Навигатор Home » Новини » Достъпна ли е градската среда у нас за хора с увреждания?

Достъпна ли е градската среда у нас за хора с увреждания? 

10-2

Инж. Деян Димитров, председател на РК на КИИП – Русе:

Условия се създават в големите градове, в малките – не

В Русенска област достъпна среда за хора с увреждания има в големия град, но в малките общини – не. Хора с колички могат да влязат в градската община, но в селските – не, защото нямат рампи. Рампи трябва да имат всички административни сгради, а улиците да са със скосени бордюри. Но това тепърва предстои да се прави. В проектите за нови обществени сгради има изисквания за рампи за достъп. За жилищните сгради обаче такива изисквания няма. Това трябва да се промени.

Инж. Пламен Радев, председател на РК на КИИП – Благоевград:

Направиха се много приспособления, но и те станаха обект на вандализъм

През последните 10 години в Благоевград се направи много за създаването на достъпна градска среда за инвалидите. Има разбиране от страна на администрацията, колегията, обществото, че трябва да се осигури достъп на хората с увреждания до всички места, които се посещават от здравите хора. В много обществени сгради и училища са поставени платформи, асансьори, рампи. Да не забравяме, че това е свързано със средства, защото ние приспособяваме вече създадената среда.

Със съжаление обаче забелязвам, че и тези съоръжения са обект на вандализъм. Рушат се платформи, изчезват парапетите на рампите. Те са направени от хубава стомана – неръждавейка, и привличат крадците на метали. Въпреки това, надявам се, този подход за създаване на достъпност да продължи.

10-1

ГЛЕДНА ТОЧКА

Инж. Милен Димиев, и.д. председател на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ):

Има разнобой в позициите на геодезисти и пътни проектанти

През юни и юли в МРРБ бе сформирана работна група под ръководството на зам.-министъра на регионалното развитие инж. Валентин Йовев и с участието на представители от МРРБ, Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Съюза на архитектите в България (САБ), Сдружението на общините и др. Работната група трябваше да излезе с предложение към министъра на регионалното развитие и благоустройството за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Обсъждаше се възможност за подписване на проекти с електронен подпис и създаване на нова част „Транспортна техническа инфраструктура”, която да замени Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

В края на дейността на работната група бе представен проект за изменение на Наредба 4 от представителите на КИИП, обсъждан и приет от работна група в КИИП. Той предвиждаше създаване на нова част „Пътна” и възможност пътните инженери сами да извършват дейности като вертикална планировка, трасировъчни планове, както сами да задават надлъжни и напречни наклони на улици в разрез с одобрените нивелетни проекти.

Това наложи удължаване на дейността на работната група и породи сериозни спорове относно правомощията на пътните проектанти. Те получиха категорична подкрепа от АПИ, но срещу проекта на КИИП категорично мнение заявиха представителите на КИГ и Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК).

В крайна сметка се прие и публикува за обществено обсъждане проект, коригиран с изменения, инициирани от Камарата на инженерите по геодезия, в който отпадна възможността пътни проектанти да изготвят и подпечатват проекти за вертикално планиране и трасировъчни планове и да не спазват действащите нивелетни планове в населените места.

Като резултат обаче борбата между геодезисти и пътни проектанти продължава по време на общественото обсъждане на проекта със становища с различни гледни точки по темата, но е факт, че ръководството на КИИП предложи на МРРБ геодезическите дейности да се извършват от пътни инженери, срещу което секция „Геодезия” бе напълно безпомощна.

ИНФОРМАЦИЯ

На 20 октомври 2017 г. в сградата на УАСГ от 14:00 часа е насрочено извънредно събрание за избиране на нов председател на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ)

Добавете коментар