Инж. Николай Нестеров има повече от десетгодишен опит като ръководител в областта на пространствените технологии. Кариерата му започва в Метрисис като специалист по измервателно оборудване и се развива до мениджър в компанията. Бил е главен мениджър в СмартБул.НЕТ, преди да поеме отговорността на изпълнителен директор в 1Yocto. Към момента отговаря за оперативното ръководство на компанията, разработването на нови продукти и услуги и технологичното развитие на мрежата. Има специализации и професионални квалификации като инженер в Лайка Геосистемс в Швейцария и сертификат за работа с платформата за управление на GNSS мрежи Лайка Spyder.

Строителството, геодезията и проектирането са основните отрасли, в които нашата система намира приложение

Разговаря

Елвира ГЕНОВА

– Г-н Нестеров, поводът за нашия разговор е информацията за наземна система за прецизна сателитна навигация в реално време, която заработи в България. Разяснете малко повече за тази система 1Yocto и значимостта й за българския бизнес.

– Наземната мрежа за прецизна GNSS навигация представлява съвкупност от GNSS станции, разположени на дадена територия (в случая територията на България), и сървър за обработка на данни. Всяка една от станциите изпраща координатите си в реално време до сървъра, след което клиентът посредством специализирано GNSS устройство се свързва със сървъра и използвайки собствените си автономни координати и координатите на най-близките референтни станции, получава корекции, чрез които позицията му се изчислява до сантиметър.

Конкретно 1Yocto се състои от 42 станции и сървър в София. По-голямата част от станциите са свързани с интернет по два независими канала, така че да се осъществи непрекъсната свързаност и да не се получават т. нар. дупки в покритието на мрежата.

На сървъра се използва специализиран софтуер, който непрекъснато следи качеството на сигнала на клиентите и на референтните станции и изчислява прецизни координати.

– В кои сфери на живота и бизнеса е важно допълнителното прецизиране на географски координати? Къде е практическото й приложение?

– Прецизните координати са от изключително значение в областта на геодезията, строителството, земеделието. Практическото приложение е на практика безкрайно – било то при кадастрални геодезически измервания, прецизно земеделие, където всеки сантиметър е от значение, дори при автономните превозни средства, където е бъдещето.

– Колко голяма е зависимостта на обществените услуги и бизнеса в нашата страна от геоинформационните технологии? А каква е корелацията в Европа например?

– Живеем във време, в което всичко и всички зависим от геоинформационните технологии, независимо дали говорим за работен процес, или свободно време. В този ред на мисли смятам, че има необходимост от подобряване и допълнително автоматизиране на някои все още тромави процеси, особено що се отнася до обществените услуги. Бизнесът, от друга страна, считам, че е на доста добро ниво. Като сравнение с Европа – има сектори у нас, където интегрирането на геоинформационните технологии е на по-високо ниво, и други, където имаме на какво да се учим.

– Защо технологичната система, която сте разработили, е от критична важност в областта на геодезията, земеделието, проектирането, строителството и логистиката? Дайте примери за приложението й по-конкретно в сферата на строителството!

– Защото всеки един от тези сектори се нуждае от прецизни координати, за да изпълнява дейността си бързо, гладко и без грешки.

Строителството е един от основните отрасли, където нашата система намира приложение. Ще дам кратък пример. Доскоро за измерване на координатите на една точка на строителен обект бяха необходими няколко стъпки: Първо, оптичният инструмент (тотална станция, теодолит) трябва да се инсталира на триножник, да се хоризонтира и да се провери точността му, след това трябва да се измерят няколко познати вече точки около него, за да се позиционира в пространството. Едва тогава би могло да се измери нужната точка.

Посредством 1Yocto и използването на компактен подвижен GNSS приемник измерването става за секунди. Приемникът се позиционира върху точката и се натиска бутон. Точката вече е измерена и продължавате към следващата.

– Сертифицирана ли е мрежата на 1Yocto според критериите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството? Колко време отне този процес?

– Да, мрежата е сертифицирана от Агенцията по геодезия, картография и кадастър според критериите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Процесът отнема около месец за проверка на документите и данните.

– Агенцията по геодезия, картография и кадастър по какъв начин ще се ползва от системата за сателитна навигация?

– Удостоверението, издадено от АГКК, позволява геодезическите точки да се определят с помощта на 1Yocto. Гарантираме абсолютната точност и надеждност на данните, които получават ползвателите на системата.

– Има ли перспективи за разширяване или надграждане на въпросната система? Какви са възможностите?

– Основната перспектива и област, в която желаем да се съсредоточим сега, е 24-часова поддръжка на техниката и експертното решаване на всички възникнали с нея въпроси.

Като възможност за надграждане постепенно ще въведем поддръжката на всички спътникови системи в цялата мрежа на 1Yocto, което ще позволи около 40% повече спътници за позициониране. Това значи много по-висока прецизност на данните и много по-бързото им получаване.

– Каква е следващата стъпка, към която се е насочил екипът, разработил 1Yocto? Имате ли вече ново предизвикателство?

– Предизвикателствата са много, на първо време сме изцяло отдадени на 1Yocto като продукт и непрекъснатото му подобряване и развитие. По-нататък целим интегрирането на услугата в нови и неочаквани пазарни ниши. Също интегрирането на други продукти на Мапекс и в 1Yocto, както и предоставянето на цялостни решения, от които ползвателите на системата се нуждаят.

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си