Нова наредба ограничава незаконното изхвърляне на строителни отпадъци

 11_Naredba.1 11_Naredba.2

 

Правителството прие нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, с която се ограничава незаконното изхвърляне на строителни отпадъци.

В текстовете се посочват случаите, в които не се изисква изготвянето на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО). Става въпрос за по-малките обекти и строежи, както и за строителни и монтажни работи на линейни обекти на техническата инфраструктура. Според новия документ изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от всички тези обекти ще се определят с общински наредби. По този начин ще се осигури проследимост на генерираното количество строителни отпадъци на територията на съответната община, ще се избегне изхвърлянето им на нерегламентирани места и съответно ще се намалят разходите на общините за почистването им.

С приемането на новия нормативен документ действащата в момента Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се отменя.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си