Навигатор Home » Икономика » Законови промени улесняват инвестиционните проекти

Законови промени улесняват инвестиционните проекти 

18-Ikonomika-2

Депутатите приеха на първо четене Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Целта е привеждане му в съответствие с промените на Общия регламент за групово освобождаване в сила от 10 юли 2017 г., които засягат схемите за регионална инвестиционна помощ и преместванията.

С промени в Закона за техническите изисквания към продуктите се дава възможност на икономическите оператори при заявяване на административна услуга да не предоставят съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, тъй като информацията е публично достъпна. Предвижда се и отпадане на изискването за предоставяне на трудови договори на служителите, тъй като те подлежат на задължителна регистрация по Кодекса на труда и могат да бъдат получени от административните органи по служебен път. Освен това се урежда предоставянето на административни услуги по електронен път.

Добавете коментар