Навигатор Home » Архитектура » Ефективни ли са мерките срещу некачествените ремонти?

Ефективни ли са мерките срещу некачествените ремонти? 

8-9-2

    Арх. Галя Антова, председател на РК на КАБ – Видин:

Контрол няма, разчита се на гаранциите

8-9_GaliaНяма мерки срещу некачествените ремонти. Има гаранции, които трябва да карат изпълнителя да работи качествено. Гаранциите би трябвало да го принуждават да работи качествено, но това не е така. Във Видин много от обектите, които се построиха, включително социални жилища, много скоро се оказаха с дефекти. Възложителят успокоява – жилищата са в гаранция. И започнаха ремонти.

Нужен е строг контрол не само върху изпълнителите, но и върху възложителите. Във Видин например махнаха здрави плочи от тротоарите, за да ги направят с асфалт. По кои стандарти? Асфалтът е за улиците, а плочите – за тротоарите. Асфалтът по тротоарите няма да издържи и 2 години. Но кой контролира общината, която в случая е възложител?

Арх. Васил Тинчев, главен архитект на Благоевград:

Нормативната уредба задължително трябва да се спазва

8-9-TILEVНяма нищо изненадващо или ново по отношение на глобите за некачествен ремонт в строителството. Нещата в тази област са регламентирани. Има нормативна уредба, има изисквания за вида и качеството на материалите… Просто трябва да се спазват. Много ясно, че когато има неспазване на правилата или пък се нарушават по един или друг начин, трябва да се вземат мерки, трябва да има наказания. Глобите са вид санкция, когато човек или фирма са прекрачили правилата. Излишно е да се дискутират. 8-9-1Размерът е различен, но пак казвам, няма нищо извънредно в това, че се глобяват фирми за некачествени ремонти. Случва се в София, кметът Фандъкова обяви такива глоби. Случвало се е и при нас, в Благоевград. Това е един от начините да се пази общественият интерес.

Арх. Димитър Бъчваров, главен архитект на община Тунджа:

Всичко е въпрос на договаряне

8-9_Bu4varov 1Според мен всичко е въпрос на договори. За съжаление Законът за обществените поръчки не може да обхване всички нюанси на едно предварително договаряне. В нашата община например сме имали случай, в който изпълнител не си свърши добре работата и след себе си остави едно доста некачествено строителство, но въпреки неустойките, които му наложихме, обектът си остана нескопосан и грозен. По тази причина може би трябва да се усъвършенства ЗОП. В момента при нас тече търг за един доста голям обект и би било хубаво ямболски фирми да го спечелят, но 8-9-5цените са им по-високи от тези, които дават пловдивски и софийски фирми. Излиза, че ще дойдат външни изпълнители, а дали ще се справят, само можем да гадаем. Т.е. критерият за оценка по цена невинаги дава положителни резултати. По-добре е в тези случаи да се измести акцентът и подборът да става на база изпълнени обекти. Когато искате да разберете дали един строител или проектант ще свърши работа, най-напред трябва да го попитате какви проекти е реализирал преди това. След като вече отидете на място и се запознаете с обектите, чак тогава може да се прецени дали да му възлагате задачата, или не.

 

Камарата на архитектите в България:

Защо е необходимо да се изработи нов Закон за устройство на територията (ЗУТ) и да се създаде електронна система за издаване на разрешителни за строеж?

Проблеми в сегашния Закон за устройство на територията и решения:

Документите за издаване на разрешително за строеж на къща в България са 178 на брой, изисквани в три екземпляра, буквално един кашон от папки. За сравнение – в Германия са 19 документа, повечето попълнени на готови бланки.

В момента процедурата за получаване на разрешение за строеж е една и съща както за малка къща, така и за летище. Изисква се практически същият набор от документи, минава се през същите съгласувания, няма никаква пропорционалност в тежестта на процедурата. Това е един от най-важните принципи, които КАБ настоява да вкара във философията на новото законодателство – да има пропорционалност според риска, който носи дадена сграда, и броя обитатели.

КАБ настоява за въвеждането на електронна система за издаване на разрешителни за строеж.

Защо тя е полезна – вижда се от най-близкия до нашата страна пример – Македония. Там през 2014 г. за 7 месеца и срещу 200 000 евро е създадена такава система, благодарение на която се намалява в пъти административната тежест и за възложители (инвеститори), и за общини. За да не натоварва държавата, Камарата на архитектите дори е готова да разработи такава система за България по примера на Нотариалната камара – необходимо е само това да бъде законодателно предвидено.

Благодарение на е-системата ще се намалят сроковете и таксите за хората, тъй като многократно ще се вдигне ефикасността на работата. С нея ще се решат затрудненията на малки и големи общини в намирането на технически кадри за службите по издаване на разрешения за строеж – системата предлага ползването на виртуален технически отдел, тъй като сертифицирани специалисти чрез нея ще могат да разглеждат подадените документи от всяка точка на България.

От компютъра вкъщи или от офиса всеки собственик ще може да подава и документите за издаване на разрешително за строеж. Така всеки компютър става точка на обслужване, без никаква нужда да се ходи физически по институциите. Експлоатационните дружества – ВиК, Енерго и др., също ще са включени в е-системата, като те имат достъп само до касаещите тях документи за издаване на съответното съгласуване.

Другото огромно предимство е, че възложителят във всеки момент знае докъде е стигнала преписката по неговия проект и получава разрешението си за строеж по имейл адрес.

Дългите срокове и множеството проверки размиват отговорността за проекта.

Когато има грешка в даден обект, обикновено няма конкретно отговорен за това. Със сега действащия ЗУТ при реализацията на даден проект различни инстанции одобряват изпълнението и практически поемат отговорността на автора на проекта, както отговорността и на предишната инстанция. Авторът на проекта – проектантът, практически е изключен от строителния процес и често ставаме свидетели на своеволни промени по време на строителството. Готовата сграда много често не отговоря на първоначалния проект. Одобряващите органи не носят материална отговорност, а възложителят за своя сметка трябва да коригира възникналите пропуски, без да получи и стотинка обезщетение.

Добрата практика в Европа е цялата отговорност за готовата сграда да се носи от проектанта и строителя. КАБ предлага именно проектантът и строителят да носят отговорността и съответно застраховките да покриват рисковете от тяхната дейност. Така възложителят няма да бъде ощетен при евентуални дефекти или грешки. Когато това стане, общините вече няма да има нужда да поемат чужда отговорност, като проверяват и одобряват проектите, а само ще регистрират оценките за съответствие, като ги съгласуват с градоустройството, а ДНСК ще влезе в истинската си роля на строителна полиция за борба с незаконното строителство. Това ще скъси сроковете за процедиране и ще намали административния товар за всички участници в процеса.

В България вместо института на „мълчаливото съгласие“ важи принципът на „мълчаливия отказ“.

Когато един проект бъде подаден за одобрение и в законния срок не се получи отговор, в европейската практика се приема, че няма забележки и е одобрен. При нас е обратно – получен е „мълчалив отказ“, който, ако не бъде обжалван в 30-дневен срок, влиза в сила и става неотменим. Това е принцип, който е наследен от тоталитарната държава и е време да бъде премахнат. КАБ настоява да бъде въведен институтът на „мълчаливото съгласие“ в инвестиционното проектиране.

В момента ЗУТ работи на разрешителен режим – законът се стреми да опише всичко, което е разрешено да се прави, а всичко останало е забранено за извършване. Този принцип е ретрограден и характерен за тоталитарните общества. Той води до множество проблеми и неясни регламенти, тъй като е невъзможно да се опишат всички възможни ситуации, както и непрекъснато възникващите нови технологии и начини на строителство. КАБ настоява, че е нужна философска промяна на ЗУТ – да премине от разрешителен режим към забранителен. В закона да се опише какво не може да се нарушава при проектирането и строителните дейности, а всичко останало да е разрешено по презумпция. Така ще се облекчат усилията на всички участници в процеса на инвестиране в строителството. Това ще доведе до огромни ползи за цялото ни общество и ще позволи на България да се развива наравно с европейските си партньори и по техен добър пример.

Добавете коментар