„Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД е един от най-големите производители на инертни материали за строителния бизнес в страната. Основната дейност на дружеството е свързана с производството и продажбата на каменно-трошени фракции, речно трошени фракции, естествен пресят пясък. Продуктите, които предлага фирмата, са: речен пясък за обикновен бетон; речен и трошен чакъл за бетон; трошени фракции за пътни настилки и асфалтови покрития; трошен пясък и фракции за химическата промишленост.

Разработват се три находища на територията на Пловдивска област – каменните кариери „Белащица“ и „Шишманци“ и баластриера „Ръжево Конаре“. Всички те са с проучени и утвърдени запаси и подписани концесионни договори с различни срокове за изземване на находищата – от 10 до 25 години. Дружеството се явява един от основните доставчици на инертни материали за изграждане на пътища и автомагистрали, за бетонови разтвори, за химическата промишленост и селското стопанство.

Произвежданите от „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД добавъчни материали са с оценено съответствие с европейските стандарти БДС EN12620; БДС EN13242, БДС EN13043; БДС EN13139; БДС EN13450 и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни продукти – НСИСОССП.

19-(3)Инертните материали се добиват и преработват по сертифицирана от „Ен Джи Ен“ ООД система за производствен контрол.

„Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД разполага с интегрираната система за управление – ИСУ, която включва: система за управление на качеството на (СУК) в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, система за управление на околната среда (ИСУ) в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 и система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. СУК e сертифицирана от ТЮФ Рейнланд България.

Интегрираната система за управление обхваща всички аспекти от дейността на организацията въз основа на т. нар. процесен подход. И трите стандарта съдържат изисквания за управление на обем документи, записи и извършване на дейности. Обхватът на ИСУ включва и редица други действия, базирани на фирменото ноу-хау за целенасочено изграждане и развитие на висока култура в областта на качеството. ИСУ не заменя, а включва в себе си добрите бизнес практики, възприети в Групата на ЛафаржХолсим в цял свят.

Друг важен аспект в работата по управление на качеството е производственият контрол. Има изградена система за производствен контрол (СПК) за непрекъснато проследяване процеса на производството, за създаване на правила и документи, следящи спазването на изискванията на законите и стандартите. Процесите се наблюдават, измерват и анализират на подходящи етапи от протичането им, в резултат на което при установяване на отклонения от изискванията своевременно се предприемат коригиращи и превантивни действия. Така се осигурява непрекъснато подобряване на системата по качеството. Всяка година се провеждат както вътрешни, така и външни одити от независими одитори и екипи на фирмата сертификатор. Липсват рекламации и жалби от клиенти. Благодарение на тясното сътрудничество с тях се разработват и предлагат индивидуални и комплексни решения.

На всяка от кариерите има изградена лаборатория за контрол на качеството на произвежданите инертни материали. Лабораториите са оборудвани с необходимите уреди и инструменти за измерване. Всички се проверяват и калибрират според изискванията на нормативните документи.

Измерване и изпитване се извършва на следните готови продукти:

  • Пясък за бетон и материали добавъчни едри за бетон – БДС ЕN 12620:2002 + А1:2008/NA:2017
  • Скални материали за битумни смеси, настилки и пътища – БДС ЕN 13043:2005 + АС:2005/NA:2017
  • Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство – БДС ЕN 13242:2002 + А1:2007/NA:2017
  • Добавъчни материали за разтвор – БДС EN 13139:2004
  • Камък трошен за мозайка и мазилка – БДС 2958-89
  • Трошен камък за жп линии – БДС EN 13450:2003
  • Трошен камък – варовик, фракция 10-50 мм и фракция фр. 20-120 мм за сероочистка в ЕК Марица-изток ІІІ АД.

 

19-5
Част от произвежданите строителни материали в „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД

Непосредствени отговорности за извършване на измерване и изпитване на готовите продукти са възложени на лаборантите от производствените лаборатории. Методите за изпитване са според БДС ЕN и БДС. Лаборантът документира измерените параметри на продуктите в протокол от изпитване на добавъчни материали в електронна система ЕВМ Fire Q. Тази система е много удобна, защото резултатите са достъпни в момента на отразяване и могат веднага да се проследят и коментират от заинтересованите лица. Контрол се осъществява от ръководител лаборатория и МК. Всички резултати от тестовете се съхраняват в специални дневници и на електронен носител, като във всеки един момент клиентите на дружеството могат да се уверят и да проследят производствения процес и качеството на готовия продукт.

19_2На база на проведените изпитвания и изградената и поддържана СПК се издава Декларация за експлоатационни показатели на съответен продукт.

Дружеството има специална политика и сформирани цели по качеството – извършват се периодични прегледи и се осигуряват необходимите 19_1ресурси за дейността по обезпечаване на качеството.

19_5„Холсим Кариерни материали Пловдив‟ АД ежедневно реализира на практика корпоративната визия на Групата ЛафаржХолсим като произвежда, продава и доставя продукти, с които помага на света да строи по-добре.

Инж. Теодора Калеева, мениджър качество на „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД:

Гарантираме производството си с постоянни лабораторни анализи

19_Holcim.new.kare

Прилагаме непрекъснат контрол по време на производствения процес, както и контрол на крайния продукт. Наши обучени служители следят за качеството на продуктите, които се подлагат периодично на лабораторен анализ по физични и химични показатели, заяви инж. Теодора Калеева, мениджър качество на дружеството. Сред нашите ангажименти са високо качество на предлаганите продукти, познаване и спазване изискванията на клиентите, което е гаранция за постигане на високи резултати и клиентска удовлетвореност. Екипът ни гарантира, че продуктите и услугите на „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД са стриктно проследявани и изпитвани съгласно изискванията на стандартите и спецификациите с цел непрекъснато подобряване и надграждане на постигнатите резултати, каза още инж. Калеева. Тя увери, че ръководството на компанията се ангажира с постоянен подход към управлението на качеството, за да осигури последователност в методологията, прилагането и измерването на системата за управление на качеството.

За компанията:

„Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД е част от Групата „ЛафаржХолсим“ – световен лидер в сектора на строителните материали, с предприятия за производството на цимент, инертни материали и бетон. Компанията притежава най-разклонената производствена мрежа в индустрията, включваща предприятия в около 80 държави на всички континенти. В продуктовата гама на компанията влизат и преработени продукти като готови бетонови и асфалтови смеси, както и свързани с тях услуги. Като част от тази прогресивно развиваща се организация предприятията на „ЛафаржХолсим“ в България се радват на безпрецедентен достъп до глобални ресурси, научни изследвания и новаторски разработки в областта на най-съвременните технологии за производство на цимент, инертни материали и бетон.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си