ДНСК вече ще може да иска премахване на преместваеми обекти

0

Освен кметовете на общини вече и началникът на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) ще може да издава заповеди за премахване на преместваеми обекти. Промяната беше записана в Закона за устройство на територията (ЗУТ), информира Дневник. Новите моменти в него бяха приети на второ четене от парламента. Съгласно досега действащата разпоредба в 7-дневен срок от връчването на констативния акт кметът на общината издава заповед за премахване на обекта. С новите разпоредби такива правомощия се дават и на началника на ДНСК, при положение, че става въпрос да обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерски съвет за селищни образувания с национално значение или на територията на морските плажове. Прецизирани са текстовете в закона, свързани със служебния контрол от страна на ДНСК. С отмяната на чл. 216 ЗУТ отпада обжалването по административен ред пред началниците на РДНСК на актовете на главните архитекти на общините, свързани с отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешенията за строеж. Те ще могат да се обжалват пред съответния административен съд.

Приетите текстове предвиждат преместваеми обекти да се премахват, когато са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква или без разрешение в противоречие със схемата. Друго основание за демонтиране на павилиони и други мобилни обекти е, ако не са включени в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води, при положение че са захранени с вода.

С новите разпоредби върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и такива за временно обитаване при бедствия. За увеселителните и за административни и търговски обслужващи дейности депутатите разпоредиха да се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряване и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет. Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подобрения устройствен план показатели.

В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредба. Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, също се определят с наредба.

С други промени в ЗУТ депутатите приеха, че сградни водопроводни и канализационни мрежи, електрически уредби за ниско напрежение и физическа инфраструктура могат да се изграждат без разрешение за строеж. Остават текстовете в закона, според които разрешение за строеж не се изисква също при изграждане на оранжерии с площ до 200 кв.м, подпорни стени с височина до 1.2 м, надгробни паметници, плочи и кръстове с височина до 3 м, както и консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности.

Промените предвиждат публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и техните изменения да се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Издадените до влизането в сила на закона актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в едногодишен срок от влизането в сила на промените.

Регламентира се създаването на информационен Портал за устройство на територията – централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи. Платформата ще се създаде от министъра на регионалното развитие и благоустройството в двегодишен срок от влизането в сила на закона.

С промените в закона се предоставя правната възможност на общините да определят с наредба на общинския съвет специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. С наредбата могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си