалният министър Николай Нанков пое ангажимент за осъвременяване на нормите за проектиране на пътища и съоръжения по тях. В момента то се прави по остарял модел, текстовете не са актуални и в тях липсват важни раздели, отнасящи се до проектиране на пътни възли и кръгови кръстовища, на зони за отдих, за обхват и съдържание на пътните проекти и др.

Добавете коментар