Депутатите премахнаха такси за замърсяване с промени в Закона за водите

0

Да не се заплаща такса за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения, включително при биологично отглеждане, както и такса за водовземане от воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности. Това е едно от предложенията в ЗИД на Закона за водите, който депутатите приеха на първо четене. Съответно се предлага да отпадне задължението за монтиране на измервателни устройства, които отчитат обема на отнетата вода, при водовземане от повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, когато водите се връщат в първоначалния водоизточник или в неговия водосбор. За отнет при водовземането обем на водата, ще се счита обемът, посочен в издаденото разрешително. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта. Счита, че направените предложения са обосновани, че тяхното приемане ще позволи по-ефективно провеждане на политиката в областта на аквакултурите и ще премахне една сериозна финансова и административна тежест върху малките рибопроизводители, които са около 80 процента от общо регистрираните. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури отбелязват, че в редица европейски и съседни държави не се заплаща за използването на вода за аквакултурна дейност. По законопроекта е постъпило становище на Сдружение „Балканка“, в което се възразява срещу приемането на промените, тъй като по начина, по който са предложени, те противоречат на националното и на европейското законодателство. Според тях, таксите за замърсяване следва да бъдат диференцирани в зависимост от нивото на замърсяване при различните видове производство на риба, тъй като е недопустимо всички производители да бъдат освободени от тяхното заплащане.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си