Арх. Георги Савов, член на РК на КАБ – София – Нова:

Нужни са критерии за обема и съдържанието на заданието

8-9_Savov.Този въпрос съм дискутирал в КАБ. Настоявам да се приемат критерии и стандарти за обема и съдържанието на проекта. За мен няма различни цени, а има различни обеми и съдържание. Да се знае предварително колко чертежа има, разрези, детайли, спесификации. Каква е пълнотата на чертежите? Ако за приблизително еднакви обеми един проектант иска една цена, а другият по-ниска, това вече е дъмпинг. Но опитните възложители знаят това и не се влияят от цената. Те искат добър проект, който след това му гарантира добро строителство. Но има и неопитни, които смятат, че щом са получили разрешително за строеж, са приключили с проектирането. След това имат много неприятности. Тези неща могат да бъдат решени с промени в наредбите и ЗУТ.

Кръгла маса под мотото „Професия архитект – посоката днес” се проведе в Ямбол

Няколко са основните изводи и предложения, до които достигнаха архитектите от регионалните колегии на район Югоизточен след края на проведената по инициатива на РК – Ямбол към КАБ кръгла маса под мотото „Професия архитект – посоката днес”. Основен акцент в нея беше защитата на професията – една от целите в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

На първо място участниците в регионалната архитектурна среща поставиха необходимостта от механизъм, който да върне Камарата на архитектите в България на архитектите свободни проектанти в инвестиционното проектиране, реално практикуващи професията и заинтересовани за нейния престиж. Те се обединиха и около това, че са необходими спешни допълнения към Методиката с цел обвързване на цени с качество и въвеждане на работещи регулации за реален контрол и санкции на проектиране под себестойност. Архитектите са категорични, че е назряла необходимостта от стимулиране на доброволно продължаваща професионална квалификация и в тази връзка искат в рамките на една година да стартира модел за продължаваща професионална квалификация, след което да му се направи оценка. Единодушно беше мнението на всички, че е необходимо проучване на добрите професионални практики, които да станат достояние до колегиите и обществото, за да се утвърждава авторитетът на професията архитект.

Най-оспорвана дискусия се получи по темата за нова законодателна рамка. Тук архитектите от район Югоизточен застанаха на две противоположни тези. Според едната КАБ трябва да работи за цялостна реформа и ново законодателство в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране. За отлагането й докато КАБ създаде административен капацитет, с цел реално да се прилагат и заработят ЗКАИИП, Методиката, Уставът, Професионалният кодекс и Доктрината, се обявиха други.

8-9_Sre6ta_KAB.
Работна среща на архитектите от регионалните колегии на КАБ от район Югоизточен

С анализи, предложения и идеи активно се включиха архитектите Кирил Кирилов, Сотир Камбуров, Емил Жечев, Мирослав Бойчев, Владимир Милков, Сияна Янчева, Стоянка Куюмджиева, Петър Койнов, Емил Бурулянов, Красимира Любенова, Евгени Чобанов, Илия Бумбалов, Банко Банов, Димитър Бъчваров, Емил Василев. Присъстващите дискутираха и писменото становище на арх. Столинчев. Насоки за развитие и модел за продължаваща професионална квалификация презентира арх. Емил Сардарев – зам.-председател на РК София-град.

Разговорът за проблемите при упражняването на професията се оказа много смислен и навременен. В него се включиха председателят на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България арх. Борислав Игнатов, зам.-председателите по ресори „Нормативи” и „Практика” арх. Петкана Бакалова и арх. Мартин Христов, както и председателят на Регионална колегия Ямбол на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Петър Филипов.

По предложение на председателите на четирите регионални колегии – от Ямбол, Стара Загора, Сливен и Бургас, архитектите Даниела Сивкова, Петър Киряков, Петко Любенов и Стефан Гевренов участниците имаха възможност да проведат дискусии по три основни теми – „Цени, методика, себестойност”. „Продължаваща професионална квалификация” и „Нова законодателна рамка”. В срещата взеха участие общо 45 архитекти от район Югоизточен, както и техни колеги от Пловдив, София-град, Хасково, Кърджали, Варна и Габрово.

Арх. Тодор Даскалов, РК на КАБ Варна:

Да има минимални цени, под които никой да не може да слиза

8-9_DaskalovВ момента няма реално действащи минимални цени, по които да се работи. Ако има такива, може и нещата да се получат, нали идеята е да се вдигнат цените малко нагоре, тъй като в момента работим най-евтино в света. Затова е хубаво да има фиксирани минимални цени и никой да няма право да ги променя или пък да работи на по-ниски такси от определените. Борбата с дъмпинга е да работиш качествено, да ти го пишат, че си по-скъп, и да ти го поръчват на тебе. Това е истинската борба с дъмпинга, която всеки лично води. Трябва да има минимални цени, под които никой да не може да слиза. Те обаче трябва да са сериозни, а не да следваме принципа „понеже сме най-бедни в света, да искаме най-малко пари“. Този подход ражда беднотия. Как обаче на практика могат да се приложат минимални цени и как може това да се контролира? Е, тука вече и аз не мога да отговоря. Може би трябва да има един опитен администратор, който да реши този въпрос и да се приключи с този проблем. И това би трябвало да бъде идея на камарата. Има и още нещо – ако се направи онлайн регистър, ако всеки е задължен да си регистрира проектите в него, като декларира, че цената е над определената, може и да има полза, тъй като този онлайн регистър ще бъде достъпен за всички институции, по всяко време например данъчните ще могат да направят проверка. Така, дори и да не се засили контролът, поне ще се увеличи респектът.

Конкурс за преустройство на хотел „Странноприемница” към Етнографски музей на открито „Етър“

Етнографски музей на открито „Етър” и община Габрово, с подкрепата на Камара на архитектите в България и Съюза на архитектите в България, отправят покана за участие в национален едноетапен анонимен архитектурен конкурс ХОТЕЛ КЪМ МУЗЕЙ ЕТЪР.

Основната цел на конкурса е експертен, прозрачен и мотивиран избор на идеен архитектурен проект за преустройство на хотел „Странноприемница”, част от най-посещавания групов туристически обект в България.

8-9_Konkurs

ЗА КОНКУРСА

През последните няколко години в Габрово се наблюдава тенденция за привличане на професионалисти с международно образование, признание и опит. ЕМО „Етър” като най-големия групов туристически обект в града и сред най-посещаваните в страната също претърпява бурно развитие – обновява културния си календар, привлича в екипа си както опитни кадри, така и попълнения с нови идеи. Ръководството на музея разширява обхвата на включените тематични културни и научни събития и целеви групи. ЕМО „Етър” обновява цялостната си графична визия, като през 2017 г. се провежда и конкурс за нова визуална идентичност на музея. Реставрирани и консервирани са много от недвижимите културни ценности.

В този контекст преустройството на хотел „Странноприемница” като неразделна част от ЕМО „Етър” ще допринесе за обновяването и осъвременяването на комплекса. То дава възможност за подобряване на функционалните връзки в ЕМО „Етър”, оптимизиране на пространствата и допълване с нови функции, които едновременно да обогатят и популяризират работата на музея. От друга страна, преустройството трябва да съхрани връзката с автентичната българска архитектура, умело съчетана в сградата на хотела с класически модернизъм. Преустроената сграда ще трябва да осигури пространства, подходящи за настоящите потребности и бъдещи намерения на Етнографския музей.

Участниците са поканени да представят функционално и архитектурно решение, както и концепция за интериор и прогнозна стойност на проектното предложение. За участие се допускат архитекти с пълна проектантска правоспособност, както и екипи с поне един проектант с такава. Допуска се участие от чуждестранни участници при подадена документация на български език.

ГРАФИК

– Срок за предаване на проектите – 15 януари 2018 г.

– Журиране и обявяване на победителите – януари 2018 г.

– Договаряне и възлагане на работен проект – февруари 2018 г.

Прогнозната стойност на инвестиционния проект е 2 млн. лв., като стойността ще бъде конкретизирана на база на спечелилия конкурса идеен архитектурен проект. Проектантският хонорар при възлагане на победителя ще се съобрази с актуалната методика за възнагражденията за проектантски услуги на КАБ.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТА

Участниците в конкурса са поканени на организиран тур на обекта на 18 ноември, събота, с начало 14:00 ч. във фоайето на хотел „Странноприемница”. Посещението е с предварително записване на адрес info@urbanistas.eu.

Арх. Елисавета Георгиева, РК на КАБ – Хасково:

Трябва ни законов регулатор

8-9--HASKOVOТрябва да се помисли как въпросът с цените да бъде регламентиран и да се заложи най-напред в Закона за обществените поръчки. Защото, ако не можем да внесем ред за обектите, които държавата пуска да се работят по ЗОП, то какво остава за тези на частните инвеститори.

Преди години беше премахната Наредбата за цените под давление на някои браншови организации и сега нямаме законова рамка, на която да може да се стъпи.

Няма регламент, който да защитава нашия труд. Има само някаква методика за цените. Реално всичко е оставено само на съвестта на гилдията, на проектантите…

Истината е, че ако някой може да смъкне дори и с 2% цената, за да спечели дадена поръчка, той го прави. Прави го, за да вземе работата, без да се съобразява с останалите колеги в бранша.

Единственият вариант да се направи нещо по въпроса в момента е чрез Комисията по професионална етика към КАБ. Ако някой реши, трябва да подаде сигнал, че даден колега работи под реалните цени, че подбива пазара, което всъщност е дъмпинг. И тази етична комисия може да го санкционира.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си