Кабинетът одобри промени в Закона за железопътния транспорт

0

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт на Република България, който предвижда няколко групи изменения.

Главната цел на промените са свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. Държавите-членки могат да допуснат, на прозрачна и недискриминационна основа, временни изключения от прилагането на разпоредбите на регламента по отношение на вътрешни услуги за железопътен превоз на пътници.

Част от промените са свързани с прецизиране случаите, при които се преразглежда лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари и въвеждане на възможността за спиране действието на лицензията за железопътен превоз.

Проектът предлага и изменения на разпоредби във връзка прилагане на административнонаказателно производство при нарушения, свързани с безопасността на движението и сигурността на превозите, включително въвеждане на предварителното изпълнение на административния акт, издаден от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Други промени са свързани с прецизиране на някои от разпоредбите на Закона за железопътния транспорт относно независимостта на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, изискванията към превозните средства преди да бъдат използвани в железопътната мрежа и към лицата, отговорни за поддържането им, когато тези функции се изпълняват от железопътно предприятие или от управител на железопътната инфраструктура.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си