„Въвеждането на новия пакет „Климат – енергетика“ и адаптирането на националното законодателство са сред основните ни приоритети”

 „Голямото предизвикателство е навлизането на електрическата енергия в автомобилния транспорт и по-конкретно в личните автомобили на хората“

 

 

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР):

 

България има голям потенциал в областта на енергийната ефективност

Не бива да се подценява нито един участник, който може да допринесе за нейното развитие и напредък

 

6_Aleksiev_1

 

Ивайло Алексиев е роден през 1966 г.

Дълго време е заемал ръководни и мениджърски длъжности в областта на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, инвеститорския контрол, поддръжката и експлоатацията на технически системи и др.

До назначаването му за изпълнителен директор на АУЕР е бил председател на Управителния съвет на Камарата на енергийните одитори и председател на Управителния съвет на Стопанска камара – Добрич. Завършил е Техническия университет – София, инженер по електроника и автоматика. Има придобити професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в Техническия университет – Варна и др. Владее английски, немски и руски език. Назначен за изпълнителен директор на АУЕР на 2 септември 2013 г.

Разговаря

Виолета ВЛАСТАНОВА

 

– Г-н Алексиев, дейността на АУЕР е от ключово значение при изпълнение на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и предоставянето на енергийни услуги. В каква посока са насочени в момента усилията на агенцията?

– Темата за енергийната ефективност е колкото позната, толкова и непозната и сложна. Енергийната ефективност засяга всички икономически сектори, ежедневието ни, както и държавни ангажименти на европейско и международно ниво. В момента се разглежда предложеният от Европейската комисия пакет „Климат – енергетика“, част от който предстои да бъде приет по време на Българското председателство на Съюза. Агенцията в областта на компетенциите си подпомага активно Министерството на енергетиката и се подготвя за ангажиментите, свързани с председателството. Подготовката е многопосочна, от подобряване на езиковите умения на експертите от агенцията, през анализи и статистика от нашата база данни, до участие в множество работни групи и форуми. Като отговорна институция за изпълнение на държавната политика в областта на енергийната ефективност работим усилено с всички заинтересовани страни. На мнение сме, че България има голям потенциал и трябва да се мобилизират усилията в правилната посока. Не трябва да се подценява нито един участник, който може да допринесе за напредъка – индустрията, секторът на услугите, домакинствата, общините и местните общности. Ето и в момента подготвяме обучение за отговорните служители за енергийна ефективност в общините и областните управи, което ще се проведе в началото на декември.

Енергийната ефективност като словосъчетание може би е познато на всеки. В същото време смисълът на действията в тази посока, които имат доказан икономически ефект за всеки и ползи като подобрен комфорт, ползи за здравето, подобрена работоспособност и много други, които не могат да бъдат директно оценени, остава неясен и неосъзнат. Продължаваме да работим активно, но агенцията сама не може да стигне до всички и много разчитаме на участниците в този процес да положат усилия за популяризирането и демонстрирането на ползите от енергийна ефективност.

– Организирате различни инициативи в подкрепа на търговците с енергия в страната, които изпълняват Националната схема за задължения за енергийна ефективност. Какви са възможностите за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците на енергия?

– Агенцията за устойчиво енергийно развитие организира регулярни срещи за всички групи търговци с енергия, които са задължени лица по Националната схема за задължения. От началото на 2017 г. в АУЕР се проведоха повече от 10 подобни срещи.

В допълнение на това – на 1 ноември беше проведен семинар, организиран от АУЕР в подкрепа на търговците с енергия в страната, които изпълняват Националната схема за задължения за енергийна ефективност, определена в изпълнение на изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС. Темата на семинара беше „Финансиране и възможности за изпълнение на мерки по енергийна ефективност за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците на енергия“. Като лектори в събитието се включиха представители на международен екип на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), които презентираха опита на ЕБВР във финансирането на енергийната ефективност при крайните потребители посредством енергийните компании, както и възможностите за партньорство с българските енергийни дружества. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ също представи своите финансови продукти, които могат да бъдат използвани от задължените лица. Опит и добри практики при изпълнение на договори с гарантиран резултат бяха показани в панел, представен от членове на Алианса за енергийна ефективност, а „Сименс България” запозна присъстващите със съвременни технологични и дигитални решения за енергиен мениджмънт в сградите и индустрията.

Основната възможност за търговците на енергия да постигнат своите индивидуални цели за енергийни спестявания е да навлязат на пазара на енергийни услуги и да продават „енергийна ефективност“ по същия начин, както продават енергия на крайните потребители. Това ще открие нови възможности за търговците на енергия да разширят своя бизнес и да заемат място на този нов и перспективен пазар. Трябва да се има предвид, че целите за енергийни спестявания на търговците са под 1,5% от ежегодните им продажби на енергия към техните потребители. В същото време енергийни услуги те могат да продават на всички крайни потребители на различните видове енергия без ограничения. Освен това пазарът на енергийни услуги не е регулиран и на този пазар търговците нямат никакви ограничения да определят цени и да развиват своя бизнес както желаят.

Освен чрез директно участие на пазара на енергийни услуги търговците имат възможност и да използват посредник, като правят вноски във Фонд енергийна ефективност или други подобни фондове или да договарят и придобиват директно удостоверения за енергийни спестявания, реализирани от други лица.

– Каква е Вашата оценка за реализацията на програмата за обновяване на жилищни сгради?

– Въпреки всички критики към програмата, аз съм на мнение, че тя е изключително навременна, защото в периода 2007-2013 г. нямаше сериозна подкрепа за реализиране на мерки за енергийна ефективност в домакинствата. Програмата допринесе изключително много за популяризиране на енергийната ефективност, като стимулира и сдружаването на етажната собственост, а това е изключително предизвикателство предвид факта, че над 95% от жилищата са частна собственост на различни лица. Резултатите от нея са вече видими и за ползите й достатъчно много хора могат да разкажат от първо лице. Естествено, трябва да се поучим от допуснатите грешки, но трябва да се намерят правилните механизми, чрез които тази програма да продължи и то не за година-две, като се ангажират и самите собственици и се привлекат и частни инвестиции.

– Новият енергиен пакет на ЕК предвижда постигане на 30% енергийни спестявания в ЕС. Смятате ли, че това е постижимо за България?

– Целта не е механична, а е резултат от анализи, широк кръг дискусии между всички страни членки на ЕС и намирането на икономически оправдан сценарий. България е с много добри шансове да постигне заложените цели, защото потенциалът за спестяване при нас е по-висок от много други европейски страни. Ако възможностите, задълженията и отговорностите се дефинират добре предварително, ако се разпространят сред всички заинтересовани страни и не се променят дългосрочно (до 2030 г.), имаме шансове и да сме по-добри.

– Според действащите изисквания от другата година всички новостроящи се административни сгради трябва да отговарят на изискванията за сгради с близко до нулата потребление на енергия. Реалистична и изпълнима ли е тази цел според Вас?

– Това не е цел, това е изискване. Една година по-късно всички нови сгради трябва да са такива. Изискванията към тези сгради са ясно дефинирани в нормативите, технологиите са налични и достъпни. Проблемът е, че опитът в България за реално построени такива сгради е много ограничен. Не знам каква е готовността на проектанти, доставчици и на строителния бранш да реализират това. Има ли достатъчно подготвени специалисти? Като всичко ново очаквам, че в началото ще има проблеми, но така или иначе ще трябва да се научим.

– А как гледате на идеята за електромобилност в транспорта и инсталирането на зарядни станции в българските градове?

– Използването на електроенергия в транспорта не е нещо ново, тя отдавна е навлязла в градския обществен транспорт, както и в жп транспорта. Голямото предизвикателство обаче е навлизането на електрическата енергия в автомобилния транспорт и особено в личните автомобили. Днес транспортът е секторът с най-голямо потребление на енергия в България и ЕС, като над 90% от това потребление се дължи на автомобилния транспорт. При това автомобилният транспорт използва практически само нефтопродукти и природен газ, които са изцяло внос в нашата страна и са главният проблем от гледна точка сигурността на снабдяването с енергия.

Перспективата е все по-голям дял от електроенергията да се получава от възобновяеми източници (ВИ). При това електромобилите с техния значителен акумулиращ капацитет са идеалният потребител на енергия от непостоянни ВИ, като вятър и слънце. С развитието на технологиите ще се намаляват цените на енергията от ВИ и на акумулаторите на електроенергия и в същото време цените на горивата от нефт неизбежно ще растат в дългосрочна перспектива. Това ще прави електромобилите все по-привлекателни и конкурентоспособни. Очаква се техният брой да нараства много бързо след достигането на определено равнище на цените и съответно ще се развива и инфраструктурата за зареждането им.

– Как оценявате работата на АУЕР през тази година и какви са приоритетите за следващата?

– Извеждането на енергийната ефективност и възобновяемата енергия на все по-предни позиции и на национално и на европейско ниво, а също така и в практиката, в живота поставя все по-нови и все повече задачи пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Рядко ни остава време да се обръщаме назад и повече гледаме напред. Краят на годината е време за равносметки, но имаме все още доста оперативни задачи. Не мога да направя реална самооценка, но се опитваме да се справяме по най-добрия възможен начин. Ползвателите на нашите услуги и данни могат да оценят по-добре нашата работа.

Приоритетите за следващата година са естествено свързани с въвеждането на новия пакет „Климат – енергетика“ и адаптирането на националното законодателство. Засилване на усилията по изпълнение на Националния план за енергийна ефективност, защото не бива да забравяме, че наближава 2020 г., въпреки че вече говорим за 2030-а с хоризонт 2050-а.

Продължаваме да работим за предоставянето на все повече електронни услуги или онлайн възможности за подаване и получаване на информация. Имаме планове да подобрим значително комуникацията с потребителите и качеството на услугите.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си