КЗК спря търга за саниране на жилища в Североизточен район

0

Отмененият търг се отнася за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район. В него попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен.

Проучването установило, че жалбоподателят е отстранен незаконосъобразно от процедурата, а основанието е неподписване на ценовата оферта на обозначеното за това място. От КЗК обясняват, че в документацията за участие не е предвидено изрично изискване за подписване и подпечатване на всяка страница на ценовото предложение на участниците.

От представената от жалбоподателя оферта е видно, че участникът е представил попълнено по съответния образец ценово предложение, всяка страница на което е подписана и подпечатана от представителя на дружеството. В тази връзка КЗК намира, че е налице съгласие с предвидените в образеца условия и спазване на посочените изисквания за формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, включени в предмета на обществената поръчка по обжалваната обособена позиция № 3. КЗК счита, че заключението на комисията, свързано с подписа, е формален и несъстоятелен, а самото отстраняване на офертата на жалбоподателя от процедурата на това основание – за незаконосъобразно. Преписката се връща на възложителя за прекратяване на процедурата.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си