Навигатор Home » На фокус » На дискусия в София Архитекти искат качествени промени в ЗУТ

На дискусия в София Архитекти искат качествени промени в ЗУТ 

Архитекти и проектанти искат адекватно заплащане на положения труд

Предлагат и връщането на главния и водещите проектанти в общините

Катя КОСТОВА

На поредна дискусия в София относно промените в една от наредбите на ЗУТ, проведена в САБ, главни архитекти от различни общини се обявиха за качествени промени в закона.

В началото председателят на САБ арх. Георги Бакалов припомни многото проблеми, свързани с предишни промени в ЗУТ и подчерта необходимостта от нов закон. По думите му това не може да стане веднага, но дотогава трябва да се търси усъвършенстването му и най-вече точно дефиниране на основните функции и задачи на главните архитекти, каза арх. Бакалов.

12-13-zut-6

Преди по-малко от година прокуратурата проведе своя операция срещу незаконното надстрояване и пристрояване на съществуващи строежи в столицата и в градовете Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Заради множеството нарушения бе препоръчано на Столична община да прави ежеседмични проверки на територията на София

Той очерта основните проблеми, свързани със ЗУТ, като например различното тълкуване на понятието устройство на територията в него и в Закона за регионалното развитие (ЗРР). В ЗУТ често се смесват като понятия планове и проекти, незнайно обаче защо отпадна понятието градоустройство. То се сведе до урбанизиране по граници на имот, ползвайки кадастралната основа в условия на неопределеност в нормативната уредба, липса на таблици с финансови разчети по отделните системи и най-вече подчиненост на субективните интереси. Отпаднаха пространствените (градоустройствени) проучвания, заместени с ограничителна линия на застрояване и устройствени показатели, за което на всеки специалист е ясно, че не изчерпват спецификата на средата.

Отпаднаха и показателите за гъстота на обитание и в резултат от работата „на парче” се появи презастрояването. Отпаднаха и икономическите обосновки и не се въведе понятието капиталност на териториите, подчерта председателят на САБ.

Стигна се и до противоречие между ЗУТ и Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) с ярък пример за недопускане на определени показатели. На практика не се използват механизмите на публично частните партньорства. Противопоставиха се едни на други проектанти, администрация, бизнес и обитатели. Допусна се утежняване на монопола вкл. с частните експлоатационни дружества. В градоустройството и инвестиционното проектиране главните архитекти не могат да връщат проекти по целесъобразност, констатира арх. Бакалов и добави, че ПУП-овете вече се проектират без специализираните знания за архитектурно-функционална, инженерна и инфраструктурна подготовка.

Днес се говори за „зелен град” и в тази връзка е актуална темата за паркирането. То обаче продължава да завзема зелени площи и това не се ограничава. Тревожно е замърсяването с прахови частици, защото улиците не се мият редовно. Заговори се за масов велотранспорт при застаряващо население, като решение на транспортните проблеми. В развитите градове в Европа делът му е около 3%, коментира екопроблемите на градове той.

12-13-ZUT-1

Председателят на САБ арх. Георги Бакалов

Арх. Бакалов припомни и злободневни проблеми за високите сгради, които се строят без ясна обосновка за транспортна достъпност, инфраструктурна обезпеченост и обемно-пространствена визия. Заговори се за пространствен модел, без той да е ясно дефиниран на различните организационни и устройствени нива, добави той. Повдигна се въпросът за саморушащите се сгради паметници на културата, но без идея за развитие. За много неща се заговори, но без нормативна обезпеченост и образованост, констатира той.

По думите му обществените обсъждания често блокират инвестициите по субективни причини. При това в условията на липса на наредби, регламентиращи начините за взимане на колективни решения от неексперти и експерти.

Арх. Бакалов припомни, че във връзка с обществените обсъждания САБ е предоставил на Столична община пирамидална схема, обясняваща решаването на проблематиката от общото към частното. На едната схема са указани нивата на вземане на решенията, а другата подобна е за структуриране на плановете и проектите.

В заключение председателят на САБ добави, че за преодоляване на противоречията в нормативната уредба са необходими за решаване 6 основни въпроса:

Изработване на нов ЗУТ, с отделяне на териториалното и градоустройствено планиране и проектиране, архитектурно-инженерно и инвестиционно проектиране, без да отпада текущото усъвършенстване на нормативната уредба;

Обвързване на редица закони и норми като в ЗОП следва да се прецизира инженерингът със задължителността на количествено-стойностните сметки още на идейна фаза и засилване на конкурсното начало;

Трето – регламентиране на минимална стойност на услугата, в интелектуалната част на строителния продукт, което представлява проектно-сметната документация – важен гарант за качеството. Това е задача на нашите организации;

Четвърто – засилване на отговорничеството, с връщането на институцията на главния проектант и водещи проектанти по специалности за реализацията на проектно-сметните документации. И авторски застраховки, съизмерими със сигурността;

Пето – регламентирано заплащане на експертизата, вкл. и в участието на организациите в експертните съвети и при подготовката на нормативни документи. Със закон трябва общините да бъдат задължени да предвидят тези разходи в бюджетите си;

Шесто – главните архитекти да добият статус, отговарящ на основната им функция , като отговорни за градското планиране, изграждане на естетична среда и даващи гаранции за сигурността на обитателите в изградените и предвидените за изграждане обекти.

12-13--ZYT-5-

ЗУТ е рекордьор по промени сред законите у нас, последните от 2017-а също се оказват не съвсем удачни

НАЛОЖИТЕЛНИ КОРЕКЦИИ

– Изработване на нов ЗУТ, без да отпада усъвършенстване на сегашния;

– Прецизиране на инженеринга и засилване на конкурсното начало;

– Регламентиране на минимална стойност на на интелектуалната част на строителния продукт.

– Връщането на институцията на главния проектант и водещи проектанти по специалности и авторски застраховки, съизмерими със сигурността;

– Регламентирано заплащане на експертизата.

– Главните архитекти да добият статус, отговарящ на основната им функция.

Гилдията пледира за изчистване на нормативните противоречия

12-13--ZYT-3От дискусията в САБ стана ясно, че от архитектурната гилдия искат промените в ЗУТ да го направят работещ, като се премахнат противоречията в него и така се пресекат възможностите от различни субективни тълкувания в разпоредбите му.

Стояна Чавдарова, гл. арх. на Кюстендил, смята, че последните промени в ЗУТ са направили процеса на инвестиционното проектиране много по-труден. По думите й трябва да се върви към улесняване на процедурите, електронно одобряване на проектите и съобразяване на закона с евродирективите.

Главният архитект на Бяла Слатина Петър Червеняшки пък акцентира, че промените са належащи, защото ЗУТ е в противоречие с другите закони, с които е свързан.

Арх. Чавдарова представи пред присъстващите, предложенията за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, изготвени на база становища на главните архитекти на общините Шумен, Кюстендил, Гоце Делчев, Павликени, Полски Тръбмеш, Белоградчик, Брусарци, Бойница.

Първото е задължителните части на инвестиционните проекти се изготвят на цифрови копия във формат *pdf до 5 МВ. Същите се предават на възложителя на електронен носител (CD) с декларация за съответствие между електронните и хартиените копия, подписана от проектантите по всички части.”

С друго предложение се иска отпадане на определени части от обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, да отпаднат, засягащи минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, организацията и безопасността на движението и частта относно плана за управление на строителните отпадъци.

На трето място се предлага към частта за паркоустройство и благоустройство на техническия проект да се включва и посадъчен чертеж, който да придружава дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност.

12-13-zut-2

Промените в ЗУТ, кадастъра, въпроси по устройственото планиране и опасността от конфликт на интереси периодично се обсъждат в гилдията на архитектите.

Архитектите предложиха и жилищни сгради с ниско застрояване за задоволяване на неотложни жилищни нужди с площ до 50 кв. м да са с по-малко задължителни части за проектиране. Същото, но в частта за паркоустройство и благоустройство се иска при преустройството за строежи от категория ІV като амбулатории за първична медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични центрове и медико-технически лаборатории, ветеринарни лечебни заведения, амбулатории и лаборатории и за строежи от категория V като производствени сгради и съоръжения.

Главният секретар на САБ арх. Ваня Фурнаджиева заяви пред присъстващите, че работата по предлаганите промени е зациклила. Тя се мотивира с факта, че има много предложения относно електронното подаване на инвестиционните проекти, което според нея крие някои рискове.

Участници в дискусията от залата добавиха, че дисковете, на които се иска да се предават проектите имат определен срок на годност, а повечето общини в България нямат пари да се обзаведат със сървъри, където да съхраняват информацията в електронен вид, нито пък имат скъпи скенери, за дигитализиране на чертежите, например. Напомнено бе, че подаването проектите с електронен подпис от инвеститора е в противоречие със ЗУТ и нещата пак опират до промяната му.

Арх. Стояна Чавдарова поясни обаче, че предлаганото предаване и на цифровото копие е първата стъпка към пълна дигитализация на процесите в администрацията.

Добавете коментар