ЗУТ има нужда от рестарт, заложените в него принципи не отговарят на сегашните потребности на обществото

0
Георги Шопов е роден през 1972 г. в София. През 1995-а завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Пътно и гражданско строителство“, с отличен успех. В периода до 2000 г. работи като проектант на свободна практика. През 2000 г. основава фирма „ТОБО ПРОЕКТ“. В момента е управляващ собственик на компанията, която включва над 12 фирми, специализирани в областта на проектирането и строителството. Групата има изградени над 35 жилищни кооперации, над 100 бензиностанции, лифтови съоръжения, хотели, множество проекти по обществени поръчки за обществени и промишлени сгради. Групата управлява 3 собствени хотела. Към момента Георги Шопов е почетен консул на Индонезия в България, както и председател на Българо-индонезийската търговско-промишлена палата. Съпредседател е на Българския строителен и търговски консорциум. От 2016 г. е председател на Управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).

Инж. Георги Шопов, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи:

За 30 години не успяхме да създадем действаща система от правила, която да регламентира отношенията между участниците в процеса

Разговаря

Виолета ВЛАСТАНОВА

– Инж. Шопов, Националната асоциация на строителните предприемачи отново поставя на дневен ред темата за законови и нормативни промени. Какво налага исканията за нов ЗУТ и за какво настояват строителите?

– Промените в ЗУТ са наложителни. Целият закон и нормативната уредба имат нужда от рестарт, защото заложените в тях принципи не отговарят на сегашните потребности на обществото. Доказателство за това е, че всички участници в инвестиционния процес – предприемачи, собственици на терени, администрации и граждани, са недоволни. За съжаление, 30 години ние като общество и избраните от нас политици не успяхме да създадем проста, справедлива и работеща система от правила, която да регламентира отношенията между участниците в процеса. В стремежа си да защитят обществения интерес политиците дописват и допълват нещо, което принципно е сбъркано, и така го правят още по-сложно и неработещо. Предприемачите искаме прости и ясни правила, по които да може да се регулират и застрояват територии. Те трябва да важат за всички и да са лишени от възможност за субективно тълкуване, което поражда корупционни практики и напрежение. Ние искаме тези правила да са приети от цялото общество и да няма излишно напрежение при започване на всеки нов обект. Напрежение, породено в повечето случаи от политици в опозиция, които мислят на къса позиция и искат да се възползват от него за краткосрочни политически дивиденти. Подобна ситуация намалява възможността за реализиране на строително производство, което намалява приходите в бюджета, работните места и богатството на нацията. Прави предлагането по-малко от търсенето и така оскъпява продукта до нива, непостижими за един човешки живот.

НАСП участва в работна група към КСБ, в която се консолидирахме в няколко основни изисквания към новия закон. За нас е важно законът да се раздели на такъв за градоустройство, за проектиране и за строителство. Причина за това е, че и трите направления на инвестиционния процес са много различни и когато съществуват в един закон, го правят тромав и тежък. Настояваме да се опростят процедурите, изисквани със закона, с цел по-точното им и бързо прилагане. Предлагаме да има точно разписани срокове за извършване на всяка процедура от страна на администрацията и възможност за персонални санкции при неспазване на сроковете. Предлагаме администрацията да бъде разтоварена от съгласуване на проектите във всичките им части и да се концентрира върху проверка за спазване на градоустройствените показатели. Такъв е световният опит. Предлагаме да се мине към електронно администриране на целия процес, както е в съседните Македония и Сърбия.

– Кои са основните пречки пред бранша?

– Основен проблем е сложната и неработеща нормативна база. Тя не позволява на администрацията да извършва вменените й услуги по регулиране на територии и съгласуване на проекти в законните срокове. По този начин времето за реализирането на един инвестиционен проект не отговаря на съвременната динамика и намалява обществения оборот. Така се оскъпява и крайният продукт, което го прави все по-недостъпен за населението. При смяната на собствеността възникнаха много казуси, което обществото е оставило нерешени до днес. Един от тях е наличието на частни имоти под улиците, което прави невъзможно застрояването и облагородяването на цели територии. Друг основен проблем е, че общината няма стратегия и програма за изграждане на инфраструктурата по кварталите. Това е оставено в ръцете на частни компании, като „Софийска вода” и ЧЕЗ. Застрояването на територии се предхожда от изграждане на инфраструктурата, поради което градът се развива нелогично и нехармонично. Проблем за бизнеса е, че общината не изпълнява основен свой ангажимент за благоустрояване на новозастроените територии. Това води до поява на кални гета, без улично осветление, изпълнени със скъпи и лъскави сгради. Проблем за предприемаческия бранш е политическият модел, който води до неспазване на закона в една уж правова държава. При всеки протест на граждани срещу строителство на даден обект политиците се опитват да го спрат, въпреки че той е законен и в обществен интерес. Последното е предизвикано от грешен стремеж за повече избиратели, без да се дава сметка за намаляването на приходите в обществото и пагубния резултат за хората, когато не се спазва законът. Според световната практика, когато обществото се е поддавало на исканията на протестиращото малцинство, резултатите не са били добри за мнозинството.

– Среща ли строителният бизнес затруднения при работата си с администрациите и има ли диалог между граждани, собственици на терени, предприемачи и институции?

– НАСП е в непрекъснат диалог със Структурите на гражданското общество (СГО). Проведени са множество срещи, на които са дискутирани проблемите на бранша и обществото. В диалог със СГО асоциацията участва в промените по Закона за устройство и застрояване на Столична община и редица наредби. НАСП е входирала предложение за решаване на проблема с частните имоти под улиците, както и предложения за промяна на ЗУТ. Благодарение на разбирането от страна на СГО и желанието им за промени по действащата нормативна база, които ще улеснят работата на предприемачите и администрацията, в момента се работи по промяна на редица нормативни актове, включително и промяна на основния ЗУТ. Надяваме се и в бъдеще предложенията ни да бъдат приемани и разглеждани сериозно от общината.

– Инж. Шопов, как оценявате жилищната политика в страната и одобрявате ли обявената наскоро от МРРБ национална жилищна стратегия?

– За съжаление, България е може би единствената страна без реално работеща стратегия за жилищното строителство не само в Европа, но и в света. Едно от основните задължения на държавата е да създаде условия за наличие на достъпни жилища за населението. Така населението може да е работоспособно, полезно за себе си и за страната си. Жилището е стока от първа необходимост. Човек, дошъл да работи и живее в даден град, има три възможности – да си купи жилище, да живее под наем или да живее на улицата. Първите две възможности предполагат наличие на жилище. Стойността на жилищата трябва да е такава, че да е осъществима за един човешки живот. В стремежа си да се застраховат от протести, съответно загуба на избиратели, политиците създават всевъзможни рестрикции и ограничения в разрешителните режими за жилищно строителство. Това води до оскъпяване на продукта и намаляване на предлагането, което прави цените вече недостъпни за средния българин.

Най-големият проблем на страната ни е демографската тенденция за намаляване и застаряване на населението. Един от механизмите за намаляване на тази тенденция е държавата да създаде условия за наличие на достъпни жилища за младите семейства. Ще дадем няколко примера за това от световната практика. В Сърбия при покупка на първо жилище от младо семейство не се дължи ДДС. Така държавата, лишавайки се от част от прихода от жилищното строителство, създава условия за младите семейства да останат в страната. В Туркменистан държавата закупува жилищата от частните предприемачи и ги продава на населението на по-ниски цени от тези, на които ги е придобила. Поради гореказаното жилищната стратегия е изключително важна за населението и страната. Затова, преди да бъде изготвена, трябва да се проведе задълбочен анализ на сектора и неговите тенденции. Трябва да се проучи световният опит в областта. Да се поискат предложения от всички участници в процеса и изготвената стратегия да се подложи на широк обществен дебат. Така в този процес може да се избере стратегия, работеща конкретно за нашата страна и приета от бизнеса и обществото. За съжаление, до момента не са поискани мнения и предложения от браншовите организации в областта.

Предложения от рода „бизнесът да предоставя част от жилищата на общините безплатно” ще нарушат пазарния механизъм и практиката показва, че това в една пазарна икономика не води до нищо добро за обществото. Такива предложения са наивни и неработещи. Един добър механизъм, доказан от световната практика, е публично-частното партниране. Държавата и общините могат да предоставят свои регулирани терени или да регулират цели нови територии, които да бъдат застроени от бизнеса, като част от жилищата ще останат за обществото. Възможно е и срещу служебно регулиране и изграждане на инфраструктура от общините на територии с частни терени, като собствениците на тези терени и бизнесът, който ще ги застрои, да предоставят на общините част от построените жилища. По този начин общините ще разполагат с банка жилища за социални нужди. В същото време ще се усвоят нови територии, където ще има предлагане на жилища на по-достъпни цени.

Според НАСП в условията на демокрация и пазарна икономика жилищна политика не може да се реализира посредством рестрикции, ограничителни режими, вменяване на несвойствени ангажименти на участниците в процеса или данъчни промени. Това трябва да стане посредством намаляване на административната тежест в целия инвестиционен процес, който съпровожда изграждането на жилища. Трябва да се либерализира цялата система, която прави възможно процедирането и изграждането на жилища. Така предлагането ще се увеличи, вследствие на което цените ще се нормализират и качеството ще се подобри.

– Предлагате данъчни облекчения при покупка на първо жилище от млади семейства. Какво ще е това и какъв ще е ефектът върху пазара?

– Това е модел, който е приет в Сърбия. Там държавата се лишава от ДДС при продажба на жилище на младо семейство. По този начин продуктът става достъпен за младите и така държавата се надява да задържи и върне в страната повече млади хора. Знаем, че най-големият проблем на България е намаляването и застаряването на населението. Това е един от начините размерът на проблема да се намали.

– Започна ли според Вас да се балансира пазарът на имоти и да излиза от динамиката, в която беше влязъл, както твърдят анализаторите, и очаква ли се да поевтинеят жилищата?

– Жилището е стока от първа необходимост. То не е лукс стока, като бижу или автомобил. Не е борсова стока, подвластна на световната спекула. Докато има реална необходимост от жилища в София за хора, дошли да работят и живеят в столицата, цените ще се покачват. Обществото е създало толкова сложни правила за вадене на строително разрешение, че процесът му коства години. Така намаляват възможностите за реализация на проекти, което пък води до това търсенето да е повече от предлагането. При либерализиране на административните изисквания ще има по-голямо предлагане и цените ще се нормализират. Относно строителен бум не можем да говорим. През най-силната 2008 година секторът е дал 20 000 жилищни единици, при положение че по времето на социализма в София всяка година се предаваха по 30 000 жилища.

– Какви резултати отчита НАСП от работата си досега и какво предстои?

– До момента НАСП извървя дълъг и ползотворен път. От своето създаване участвахме в редица законодателни инициативи, касаещи бранша. Проведохме редица срещи с администрацията и сродни организации, участвахме в редица работни групи. Надяваме се в следващите години членската ни маса да се увеличи, което ще позволи още по-пълноценна работа.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си