Навигатор Home » Новини » Кабинетът залага на компостиране и рециклиране до 2020 г.

Кабинетът залага на компостиране и рециклиране до 2020 г. 

333333333333333

България вече има приет Национален план за управление на отпадъците за периода до 2020 г. Основната му цел е да допринесе за устойчивото развитие на страната чрез прилагане на интегрирана рамка. Тя трябва да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. В Плана е включена първата за България Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2014-2020 г. Заложени са мерки за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло. Включени са и други мерки за достигане на целите на още няколко програми. Част от тях са за биоразградимите отпадъци, за рециклиране и оползотворяване за строителни отпадъци и на такива от разрушаване на сгради и за намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци.

С Националния план се предвижда да бъдат изградени съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци. Ще бъдат създадени съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци с цел намаляване и предотвратяване на емисиите на парникови газове. Освен това ще се изградят депа, претоварни станции и съпътстваща инфраструктура към тях за депониране на остатъчните битови отпадъци в региони, които все още нямат такива съоръжения. Планът предвижда още осигуряване на инвестиции за рекултивация на депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания и са с прекратена експлоатация, както и закупуване на съдове за разделно събиране и техника за транспортиране на биоотпадъците. Източниците за финансирането на дейностите са държавният бюджет, оперативните програми, ПУДООС и други.

 

 

12 Коментар към Кабинетът залага на компостиране и рециклиране до 2020 г.

 1. icopay
   
 2. szxs89

  Seeking a great deal b much of men, Cialis represents a non-trivial pecuniary investment cialis generique pharmacie en ligne. At the extreme grade per portion, men verge to require to frame the most of their tadalafil.

   
 3. EdgarRah

  What is Cialis? Tadalafil relaxes muscles establish in the walls of blood vessels and increases blood go to particular areas of the body. CIALIS increases blood move to your viagra without a doctor prescription and may correct the genius to get erections and uphold them until intercourse is successfully completed

   
 4. fnbrpz

  What is Cialis? Cialis (tadalafil) relaxes muscles initiate in the walls of blood vessels and increases blood flow to particular areas of the body. cialis without a doctor’s prescription is old to probe erectile dysfunction (helplessness) and symptoms of benign prostatic hypertrophy (enlarged prostate). Another label of tadalafil is Adcirca, which is utilized to explore pulmonary arterial hypertension.

   
 5. gzqw20

  What is Cialis? tadalafil relaxes muscles teach in the walls of blood vessels and increases blood spread to itemized areas of the body. CIALIS increases blood flow to your cheap cialis without a doctor’s prescription and may amend the proficiency to win erections and look after them until interaction is successfully completed

   
 6. jtuxhv

  Tip me to your wife. pub viagra pour femme
  viagra without a doctor prescription
  viagra drug mechanism

   
 7. wcckyal

  How does Cialis work? Cialis works by enhancing the effects of one of the chemicals the fraternity normally releases into the commit to paper during canadian pharmacy arousal. This allows an inflate of blood supply into the pen. An erection is the result of an increasing in blood flow into constant internal areas of the pen.

   
 8. ulzojs

  How does Cialis work? Cialis works by enhancing the effects of sole of the chemicals the main part normally releases into the pen during cialis tablets 20mg arousal. This allows an raise of blood cover into the pen. An erection is the happen of an increase in blood well forth into permanent internal areas of the pen.

   
 9. fudwum

  Viagra is a medicament panacea acclimated to in the treatment of erectile dysfunction and impotence in men. It works by increasing blood run to the up in suitable to refrain from a staff be and withstand an erection when he is LLL aroused or stimulated. The busy ingredient in Viagra is sildenafil and the dosage ranges from canadian pharmacy online per tablet.

   
 10. nskacu

  What is Cialis? Cialis (tadalafil) relaxes muscles found in the walls of blood vessels and increases blood flow to discrete areas of the body. Cialis is used cost of cialis walmart to treat erectile dysfunction (enervation) and symptoms of gentle prostatic hypertrophy (enlarged prostate).

   
 11. okoibz

  Viagra is a drug medicine second-hand in the treatment of erectile dysfunction and frailty in men. It works by way of increasing blood flow to the stall in dictate to aid a the human race get and sustain an erection when he is viagra without a doctor prescription aroused or stimulated. The full ingredient in Viagra is sildenafil and the prescribe ranges from 25mg to 100mg per tablet.

   
 12. hpgdxds

  How is Tadalafil peculiar from the currently approved products in the interest erectile dysfunction (ED)? Tadalafil is exceptional from viagra no prescription other currently approved products in search ED in that it stays in the association longer. However, there were no studies that momentarily compared the clinical efficacy and protection of Cialis to other products

   

Добавете коментар

Моля, допълнете задачата за проверка. Благодарим ви! * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.