Навигатор Home » Интервю » Донка Михайлова, кмет на община Троян: Обсъждаме с АПИ възможността за поддържане на Троянския проход отворен целогодишно

Донка Михайлова, кмет на община Троян: Обсъждаме с АПИ възможността за поддържане на Троянския проход отворен целогодишно 

Донка Михайлова е родом от Троян. Има висше икономическо образование от ВФСИ „Д. А. Ценов” - Свищов, специалност „Финанси и кредит”. От дълги години работи в неправителствения сектор, била е председател на Сдружение „Знание” в Ловеч. Народен представител в 40-ото Народно събрание за Ловешкия регион. Експерт на Националното сдружение на общините, институт „Отворено общество”, Института по публична администрация. От 2011 г. е кмет на Троян. Омъжена, с две дъщери.

Това ще облекчи бизнеса и ще спести много средства

Разговаря

Елвира ГЕНОВА

– Г-жо Михайлова, малко са градоначалниците, които могат да се похвалят, че са преборили безработицата. Как се справихте толкова успешно с този проблем в Троян?

– Като кмет няма как да не съм удовлетворена от факта, че безработицата в Троян трайно и устойчиво намалява. В последните години нарастват новооткритите работни места и създаваните нови производства. Строят се нови производствени мощности не само в града, но и в селата. През настоящата година строителството е най-вече в сферата на рестораньорството и хотелиерството, на услугите, на производството. През 2016 г. бяха извършени разширения или преустройства на производствата на редица фирми, увеличи се притокът на хора от съседни градове, които работят в Троян, Врабево, Орешак…

– Какво привлича инвеститорите, за да развиват бизнес в региона?

– В основата на икономическата структура в Троян е местният бизнес. Той е отговорен и устойчив. В общината работят над 300 мебелни фирми, живи са керамиката, дървообработването. Имаме текстилна и фармацевтична промишленост. Макар и силно редуцирано, традиционното производство в сферата на машиностроенето и двигателостроенето дава работа на хората. Преди две години открихме митническо бюро в града – Троян дава повече от половината износ от цялата област. В последните месеци, заедно с нарастване на дефицита на работна ръка, заплатите започват да растат. Бизнесът и администрацията са неизбежни партньори. Полагаме усилия за подобряване на услугите на бизнеса, с предимство работим за по-добра инфраструктура в бизнес зоните, оптимизирахме управлението на общинската собственост, най-вече земята и горите, в интерес на предприемачите. Работим сериозно върху проблемите на устройство на територията – пред приемане на нов Общ устройствен план сме. Стремим се да преодоляваме натрупани с десетилетия грешки в курортните зони на общината. Консултативният съвет по икономика към кмета обсъжда всички важни проблеми на бизнес средата и на създаването на условия за инвестиции. През изминалата година бе проектирано създаването на нова бизнес зона в града. Започваме изграждането й. Приехме Стратегия и Наредба в изпълнение на изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите. Работим за гарантиране на стимулираща за работодателите данъчна среда чрез облекчение на отделни категории лица в частта на общинските такси. Предизвикателствата, които остават, са свързани с нивата на заплащане и работните места за висококвалифицирани специалисти и за хора с най-ниска квалификация – тема, по която общината продължава да работи. Търсят се и адекватните решения за ограничаване негативните демографски тенденции.

– Каква е инфраструктурата в Троян и кои са спешните задачи в това направление?

– 2017-а преминава под знака на реализиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност на публични и частни сгради. Общината има подписани 11 договора на стойност над 11 млн. лв. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и по Оперативна програма „Региони в растеж“, като с тези средства ще се извършат дейности по 5 обществени сгради и над 400 жилища на троянски семейства. Сериозни усилия полагаме и по подготовка на проекти, свързани с отпадъците – работим по проект за компостиране и предварително третиране, който ще формира размера на такса „битови отпадъци” за дълъг период напред.

Чувствително подобрихме ВиК мрежата. Преди две години завършихме проект за реконструкция на 85% от нея. В резултат рязко намалихме водозагубите. Днес общинското ВиК дружество има 13% по-малко водозагуби от тези на съседните градове, цената на ВиК услугата е с 97 стотинки по-ниска.

Общинската пътна мрежа е в сравнително добро състояние. В резултат на липса на инвестиции в републиканската мрежа състоянието на големи пътни участъци през последните години рязко се влоши. Сред належащите задачи в инфраструктурно отношение бих извела няколко основни обекта – нужда от ремонт на северния и южния вход/изход на града. През 2018 г. Троян ще отбележи своята 150-годишнина и очакваме много гости – партньори, приятели на Троян, туристи. Вече няколко поредни години водя разговори с ръководството на АПИ за възможността за поддържане на Троянския проход отворен целогодишно, което би облекчило бизнеса и би спестило много средства. Продължаваме да търсим подкрепа от държавата по отношение на реконструкция на републикански път III-402 (Добродански разклон – Лесидрен).

– В строителната програма сте включили и реновиране на Малкия пазар. Има ли вече избран идеен проект?

– Т. нар. Малък пазар е място с традиции и сантимент за троянци. То е място не само за потребителите, но и за срещи на хората. С обявяването на конкурс за идеен проект се надявахме да запазим неговата същност, но същевременно с това да му дадем един модерен облик и функция, отговарящи на търсенето на съвременния потребител. Победител в конкурса е „АДА – Агенция Дизайн и Архитектура“ АД. Проектантският екип е съавтор на Женския пазар в София, автор на пазар „Връбница“ и на много други търговски площи в страната. Идейният проект беше обсъден с ползвателите на терени на Малък пазар, проведено бе и публично обсъждане и разглеждане от експертна комисия. Вече мина и публичното представяне от проектантския екип. В сградата на община Троян са изложени табла, които визуализират бъдещия облик на обекта, както и кутия за мнения и предложения. Предстои обобщаването им и сключване на договор с фирмата за работно проектиране. Изграждането на обекта ще бъде извършено от ОП „Общински пазари“, а община Троян ще изпълни прилежащата инфраструктура.

– Текат разговори за побратимяване на Троян с немския град Хамм. Какви ще са дивидентите за града и хората от това партньорство?

– Действително водим разговори за едно партньорство с град Хамм. Групи от двете общини вече размениха визити с цел изговаряне на областите, в които може да си сътрудничим и да бъдем от взаимна ползва. Към момента са очертани основните сфери за сътрудничество – изготвяне на съвместен проект с външно финансиране за създаване на социално предприятие; изготвяне на съвместен проект за интеграционни дейности на възрастни и деца с търсене на външно финансиране (създаване на многогенерационна къща, на база Дом за стари хора и деца от детски заведения, хора с увреждания и други представители на уязвими групи); изготвяне на съвместен проект за създаване на Център за ранно професионално консултиране и насочване на ученици към дуално обучение по професии, които са най-подходящи за тях и от които общината има потребност. Разговорите в тази посока продължават.

– Разработвате програма за ограничаване на негативните демографски тенденции. На какво залагате в нея?

– Както в много български общини, така и ние сме изправени пред предизвикателствата на негативните демографски тенденции. С екипа ми работим за създаване на подходяща и желана среда за живот и трудова реализация на младите хора в общината чрез изпълнение на Програмата за превенция и ограничаване на младежката безработица в община Троян след ежегоден анализ, актуализиране на годишния план за действие и контрол по изпълнението му; осигуряване на възможности за теоретична и практическа подготовка, стажуване, стипендии, реализация, обучение на работното място. Работим за съдействие при осигуряване на работни места за младежи със СОП и/или физически увреждания. Опитваме се ежегодно да обогатяваме културния живот на общината, като съхраняваме традиционни и създаваме разнообразни и иновативни културни продукти и спортни събития, чрез ежегодно увеличаване на средствата за културни и спортни дейности и подкрепа за изграждане на младежки клубове в селата на общината. Обсъждаме възможността за реализиране на проект за изграждане на младежко градче с преференциални условия за предоставяне на терени за жилища и база за отдих на млади хора. Утвърдихме един добре работещ Фонд за отпускане на еднократна помощ на младите семейства от община Троян при раждане на деца. Създадохме Фонд за асистирана репродукция на семейства с проблеми.

 

Добавете коментар