Бизнес климатът през ноември се е подобрил

0

Общият показател на бизнес климата през ноември 2019 г. е нараснал с 1.2 пункта в сравнение с октомври , което се дължи на подобрената конюнктура в строителството и търговията на дребно. Това сочат данни на Националния статистически институт.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително равнището си от предходния месец . Анкетата регистрира известен оптимизъм у мениджърите относно бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за дейността им през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса.

Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 2.3 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата осигуреност с поръчки се увеличава, докато прогнозите им за дейността през следващите три месеца са леко влошени.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в строителството мениджърите прогнозират запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 2.7 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и прогнозите им относно обема на продажбите през следващите три месеца.

Конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им влияние.

Относно продажните цени търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва нивото си от октомври. Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са оптимистични, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си