Атанас Ангелов завършва ВИАС - София, специалност „Промишлено и гражданско строителство - конструкции“. След дипломирането си през 1984 г. става технически ръководител към НИПК „Тракия”, Пловдив. От 1985 г. започва работа в ЦИПТТ „Машпроект”, Пловдив, като проектант, а по-късно главен специалист и главен проектант по част „Строителна“. В момента е управител на фирмата, преименувана по ТЗ в „Машпроект - Пловдив” ООД. Участва в проектирането по част конструкции на основни и спомагателни корпуси на БССП „Автоелектроника”, КМ „Рекорд”, МЗ „Пневматика”, Кърджали, НПСКР „Берое”, Ст. Загора, МЗ „Хидравлика”, Казанлък, ОЗЗУ, Пловдив, и много други. От 1993 г. е лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти. От 1994 г. е вещо лице - съдебно-техническа експертиза към Пловдивския окръжен съд, а от 2004 г. е в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 от Закона за съдебната власт - раздел III - „Строителство, архитектура и геодезия”. През 1999 г. става управител на фирма „Контрол-Инвест” ЕООД с дейност независим строителен надзор в проектирането и строителството. От 2001 г. е вписан в публичния регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, а от 2004 г. - в публичния регистър на проектантите с пълна проектантска правоспособност по части конструктивна и организация и изпълнение на строителството на КИИП. На 6 декември 2017 г. е избран за председател на Управителния съвет на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК).

Трябва да имаме единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителството

Разговаря

Виолета ВЛАСТАНОВА

– Инж. Ангелов, изминаха близо 2 месеца, откакто сте на поста председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти. Кои бяха първите задачи, с които се заехте?

– Първите задачи, които си поставих, бяха да се срещна с ръководствата на браншовите организации – Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на архитектите в България (КАБ), Съюза на архитектите в България (САБ) и Камарата на строителите в България (КСБ). Целта беше да обединим усилията за решаване проблемите в нормативната уредба в областта на строителството и проблемите в инвестиционния процес като цяло. Успях да се срещна с новото ръководство на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), за да координираме съвместната дейност между ДНСК и БААИК.

През 2016 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) създаде работна група за изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в която бяха включени и представители на браншовите организации. След като експертите приключиха работата си в началото на 2017 г., проектът за изменение на ЗУТ беше предоставен за обществено обсъждане от заинтересованите организации в бранша. Резултатът не беше положителен, тъй като всяка организация предложи своя версия за изменение на проекта, без да отчита и без да съгласува предложенията си с останалите. Въпреки че от страна на БААИК беше направен опит различните предложения да бъдат обединени в едно предложение, приемано от всички браншови организации, това не се осъществи и измененията на ЗУТ бяха внесени в Народното събрание и приети във вид, който не удовлетворява всички засегнати страни. В тази връзка считам, че е от особена важност браншовите организации да имат единна позиция при всяко изменение на нормативната уредба в областта на строителството, както и при прилагането й в процеса на изпълнение на строителството. И именно по тази причина ще насоча усилията си в тази посока. Вече се срещнах с председателя на КИИП – инж. Иван Каралеев, и се обединихме около идеята да работим съвместно за решаване на общите за двете организации проблеми. Проведох среща и с председателя на САБ – арх. Георги Бакалов, с когото набелязахме конкретни действия за работа на останалите браншови организации.

Предстоят срещи и с ръководствата на КСБ и КАБ.

В началото на годината организирахме и проведохме среща с ръководството на ДНСК и консултантските фирми, която предизвика голям интерес и постави началото на конструктивно взаимодействие.

– От дълги години сте в Контролния съвет на БААИК, което предполага, че познавате отблизо работата на асоциацията. Кои са основните проблеми за консултантите по строителство в България?

– Основните проблеми са нормативната база и несъответствията между закони и подзаконови нормативни документи, свързани с инвестиционния процес, както и подготовката на кадри в консултантските фирми. Често се случва от административните служби на отделни институции да се изискват допълнителни документи, които не са законово или нормативно регламентирани.

– Неведнъж БААИК е повдигала въпроса за равнопоставеност на консултантите с всички останали участници в строителния процес. Какво ще направите в посока регулиране работата на консултанта със закон?

– Първо ще търсим обединяване на всички браншови организации чрез създаване на обща платформа за решаване на проблемите. В този процес всеки трябва да направи разумни компромиси, за да постигнем приемлива и балансирана рамка за всички участници.

– Кои ще са другите Ви приоритети на работа?

– Ще продължим да оказваме помощ на нашите членове по конкретни казуси, с които се сблъскват при осъществяване на своята дейност. За тази цел от януари месец тази година в офиса на асоциацията ще бъде на разположение юрист, който по направена по-рано заявка ще отговаря на предварително зададени въпроси. Също така предвиждаме да осигурим периодични консултации с представители на ДНСК по конкретни въпроси.

– Имате опит с обекти на културно-историческото наследство. Каква е Вашата оценка за състоянието им и прави ли се достатъчно за тяхното опазване и реставрация?

– Това е една много специфична тема и в обществото няма единно мнение за обектите с културно-историческо предназначение. Считам, че това е въпрос на държавна политика и имам намерение БААИК да провежда обучения, със съдействието на Министерството на културата, по процедурите по прилагане на Закона за културното наследство.

– Периодично БААИК организира обучителни курсове, насочени към специалистите от фирмите за строителен надзор. Предвиждате ли такива през тази година, още повече че споменахте, че има проблем с кадрите?

– Мога да кажа, че от години БААИК има утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма за обучение на специалисти по прилагане на нормативната уредба в строителството, както и обучения извън утвърдената от МРРБ програма по прилагането на нови наредби. Тази тенденция ще продължи, тъй като тя е в основата на подобряването на качеството на консултантската дейност.

– Срещате ли подкрепа в лицето на държавата?

– Да, имаме подкрепа в лицето на ДНСК, МРРБ, държавни и общински администрации, но ще продължим да търсим тяхното съдействие и в бъдеще. Досега имаше добро сътрудничество и с браншовите организации, но амбициите ми са то да бъде по-конструктивно и резултатно занапред.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си