Битката за спазване на правилата за лоялна конкуренция тепърва предстои

0
Диян Паскалев Господинов е новоизбраният председател на Управителния съвет на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) след един мандат като заместник-председател. Той е на 50 години, има висше икономическо образование и е собственик и управител на фирма за търговия със строителни материали, която е на пазара от 24 години.

 

Диян Господинов, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за изолации в строителството:

Търсим решение и на кадровите проблеми, с които се сблъсква браншът напоследък

 

– Г-н Господинов, отскоро поехте ръководството на Българската асоциация за изолации в строителството. Кои са първите задачи, с които се залавяте?

– БАИС има дългосрочни задачи, които не се променят във времето. Това са нашите основни цели. В различни периоди обстоятелствата ни налагат различни приоритетни задачи и теми. Като член на предишния състав на УС и заместник-председател аз съм в течение с дейността на БАИС и не смятам да правим резки завои в политиката си.

– Кои са основните проблеми, с които се сблъсква в момента браншът?

– На първо място в момента са проблемите, свързани с Националната програма за енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради. На второ място, търсим решение на кадровите проблеми, с които се сблъсква браншът напоследък. На трето място, но не по важност, е възможността да привлечем за участие повече фирми, изпълнители на изолационни работи.

– Многократно БАИС е заявявала, че са наложителни промени в нормативната уредба, която да забрани използването на полистирени за изолация на високи сгради. Докъде стигна борбата в тази посока?

– След дълги дискусии инициирахме промени в НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, които благодарение на положителното становище и важно съдействие на ГД ПБЗН и МРРБ са факт и предстои да влязат в сила. На високи сгради ще се прилагат само негорими материали.

– Продължават ли у нас да се използват за високи сгради внасяните от Румъния изолационни материали от клас С и какви са рисковете от прилагането им?

– За съжаление, от момента, когато подадохме първия сигнал за наличието на пазара на EPS с деклариран клас по реакция на огън В, до днес станаха 2 години. През целия този период процесът на влагане на такива материали не е преставал, въпреки нашите призиви, въпреки указанията, изпратени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Междувременно „от кумова срама” класът от В стана С без каквито и да са последствия за тези, които повече от две години продаваха продукти с деклариран клас В и изведнъж признаха, че са клас С.

Ние поръчахме тестове на материалите в лаборатория в Словакия (за да няма съмнения за въздействие), които доказаха реален клас Е – нормалния клас по реакция на огън на EPS в целия свят, освен в България и Румъния. За съжаление, резултатите от тези тестове бяха оспорени от ГД „Надзор на пазара” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и при направените от тях тестове в друга лаборатория бяха направени изводи за клас С на единия от материалите и той остана монополист на пазара – единствен трудногорим стиропор в света.

Протоколите от тези тестове не ни бяха предоставени, независимо от многократните ни настоявания.

– Необходими ли са промени в Националната програма за енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради и каква е Вашата оценка за изпълнението й?

– Считаме, че след завършването на първия етап на националната програма е необходимо да се направи анализ на резултатите и проблемите и да се нанесат съответните корекции. Имаме уверението на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, че БАИС ще бъде включена в този процес.

– На какъв етап са дейностите по учредяването на регистър на фирми, изпълняващи изолационни работи, и каква ще е целта на новосформираната структура?

– В момента се изготвят учредителните документи и се подготвя учредителното събрание.

– На общо събрание приехте изменения на критериите за присъждане на знака за качество на БАИС. С какво са свързани те?

– Има две основни изменения. Първото е, че отпадна връчването на знак за качество при наличието на ISO.

Второто основно изменение е, че знакът за качество се диференцира в зависимост от конкретната дейност на фирмата производител, търговец, дистрибутор, представител, изпълнител.

– Освен за качеството на материалите в строителството асоциацията активно се бори и с нелоялната конкуренция. Имате ли резултати в тази посока?

– Опитваме се. За съжаление, с ресурса, с който разполагаме, и без съдействието на съответните контролни органи не можем да разчитаме на сериозни успехи. На този етап сме се концентрирали върху процеса на изготвяне на правилата за лоялна конкуренция, а битката за тяхното спазване тепърва предстои.

– Добре ли работи БАИС с държавните и общинските администрации, както и с браншовите организации в строителството?

– През последните няколко години авторитетът на БАИС пред държавните и общинските администрации нарасна. Това води и до по-добра комуникация и взаимно доверие.

– Как БАИС ще подпомага работата на специалистите занапред и с какво ще привличате нови членове в организацията?

– Привличането на нови членове е на дневен ред от създаването на БАИС. За да стане това, ние трябва да докажем своята ефективност и да убедим фирмите, че членството им в асоциацията ще се отрази положително на резултатите от тяхната работа.

Що се отнася до подпомагането на работата на специалистите, то това го правим непрекъснато чрез обучения, участия в работни групи и обмяна на опит.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си