Навигатор Home » Новини » Нужни ли са още промени в ЗУТ, или трябва изцяло нов закон?

Нужни ли са още промени в ЗУТ, или трябва изцяло нов закон? 

10-1

Инж. Антони Чипев, главен секретар на КИИП:

Настоящият вариант генерира само проблеми в инвестиционния процес

Процесът на непрекъснати промени в ЗУТ е крайно време да се прекрати, вместо да продължава да генерира проблеми в инвестиционния процес в строителството. Този път лайтмотивът в предложенията за промени е „намаляване на административната тежест”. В днешно време хората прекарват повече от 90% от времето си в затворени помещения. Здравето и тяхната работоспособност се влияят изключително от микроклимата вътре в сградите и да се счита за административна тежест разработването на инженерните части (инсталациите) на инвестиционния проект (дори и за малки обекти), е несериозно и ще доведе до голямо затруднение на възложителя. Възложителят ще трябва да довърши проектирането на парче с риск за несъгласуваност между архитектурата и инженерните проектни части, а дори и до невъзможност за изпълнение на строежа. Това е тласък към строителство на инженеринг. Инженерингът, от своя страна, води до ограничаване на проектните решения до рамките на възможностите на строителя, както и на неговите интереси, които невинаги съвпадат с тези на възложителя. В този случай може да се говори за намаляване на административната тежест единствено за 10-2самата администрация. Трябва да се има предвид и фактът, че разходите по създаването на един строеж са около 30% от общите разходи за него през целия му жизнен цикъл, от създаването му до неговото разрушаване. Останалите 70% разходи се определят изключително от качеството на проектните решения, рефлектиращи върху консумативните разходи по строежа през експлоатационния му период, което е свързано и с качеството на вложените системи (елементи) в строежа.

Инж. Иван Богданов, член на РК на КИИП – Видин:

Съществуващият нормативен акт е остарял и създава бюрокрация

Този въпрос се дебатира от доста време в нашите среди, а, мисля, и в обществото. Аз нямам съмнения – нужен е нов закон, който да формулира насоките на градоустройството, на строителството. Той трябва да бъде адаптиран към новите потребности на бранша.

Намирам, че сегашният закон е остарял и спъва инвестирането. С него се създава и голяма бюрокрация, която отблъсква инвеститорите. Има много излишни съгласувания. Инвеститорите искат бързо решаване на проблемите им, а сегашният закон ги бави. Той е и една от причините за намаляването им у нас.

Инж. Валентина Дикова, РК на КИИП – Плевен:

С корекции може да продължи да функционира

Много пъти съм чувала този въпрос – промени в ЗУТ или изцяло нов закон. Според мен нужни са промени. Защото този закон има и добри страни и те трябва да останат. Основната му идея е добра. Но този закон се нуждае от промени. Трябва да се променят изискванията по издаването на разрешителни, да се уточни съдържанието на много от другите изисквани документи. От промени се нуждае и Наредба 4, която е приложение на закона. Нейният обем и съдържание са остарели.

Добавете коментар