Навигатор Home » Имоти » МРРБ и коалиция „Достоен дом“ в България си партнират по Националната жилищна стратегия

МРРБ и коалиция „Достоен дом“ в България си партнират по Националната жилищна стратегия 

17--HABITAT

Сред задачите е овладяване на процеса на миграция на хората в няколко големи града в страната

Фондация „Подслон за човечеството“ да продължи своята дейност като координатор на Националната коалиция „Достоен Дом“ и през следващия 3-годишен период (2017-2020 г.), бе решено на състоялата се наскоро работна среща по проблемите на жилищната стратегия и нормативната рамка в България. На форума присъстваха г-жа Гергана Благиева, директор „Жилищна политика“, и арх. Стойчо Мотев – гл. експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, жилищна политика, туризъм“ към МРРБ. Г-жа Благиева представи концепцията на Министерството на регионалното развитие за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, арх. Стойчо Мотев – гл. експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, жилищна политика, туризъм“, презентира основните акценти по разработването на нова Национална жилищна стратегия и възможности за сътрудничество с експертите на коалицията. Работната група на коалицията за формулиране на позиции на национално ниво разработи анализ на съществуващата жилищна ситуация в страната и предложи на управляващите визия за развитието на жилищната политика. Сред основните й акценти са:

 • Жилищната политика трябва да осигурява за всички достъп до жилища с добро качество на обитаване.
 • Жилищната, включително и социалната жилищна политика, трябва да е част от интегриран подход, целящ стимулиране на личната отговорност и ангажимент на българските граждани, повишаване на квалификацията и образованието, стимулиране на работещите, както и намирането на постоянна работа на уязвимите социални групи.
 • Жилищната политика трябва да допринася за спиране на процесите на мигриране на населението в няколко големи града и емигриране от страната.
 • Идентифицирана бе необходимостта от изготвяне на нова Национална жилищна стратегия, която да отрази промените в тази обществена сфера от 2004 г. насам, както и необходимостта от разработване на нормативни документи за нейното прилагане, вкл. Жилищен кодекс. Това искане бе заявявано многократно с писма и на всички провеждани работни срещи с вземащи решения.
 • Разработени бяха предложения за промяна в механизмите по процедурата по Оперативна програма за регионално развитие за енергийна ефективност на жилищни сгради, така че тя да стане още по-прозрачна, ефективна и достъпна за максимален брой собственици на имоти.

Работата на коалицията, обобщена в цифри:

 • 16 внесени писма с предложения за подобряване на жилищните политики и законодателството до Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.
 • Над 60 конкретни предложения за изменение на текстове в Закона за управление на етажната собственост, в Закона за устройство на територията и подзаконови нормативни актове: ПМС № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и методиката към нея, Планът за действие към Националната стратегията за интеграция на ромите.
 • Проведени близо 20 формални и неформални срещи на коалицията на национално и местно ниво, от които 4 официални работни срещи с представители на МРРБ на ниво ресорен заместник-министър, съветник на министъра, директор на дирекция „Жилищна политика“.
 • Организиран съвместно с Хабитат България втори Национален жилищен форум.
 • Проведени 3 пресконференции на коалицията.

Хабитат България (Фондация „Подслон за човечеството”)

е национална организация на Habitat for Humanity International. Хабитат България е създадена през 2001 г. и за периода от 15 години е успяла да предостави услуги за подобряване на жилищните условия и развитие на общността на над 5000 семейства в 24 населени места в България. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.

Хабитат България (Фондация „Подслон за човечеството”)
е национална организация на Habitat for Humanity International. Хабитат България е създадена през 2001 г. и за периода от 15 години е успяла да предостави услуги за подобряване на жилищните условия и развитие на общността на над 5000 семейства в 24 населени места в България. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.


ВИЗИЯТА

Визията на Habitat for Humanity International е свят, в който всеки има достойно жилище. От основаването си през 1976 г. до сега организацията е помогнала на повече от 6.8 млн. души да бъдат по-силни, стабилни и независими чрез жилищно подпомагане, включително строителство на нови домове, реновиране и ремонти, както и чрез разширяване на достъпа до по-добри жилищни условия чрез своите продукти и програми. Хабитат се застъпва също и за идеята за подобряване на достъпа до достойни и финансово достъпни жилища, като предлага разнообразие от услуги за жилищни подобрения, които дават възможност на семейства с ограничени средства да направят необходимите подобрения на своите домове, както времето и ресурсите им позволяват.

Отговор на МРРБ и коалиция „Достоен дом“ в България си партнират по Националната жилищна стратегия

 1. breagorse
   

Добавете коментар