Кои са най-честите грешки при проектирането и изграждането на зелените системи у нас?

0

Инж. Живко Иванов, председател на РК на КИИП – Плевен:

Имаме добри специалисти, финансирането е проблемът

В Плевен и в цялата страна имаме добри специалисти, които могат да проектират добри зелени системи. Но проблем е финансирането. Липсват и средства за поддържането им. А без почистване и поддържане парковете си отиват. В Плевен има огромен парк – „Кайлъка“, но как се поддържат 10 000 дка? От 2003 година върви спор кой – общината или областната управа, да се грижи за него. Защото той е защитена територия, а тя е собственост на държавата. Но хората от общината го ползват, те отдъхват в него. Затова се поддържа долната част, а по-нагоре – не. Как да се поддържат алеите, мостовете, градините без средства? Оставено без поддържане, всичко се руши. Но трябва да се промени и мисленето ни – да пазим и да се грижим за вече създаденото, за да може и тези след нас да му се радват и наслаждават.

Инж. Христо Христов, член на РК на КИИП – Шумен:

Няма разминаване, а само различни идеи

У нас има голямо разнообразие при зелените системи, но това се дължи не на грешки, а на различните мнения, идеи и решения на специалистите. Тези, които ги проектират, имат много знания за това, натрупали са опит. Но това са пространствени решения и е нормално всеки да има различни виждания за тях. Затова има много критики на изградени вече паркове и градини.

Шумен беше много зелен град. От гарата до центъра всичко бе в зеленина. Тя и сега съществува в някакъв вид, но не е същата. Изкореняват се дървета, което не е добре. За всяко дърво имаме мнението на специалистите, оправдават се от общината.

ПРИЗНАНИЕ

Български инженер с награда от ЕК за проект на енергийно ефективна сграда в Италия

10_Nagrada.1
Ирене Сука (вляво), ген. директор на Дирекция „Човешки ресурси“ на ЕК и председател на УС на EMAS, Майве Руте – зам. генерален директор на Съвместния изследователски център в Испра, и инж. Орлин Илиев на церемонията по награждаване

Инж. Орлин Илиев, който работи в Европейската комисия от 7 години, получи награда за проект на енергийно ефективна жилищна сграда в Италия. Екипът на българския инженер използва принципите на пасивната сграда, за да постигне възможно най-нисък разход на енергия. Промененият обект е собственост на Съвместния изследователски център и се ползва от млади изследователи на стаж.

Проектът обхваща четири апартамента в сграда и постига икономии от над 65 хил. кВтч годишно спрямо 2010 г., или 90% по-малко от преди, и намаляване на емисиите на парникови газове от над 12 тона въглероден диоксид годишно. Инвестицията в пасивната сграда не се уточнява, но според Орлин Илиев оскъпяването в сравнение с подобна „типова” едноетажна многофамилна жилищна сграда е около 14% и теоретично трябва да се изплати за около 12 години.

Признанието за българина е от EMAS – схемата на Европейската комисия за управление и одит на околната среда, а проектът е на първо място в раздел „Най-ефективна местна практика за спестяване на енергия”. Наградите се присъждат на проекти, изпълнени в самата ЕК.

 

ПОЗИЦИЯ

10--ZUT.Становище на АИКБ относно обсъждането на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изпратено до председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при 44-ото Народно събрание на Република България Искрен Веселинов:

 

Уважаеми господин Веселинов,

С настоящото писмо изразяваме позицията си във връзка с обсъждането на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Считаме, че така предложените промени не кореспондират изцяло с действащата към момента система от норми и правила, като по същество промените са кардинални.

Законопроектът предвижда реформи, изразяващи се в ограничаване дейността на микробизнеса. Така предлаганите текстове ще създадат предпоставки за възникването на сериозни промени в икономическата обстановка в страната и ще създадат препятствия пред бизнеса, насърчаването на честната търговия и инвестициите в сектора.

В частност – регламентирането на максимално допустимите размери на преместваемите обекти не е съобразено с различните видове търговски дейности, които се реализират в тези обекти, като по този начин значително ще се ограничи търговската дейност като цяло.

На следващо място – въведеното ограничение за брой модули в един имот пряко засяга интересите на бизнеса. Подобно ограничение би довело до заобикаляне на закона и непостигане на целите и разпоредбите на българското законодателство. Ограничението би следвало да бъде обвързано с площта на имота, тъй като житейски нелогично е например в имот с площ от 5000 кв. м да има поставени три обекта и в имот с площ от 50 кв. м също да има поставени три обекта. Тази промяна би довела до иницииране на процедури за разделяне на имоти на по-малки такива.

Считаме, че е неприемливо да не е предвидено разграничение дали за даден поземлен имот има влязъл в сила подробен устройствен план, или за същия има друго градоустройствено отреждане. В предлаганите текстове също не се прави разграничение между териториите – дали се касае за градска среда, курорт с национално значение, селищно образувание и пр. Считаме, че не е свойствено нормата да бъде толкова обща.

Морските плажове например са имоти, които непрекъснато се влияят от различни фактори, същите са с променлив характер, граничат с морето и са със специфична пясъчна настилка. Ако бъдат приети предлаганите текстове, ще се създаде невъзможност за изпълнение на задължителните дейности и до сигнификантно ограничаване на предлаганите услуги. Като резултат от промените ще последва прилагане на противоречива практика, дехармонизиране на националното законодателство и влошаване на бизнес средата чрез непрозрачност, непредвидимост, необоснованост и липса на стабилност.

Предвиденият 6-месечен срок от влизането в сила на ЗИД за привеждане в съответствие на преместваемите обекти, поставени по досегашния ред, и прилагането на новия чл. 56, ал. 7 по отношение на обектите, които се помещават на морските плажове, ще доведе до значителни материални вреди както за бизнеса, така и за държавата, при невъзможност например за изпълнение на задължения по концесионни договори, невъзможност за изпълнение на залегналите инвестиционни планове. Считаме, че като неизбежна последица от прилагането на новите разпоредби би се преустановило развитието на морските общини, тъй като летният туризъм би бил сериозно засегнат.

Така предложените промени ще доведат до финансови и административни препятствия, съвременният бизнес ще бъде поставен под постоянна заплаха, която поставя под неоправдан риск значителните по размер вложени инвестиции, развитието на туристическите услуги и насърчаването на лоялната конкуренция.

В заключение бихме искали да отбележим, че изложените по-горе проблеми не изчерпват в цялост всички пречки, които ще настъпят за бизнеса, изразяващи се в задържане развитието на сектора и лимитиране на инвестициите. Налице е необходимост от създаване на допълнителни гаранции за унифицирано прилагане на изискванията на закона и намиране на устойчиви и успешни решения с цел постигане на интегрираност на приложимите за сектора реформи и създаване на предвидимост и устойчивост на бизнес средата за обезпечаване неговото функциониране и успешно развитие вместо задълбочаване на неговите проблеми.

С уважение, Васил Велев,

председател на УС на АИКБ

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си