Инж. Михаил Киров е роден в Ловеч, завършва средното си образование в Строителния техникум в Кърджали и висшето си образование в УАСГ. Учи и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 1985 до 2000 г. работи в „Ловешки териториален кадастър” ЕООД, като от четири години е бил управител на фирмата, а от 2001 г. е началник на Службата по кадастъра - Ловеч. От 16 юни 2017 г. е изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Електронното обслужване е друг приоритет на Агенцията

Разговаря

Катя КОСТОВА

– Инж. Киров, кои са основните приоритети на Агенцията през новата 2018 г.?

– Основните приоритети на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за 2018 г. са увеличаване покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), усъвършенстване и увеличаване на функциoналностите на информационните системи на Агенцията, развитие на геодезическите и картографските дейности, подобряване процесите по поддържане на КККР, както и обслужването на гражданите.

В края на 2016 г. стартира процесът за служебно преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в КККР, регламентирано с изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър, публикувано в ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г. През 2018 г. ще продължи работата по преобразуването на данните от КВС по график, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията и съгласуван от министъра на земеделието и храните. Създаването на кадастрална карта за значителна част от територията на страната е важна предпоставка за създаването на имотния регистър и на специализирани карти, необходими за планирането на различните видове територии.

Електронното обслужване, както и реализацията на електронни вътрешни административни услуги е друг приоритет на Агенцията. От 2009 година Агенцията има внедрена информационна система, която съдържа актуална база данни на кадастъра и може да обслужва в реално време потребителите с кадастрална информация. Важно е да разгърнем предоставянето на електронни услуги на потребителите, както и да убедим другите администрации да достъпват служебно данните, да обменяме по електронен път служебно информацията помежду си, за да не се налага да изискваме от граждани и фирми да се редят на опашки в една или друга администрация за получаването на документ, който ние можем служебно и по електронен път да си обменим. Агенцията технологично има възможност за предоставяне на основните електронни услуги, както и да бъде оперативно съвместима с други администрации за служебен обмен на данни.

Друга важна цел е надграждането на Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър, което ще се извършва с оглед настъпилите през 2017 година изменения в нормативната уредбa, предвиждащи промяна в обема и съдържанието на данните за обектите на кадастъра в системата. Това налага през 2018 г. системата да започне да се надгражда и развива в няколко насоки, които да позволяват работата с нови видове данни, изготвяне и предоставяне на нови услуги, осигуряване на автоматизиран обмен с външни системи и др.

– А какво нареждате сред краткосрочните приоритети в работата на екипа си?

– Краткосрочен приоритет е облекчаването на режима на работа с гражданите и бизнеса, както и намаляване на административната тежест. Създадена е възможност за общинските администрации да заявяват и получават услуги по електронен път за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. На общинските администрации се предоставя отдалечен достъп до данните в кадастъра, в реално време. Откриваме изнесени работни места в сградите на общинските администрации. През 2018 г. ще продължи популяризирането на предоставянето на електронни услуги от кадастъра чрез медийни кампании.

През 2018 г. ще бъдат разработени нови или изменени и допълнени нормативните актове, с което подзаконовата нормативна уредба ще бъде в съответствие със ЗКИР. Те ще засягат прецизиране на реда и условията за извършване на контролните дейности от службите по геодезия, картография и кадастър и Агенцията в процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние; подобряване качеството на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри и на тези, които са в процес на създаване; създаване на условия за трансфер на структури от кадастрални данни между различни информационни системи.

Друг приоритет на Агенцията е подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. С изменението в ЗКИР от 2016 г. и Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се регламентира нормативно процедура по отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ). Тази процедура е съществен механизъм, чрез който ще се подобри качеството на КККР, като границите на трайните топографски обекти с естествен или изкуствен произход – пътища, язовири и други, ще бъдат нанесени в кадастралната карта на вярното им местоположение.

Във връзка с приоритетната задача за покриването на страната с кадастрална карта приоритетни са геодезическите дейности, свързани със създаването на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП). Едновременно с това нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията. Тези дейности се привеждат в съответствие с eвропейските и световните стандарти и предстои стартиране на големи по обем геодезически задачи, най-приоритетни от които са създаването на нова eдромащабна топографска карта на територията на страната, възстановяване работата на мареографните станции за измерване нивото на Черно море, продължаване на измерванията за обновяване на държавната нивелачна мрежа, разширяване функционалността на информационната система на Агенцията с цел осигуряване на достъп до наличните геодезически и картографски материали и данни, създаване на цялостен електронен геоинформационен архив със съдържание всички налични картографски материали, налични в Геокартфонда на АГКК.

В тази връзка се налага и съответна актуализация на нормативната база, изразяваща се в изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, създаване на Наредба за ГММП с използването на ГНСС, изработване и приемане на Инструкция за нивелация I и II клас, изработване и приемане на Инструкция за създаване на цифрова Едромащабна топографска карта.

– До края на тази година колко ще достигне делът на покритието на страната с нова кадастрална карта?

– От започване на дейността на Агенцията през 2001 г. до 20.12.2017 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за 3,993 млн. ха, представляващи 35,97% от територията на страната. Набраната информация обхваща 9,413 млн. броя недвижими имоти. Кадастрална карта има за всички областни градове, 111 общински центрове и 633 други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти. Очаква се до края на 2018 г. 90% от територията на страната да е покрита с кадастрална карта.

– Г-н Киров, научиха ли се хората, основно в столицата, да ползват другите офиси на Агенцията, а не да идват до централата ви в кв. „Павлово”?

– Откритите офиси на Агенцията в София на ул. „Сердика“ № 5 и ул. „Кракра“ № 3 са в услуга на нашите клиенти, за да си спестят опашки, време и за удобство, но изборът на офис за подаване и получаване на документи е на гражданите. В този смисъл потоците не са показателни за ефективността на офисите, тъй като предпочитанията и съображенията на хората за избор са различни. За изминалите вече 6 месеца тези изнесени работни места се утвърдиха, известни са, местоположението им е в центъра на София и поемат значителна част от подаваните заявления. Това съществено облекчи положението в приемната на централния офис в кв. „Павлово“.

– Каква част от услугите, предлагани от Агенцията, са цифровизирани?

– Както казах по-горе, поддържането, съхраняването на кадастралната информация и предоставянето на услуги за гражданите, дружествата, общините и ведомствата е чрез внедрената и функционираща интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър. За обезпечаване на държавните потребности и подобряване обслужването на потребителите с информация през 2014 г. в пълна степен започна да функционира новата кадастрална административна информационна система на Агенцията, чрез която се създаде възможност всички услуги да бъдат реализирани в електронен вид. Предостави се възможност на всички клиенти на Агенцията за подаване на заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път да извършват електронни справки и плащания, както и да получават официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

– Какъв е процентът на грешките в новите кадастрални карти, изработени през 2017 г.?

– Непълнотите и грешките в кадастралните карти се отстраняват в продължение на години след изработването и одобряването им. По същество те са породени от различни фактори, независещи от една администрация или от предвидими при изработването на кадастралната карта обстоятелства. Има грешки, които не са очевидни, понякога е налице спор за материални право, а има и твърдения за допуснати грешки, за които в хода на административното производство се установява, че не са налице такива. След изменението на ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрените КККР не подлежат на обжалване. Съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗКИР, ако грешката в КККР се дължи на несвършена работа от изпълнителя на КККР, тя се отстранява безплатно за собственика. Независимо от това в договорите за изработка на КККР е предвиден срок за отстраняване на дефекти, при който изпълнителят отстранява за своя сметка всички грешки в КККР.

– Предвиждате ли да се увеличи броят на изнесените работни места и офиси и къде ще са?

– Всъщност за София – освен централния офис на „Мусала” 1 в кв. „Павлово”, изнесените работни места на улиците „Сердика” 5 и „Кракра” 3 – имаме офиси и в районите „Надежда”, „Люлин”, „Подуене”, „Нови Искър” и „Илинден”.

Предстои отваряне на офис във „Възраждане”, водят се разговори с район „Триядица”.

– Агенцията има ли достатъчно подготвени кадри, има ли дефицит на геодезисти в България?

– Голяма част от служителите в Агенцията са дългогодишни кадри, участвали във всички дейности, определени като задачи на нашата администрация. През последната година се назначиха и млади специалисти, които в процеса на работа обогатяват познанията си, усвоени в университета.

– Какво трябва да се направи за подобряване работата на Агенцията?

– Освен предприетите мерки в посока подобряване обслужването на граждани с кадастрална информация за по-качествено и по-бързо обслужване, Агенцията ще популяризира отдавна предлаганите електронни услуги. Ще продължи провеждането и на обучения и срещи с общини, нотариуси и служби по земеделие относно предоставяне на електронни кадастрални услуги чрез КАИС. Привличането на млади специалисти трябва да стане важен приоритет, да се използват също стажантски програми и може би най-важното – повишаване статута и заплащането на служителите.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си