Бурни размисли и страсти около проекта за промени в Закона за етажната собственост

0

Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) предстои отново да бъде ремонтиран. Десет години след приемането му се оказва, че той на практика не работи, тъй като в документа има редица пропуски – не са разписани конкретните задължения на собствениците на имоти, рядко се водят домови книги, част от жилищните входове са без управителни съвети, а общините не извършват контрол. Не се справят добре и фирмите, които предлагат услугата професионален домоуправител. Министерството на регионалното развитие и благоустройството се зае да изработи нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградния фонд. Подходи иновативно и стартира обществен дебат, като реши да събира предложения за промени от всички заинтересовани страни, в търсене на по-широка обществена подкрепа за новия закон.  Срокът за предложенията за промени е 15 април, след което те ще бъдат систематизирани и поставени на ново обсъждане. На уебстраницата на МРРБ вече има над 50 препоръки от различни граждани и организации, както и няколко становища от браншови организации. Всички те предлагат регулация на професията „професионален домоуправител“ и възможност таксите за ремонт да се събират по банков път. Има препоръки в посока на това задълженията да не се водят на собственика на имота, а на самия имот. Така, когато дадено задължение по такса „Ремонт и обновяване“, гласувана от общото събрание на входа, не се погаси, домоуправителят да може да даде информация към общината и таксите да се събират от нея. Друго предложение е в ЗУЕС да бъдат разписани подробно задълженията на собствениците, които отсъстват задълго и не са уведомили домоуправителя къде могат да бъдат намерени, за да се събере необходимата такса. За обсъждане ще бъде поставена и идеята да се вдигне таксата за ремонт и поддръжка на сгради. В момента тя е 1% от минималната работна заплата, което е недостатъчно за сериозни ремонти. Същото предложение за увеличение ще важи и за таксата за поддръжка на собствеността. Предвижда се обаче да има и справедливо разпределение на таксите. Сега за асансьор обикновено плащат и живеещите на първите етажи, въпреки че не ги ползват, а собствениците на имоти на последните етажи в немалко случаи поемат сами разходите за ремонт на покрива, въпреки че по закон тези разходи се делят между всички във входа. За да решат проблема на входовете в блоковете без управителни съвети, които да бъдат вписани в общините, от МРРБ предлагат засилване на контролните функции на местната администрация, както и правото ѝ да налага санкции. Домовата книга задължително ще се регистрира в общината. От собствениците ще се изисква да попълват декларация за това кой е собственик, кой е ползвател и кой е наемател на имота, както и какви животни се гледат в него.

Услугата „професионален домоуправител“

Общо 7000 сгради в страната се управляват от професионални домоуправители, сочат данните на Асоциацията на дружествата, управляващи етажната собственост. Услугата се предлата от около 100 фирми в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград и Велико Търново. За да се внесе ред в сектора, от МРРБ предлагат да има публичен регистър на професионалните домоуправители. Вписаните в него трябва да притежават документ за изкарани квалификационни курсове. Така ще се дава гаранция, че професионалните домоуправители знаят как се управлява собственост. При сигнали за недобросъвестност ще бъдат отписвани от регистъра. За домоуправителите, които се избират от общото събрание, пък ще се изготви наръчник, в който да бъде описана нормативната уредба, която трябва да познават, както и с кои институции да работят. Промените ще регламентират и как да се управляват затворените жилищни комплекси, защото и при тях поради липса на ясна регулация отношенията между собственици и инвеститори са много трудни.


Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС):
Липсват механизми за контрол върху сградите в режим на етажна собственост

Необходимо е цялостно преразглеждане на нормативната база, върху която стъпват отношенията между собствениците в сгради в режим на етажна собственост, както и отношенията между собственици, институции, местна и централна власт. Това се казва в становището на АДУЕС относно промените в Закона за управление на етажната собственост. Небалансираните права и задължения на собствениците, липсата на механизми за превенция и контрол върху управлението и поддръжката на сгради в режим на етажна собственост, както и доброволния и пожелателен характер на ЗУЕС, са сред другите проблеми, които са опосочени в становището. От организацията предлагат нормативно да се уреди възможността за общо управление и обща поддръжка на сгради, притежаващи характеристики на затворени комплекси. Към момента обстоятелството, че подобен тип сгради са самостоятелни етажни собствености, води до невъзможност от общо стопанисване на общите части, категорични са от асоциацията. Те настояват за създаването на единен публичен регистър към МРРБ, достъпен по електронен път, съдържащ информация относно вписаните юридически лица, изпълняващи дейности по управление и поддръжка на сгради в режим на етажна собственост.


Фондация „Асансьорна безопасност“:
Да се създаде фонд за обезлюдените етажни собствености

Заради подготвяните от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по-високи изисквания към асансьорите и другите съоръжения в една сграда, от фондация „Асансьорна безопасност“ предлагат създаване на държавен фонд за подпомагане на обезлюдените етажни собствености. Идеята е фондът да отпуска нисколихвени кредити за управлението на сгради с по-малък брой населени апартаменти или с по-бедни или възрастни семейства.


Фасилити мениджмънт организация:
Трябва да се засили професионалното предлагане на услугата „домоуправител“

Един от начините за регулиране на отношенията в етажната собственост е наемането на професионален домоуправител, но условието е тази професия да се върши от хора с опит и със знания какво да се направи, смятат от Фасилити мениджмънт организация. Сдружението предлага да се засили професионалното предлагане на услугата ,,домоуправител”, чрез промяна в ЗУЕС и въвеждане на критерии и стандарти. От там настояват да се определят и типове критерии, на които да отговаря професионалният домоуправител, както и да се формулират неговите права.


Асоциация за регулиране на отношенията в етажната собственост:
Споровете да се решават от външни и безпристрастни структури

Противоречията, възникващи в етажната собственост, трябва да се регулират и решават от външни и безпристрастни структури, каквато е местната власт, смятат от Асоциацията за регулиране на отношенията в етажната собственост. От там са категорични, че да се разчита само на съдебни процедури, е скъпо и неефективно и затова домоуправителите рядко прибягват до събиране на такси през съда. Самото вземане на решения от общите събрания трябва да подлежи на контрол, защото процедурата по атакуване на незаконосъобразни решения е сложна и ако не бъде започната в 30-дневен срок, предполага още повече усложнения.

                                                                    ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                                          

За покривите, проблемите и перспективите

Една от най-проблемните части в многофамилните жилищни сгради е покривът. Битува мнението, че той е основен ангажимент на обитателите на последния етаж. Те са и най-пряко засегнатите от дефекти, течове и други неприятни изненади откъм покривното пространство. Когато възникне нуждата от ремонт на покрива, практиката показва, че в 80% от блоковете и кооперациите възниква конфликт. Живеещите на долните етажи проявяват незаинтересованост към проблема, други откровено абдикират от него. Като се прибави наличието на квартиранти във входа и необитаеми жилища картината става още по-заплетена. Затова не е изненада,че едно от предложенията за промени в Закона за управление на етажната собственост, които граждани и организации подават на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството касае именно поддържането и обгрижването на покрива. Внесено е искане парите за ремонт на покрива да се събират като част от таксата за входа и това да се прави постоянно, а не само при нужда от ремонт. Мнение по казуса с покривите е внесено и от страна на домоуправители. Тези, които не могат да съберат пари от обитателите на по-ниски апартаменти, предлагат също общините да следят и да контролират състоянието им, както и да налагат санкции. Всеки вход да си направи електронен адрес и ръководството на етажната собственост да изпраща онлайн съобщения на собствениците, е също едно от предложенията. В момента законът вменява на Управителния съвет да обявява протоколите от събранията и в практиката това се прави на хартия с подпис. Предложението е поканите за Общо събрание да се пускат на електронните пощи, за да са информирани и хората, които в момента не са в домовете си.

Край на дългите ремонти

Ремонтите в апартаментите да се извършват за не повече от 30 до 60 дни, предлагат домоуправители. Тяхното предложение идва на базата на множество междусъседски жалби и сигнали за дълготрайни ремонти. Според вносителите на предложението срокът на ремонтите трябва да е регламентиран и трябва да се спазва, тъй като практиката показва, че в някои жилища поправките се точат с години и това тормози изключително много съседите. Разнопосочни са мненията за това кой и колко трябва да плаща за поддръжка на входа. Спорен е въпросът дали сумите за режийни на сградата трябва да са по идеални части, както е в момента, или според броя на живеещите в апартамента хора. Разминаването идва от факта, че сам човек в голям апартамент ползва по-малко от общите части от четиричленно семейство, обитава по-малка площ. Отсрещното мнение е обаче, че собствениците на по-големи имоти в етажната собственост би трябвало да имат по-голям глас при вземането на решения и да плащат по-голям дял в разходите на етажната собственост.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си