Данни от нея могат да се подават към ЕК и други международни институции

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) представи напредъка по проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване пред експерти от Министерството на околната среда и водите, ИАОС, РИОСВ и басейновите дирекции в страната.

Системата поддържа пълна информация за всички повърхностни, подземни, крайбрежни и преходни водни обекти в страната, движещите сили, които оказват натиск върху тях, и данни за тяхното химично, екологично и количествено състояние. Интегрира се със съществуващите системи за национален мониторинг на подземни и повърхностни води и предоставя информация на експертите за оценка на състоянието на водните обекти. Поддържат се националните програми за мониторинг и програмите за мониторинг по райони за басейново управление. Система поддържа всички данни, необходими за докладване към Европейската комисия и други международни институции.

Проектът BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ се финансира от програма „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той е на стойност малко над 1,199 млн. евро и трябва да приключи до 23 декември 2017 г.

Основната цел на проекта е да надгради и усъвършенства с нови модули за мониторинг и електронно докладване, включително до ЕС, информационната система за интегрирано управление на водните ресурси в България. Дейностите по надграждане се изпълняват от „Технологика“ ЕАД. Подобряването на информационната система на ИАОС ще доведе до по-добра координация и комуникация между отговорните институции във водния сектор на национално ниво.

Общо отпуснатите средства за България по ФМ на ЕИП за всички приоритетни сектори са 78,6 млн. евро. Конкретно за Програмна област 1 – Интегрирано управление на морските и вътрешните води, в която попада и проектът на ИАОС, те са 9,4 млн. евро, от които 1,4 млн. евро осигурени от държавния бюджет.

11-OKOLNA
Надградената информационна система ще помогне за мониторинга на състоянието и по-доброто управление на водните ресурси и съоръжения в България

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). За периода 2009-2014 г. общият размер на ФМ на ЕИП и НФМ е 1,79 млрд. евро. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране.

Безвъзмездни средства са на разположение за неправителствени организации, изследователски и академични институции, публичния и частния сектор в 12-те нови страни – членки на ЕС, Гърция, Португалия и Испания. Изградено е широко сътрудничество с организации от страните донори.

Основните области на подкрепа са опазване на околната среда и изменението на климата, изследвания и стипендии, гражданското общество, здравеопазването и децата, равенството между половете, правосъдие и културно наследство.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си