Навигатор Home » Новини » България изостава с изпълнението на екодирективите от Брюксел

България изостава с изпълнението на екодирективите от Брюксел 

4-5-1

Мръсният въздух и липсата на канализация са предизвикателствата пред страната в прилагането на политиките на ЕС по околна среда

Мръсният въздух и липсата на канализация са най-големите предизвикателства пред България по отношение на изпълнението на политиките на ЕС по околна среда. Това сочи извадка от доклада за България, целящ да маркира до каква степен страната ни се справя с екодирективите от Брюксел.

Статистиката за най-бедната страна в Евросъюза е стряскаща с факта, че близо 11 000 българи на година умират преждевременно заради неблагоприятна околна среда. Хората в страната дишат най-мръсния въздух в целия ЕС. Въпреки че като цяло концентрациите на фини прахови частици са намалели през годините, те остават много по-високи от граничните стойности, определени от ЕС и Световната здравна организация за защита на здравето на населението.

Това прави България държавата в ЕС с най-висок дял на външни разходи, свързани със замърсяването на въздуха, което води до загуба на над 2 милиона работни дни и над 11 хиляди случая на преждевременна смърт годишно, е посочено в доклада на ЕК.

Строителството в зоните от „Натура 2000”, слабото интегриране на политиката за опазване на природата и биологичното разнообразие в други секторни политики, слабата администрация, както и липсата на адекватни планове за управление и цели за защита на местата от „Натура 2000” са някои от главните заплахи за природата и биологичното разнообразие в България, е посочено още в доклада.

Проблемът за страната ни е, че макар българското законодателство правилно да отразява екологичните изисквания, договорени на равнище ЕС, на практика те не се прилагат, става ясно от документа.

Първите изработени планове за управление на речните басейни след приемането ни в Евросъюза показват наличие на значителни пропуски, които са видни от много ниските нива на свързаност и третиране на градските отпадъчни води, смята ЕК. За разлика от повечето европейски страни, у нас има десетки селища, включително и цели квартали в градовете, които са без качествена канализация и са буквално на септични ями. Трябва да се продължи и с решаването на проблема с отпадните води по Българското Черноморие. Темата е от изключителна важност, смятат експертите, тъй като страната ни иска да се развива като туристическа дестинация и прави значителни инвестиции в хотели и почивни бази край морето.

НАСЪРЧИТЕЛНО

В анализите на Европейската комисия е отбелязано, че страната ни постигна значителни подобрения на екологичните показатели след присъединяването си към ЕС през 2007 г. до сега. Най-големият ни успех е отличното качество на питейната вода и на водите за къпане, сочи доклад на проверяващите от Брюксел.

Според ЕК с относително скромни усилия България би могла да се справи по-добре с проблемите. За целта е необходимо да се изпълнява приетият План за управление на отпадъците и Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци. Абсолютната препоръка на Брюксел е да се вземат категорични мерки за закриване и впоследствие рекултивация на всички депа за отпадъци, които не отговарят на изискванията. В страната, по модел на страните от ЕС, повсеместно трябва да се въведе и прилагането на принципа „плащаш колкото изхвърляш”, което все още не се прави.

Нужно е още интегриране на политиката за опазване на природата и биологичното разнообразие в други секторни политики и определяне на природозащитни цели и мерки за адекватната защита на обектите по „Натура 2000” и тяхното ефективно управление, смята ЕК.

Управление на отпадъците – добър план, който чака реализация

България трябва да наблегне на изпълнението на задължението си за разделно събиране на битовите отпадъци, за да се увеличат нивата на преработка и да даде приоритет на разделното събиране на биологичните отпадъци, е посочено още в доклада.

Една четвърт от отпадъците у нас се рециклират, докато средно за ЕС делът им е 44%. Най-малко отпадъци се рециклират в Словакия – 12%, а най-много в Дания – 64%, сочат данните в доклада, които са за 2014 г.

ЕК препоръчва приоритетно да се вземат мерки за закриване на депата за отпадъци, които не отговарят на изискванията, и да се приложи принципът „плащаш колкото изхвърляш”.

Защитените зони „Натура 2000” – приоритетна задача

Строителството в зоните от „Натура 2000”, слабото интегриране на политиката за опазване на природата и биологичното разнообразие в други секторни политики, слабата администрация, както и липсата на адекватни планове за управление и цели за защита на местата от „Натура 2000” са някои от главните заплахи за природата и биологичното разнообразие в България, е посочено в доклада от Брюксел. България трябва да завърши процеса на определяне на специалните защитени зони от мрежата „Натура 2000”, иска още ЕК.

Страната ни трябва да въведе природозащитни цели и мерки за местата, да осигури достатъчно ресурси, за да запази и възстанови видовете и местообитанията в „Натура 2000”.

4-5-3

Съгласно първите планове за управление на речните басейни само 47.2 % от естествените повърхностни водни обекти са с добро или високо екологично състояние, а 34% от силно модифицираните или изкуствените водни обекти имат добър или висок екологичен потенциал.

Значителните недостатъци в тези планове обаче показват пропуски в системата за мониторинг, оценката на вредните въздействия и методологиите за класификация на състоянието на водните обекти. В резултат на това има висока степен на несигурност по отношение на вредните въздействия и състоянието и ефективността на програмите от мерки, е посочено в доклада на ЕК.

4-5-2

Голяма част от водните проекти у нас се изпълняват с пари от програма „Околна среда“

По отношение на питейната вода обаче България постига много високи нива на съответствие (99-100%) за микробиологичните, химичните и индикаторните параметри, определени в Директивата за питейната вода.

България поддържа и достатъчно качество при 96.8% от водите за къпане, макар че се наблюдава лек спад до 71.3% при водите с отлично качество, е отбелязано в доклада на ЕК.

 

Екоданъците у нас – под средното ниво от ЕС

Високата енергийна интензивност на българската икономика обуславя по-висок от средния дял на приходите за екологично данъчно облагане чрез енергийното данъчно облагане.

Въпреки това екологичната насоченост на данъчната система остава под въпрос, тъй като делът на приходите от данъци за замърсяване е под средния дял за ЕС, е посочено в доклада на ЕК.

Правилното прилагане на съществуващите екологични данъци въз основа на принципа „замърсителят плаща”, включително и за замърсяването на въздуха, депонирането на отпадъци и енергийните източници, може да помогне за промяната на поведението на данъкоплатците и да допринесе за постигането на екоцелите, смята Брюксел.

Компенсирането, поне частично, на увеличаването на енергийното данъчно облагане с мерки за ефективност на ресурсите би могло да задържи ниско ниво на общите разходи за потребителите на енергия, както и да намали високите сметки за енергия за крайните потребители, е посочено още в доклада.

Директива INSPIRE

България изостава с изпълнението на Директива INSPIRE, която би осигурила благоприятна рамка за активно разпространение на информация относно околната среда сред обществеността.

Директива INSPIRE цели създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европа в подкрепа на екологичните политики на Общността и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху околната среда. Законът за достъп до пространствени данни транспонира Директива INSPIRE в националното ни законодателство.

БАРОМЕТЪР

Прегледът на изпълнението на политиките в областта на околната среда в 28-те страни от ЕС показва, че европейците искат постигане на общи решения, които да бъдат последвани от бързо и ефикасно прилагане.

Незадоволителното прилагане на политиките за околна среда генерира високи обществени, икономически и екологични разходи и създава неравностойни условия за бизнеса.

Над 75% от европейските граждани смятат, че екологичното законодателство на ЕС е необходимо за опазването на околната среда в тяхната държава, а близо 80% от тях споделят мнението, че институциите на ЕС трябва да могат да проверят дали екологичните закони се прилагат правилно в държавата им, показва допитване на „Евробарометър“.

АКТУАЛНО

Шуменци с шанс да пият чиста вода

Лилия ЛОЗАНОВА

Проект за изграждане на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) подготви община Шумен. Той е изработен за 400 000 лв., предоставени от държавата.

Станцията4-5-6umen ще е разположена на площадка от 8 дка на терена на бившата метрологична служба в кв. „Дивдядово”. Стойността на модерното съоръжение ще е 16,5 млн. лв., посочиха от пресцентъра на общината.

Близо1,5 млн. лв. годишно ще струва поддръжката му. Прогнозните изчисления сочат, че 1 кубик пречистена вода ще струва на шуменци допълнително между 15,5 и 16,5 стотинки.

Работният проект за ПСПВ е представен официално от сдружението „ДЗЗД ЕС-ЕН-Билд“, което спечели обществената поръчка. Според инж. Йорданов от сдружението точно промяната на площадката за изграждане на пречиствателната станция за питейна вода в Шумен е довело до намаляване на цената на съоръжението. При първоначалния вариант сумата е била 19 млн. лв. без ДДС. „С новата площадка се намаляват инвестиционните разходи до 16.5 млн. лв. Експлоатационните разходи за година падат с приблизително 500 000 лв., обясни инж. Йорданов. Той допълни, че технологията, по която ще се пречиства водата за пиене, е стандартна, като всеки един елемент от станцията ще може да се управлява автоматично.

Очаква се одобрението на държавата за проекта за изграждане на ПСПВ в Шумен.

ЧАСТЕН СЛУЧАЙ

В Джерман недоволни от проект за депо

Жителите на село Джерман продължават с несъгласието си в населеното място да бъде изградено депо за битови отпадъци. „Няма да позволим това да се случи в нашето село. Това чиновническо решение е безумно“, гневни са хората. Аргументите им са, че съоръжението ще се строи на метри от къщите и ще замърси драстично района. „Не превръщайте село Джерман в бунище“, е апелът на над 300 недоволни от предстоящия строеж жители на района, които излязоха на протест преди месец.

Регионалното 4-5--Djermanдепо ще бъде изградено по проект на Община Дупница и трябва да събира неопасните битови отпадъци от общините Дупница, Кюстендил, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Бобошево, уточняват от администрацията. За избрания терен има издадена и положителна оценка за въздействие върху околната среда, категорични са от общината.

 

Добавете коментар